FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VMD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VMD] 22/03/2019 19 19 19 19 200 Bán
2 [HOSE.VMD] 21/03/2019 19.4 19.4 19.4 19.4 10 Mua
3 [HOSE.VMD] 19/03/2019 19 19 19 19 10 Theo dõi
4 [HOSE.VMD] 18/03/2019 18.6 18.6 18.6 18.6 10 Theo dõi
5 [HOSE.VMD] 15/03/2019 19 19 19.9 19.9 200 Mua
6 [HOSE.VMD] 14/03/2019 19 19 19 19 710 Theo dõi
7 [HOSE.VMD] 13/03/2019 19.5 19.5 19.5 19.5 200 Mua
8 [HOSE.VMD] 11/03/2019 19 18.8 19.5 19.5 1.040 Mua
9 [HOSE.VMD] 07/03/2019 20.2 20.2 20.2 20.2 60 Mua
10 [HOSE.VMD] 05/03/2019 19 19 19.1 19 98.090 Theo dõi
11 [HOSE.VMD] 04/03/2019 18.9 18.9 18.9 18.9 300 Bán
12 [HOSE.VMD] 01/03/2019 19 19 19 19 100 Bán
13 [HOSE.VMD] 27/02/2019 18.5 18.5 19 19 1.510 Bán
14 [HOSE.VMD] 25/02/2019 18.5 18.5 19 19 2.970 Bán
15 [HOSE.VMD] 22/02/2019 18.5 18.5 18.5 18.5 180 Bán
16 [HOSE.VMD] 21/02/2019 18.5 18.5 18.5 18.5 10 Bán
17 [HOSE.VMD] 20/02/2019 19 19 19 19 130 Bán
18 [HOSE.VMD] 19/02/2019 18 18 18 18 100 Bán
19 [HOSE.VMD] 15/02/2019 19 19 19 19 400 Bán
20 [HOSE.VMD] 24/01/2019 18.8 18.8 18.8 18.8 80 Bán