FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VMD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VMD] 15/12/2017 25.6 25.6 25.6 25.6 40 Bán
2 [HOSE.VMD] 13/12/2017 25.5 25.5 25.5 25.5 10 Bán
3 [HOSE.VMD] 12/12/2017 27 25.15 27 26.4 2.010 Bán
4 [HOSE.VMD] 11/12/2017 27 27 27 27 100 Bán
5 [HOSE.VMD] 07/12/2017 26 25.15 27.1 27.1 1.000 Bán
6 [HOSE.VMD] 06/12/2017 27 27 27 27 20 Bán
7 [HOSE.VMD] 01/12/2017 26.7 26.7 27.5 27.5 5.700 Bán
8 [HOSE.VMD] 30/11/2017 28.3 28.3 28.7 28.7 9.330 Mua
9 [HOSE.VMD] 29/11/2017 28.4 28.4 28.6 28.4 9.620 Mua
10 [HOSE.VMD] 28/11/2017 27 27 28.4 28.4 9.700 Theo dõi
11 [HOSE.VMD] 27/11/2017 27.6 27 27.6 27 70 Bán
12 [HOSE.VMD] 24/11/2017 28.5 28 28.5 28 3.090 Mua
13 [HOSE.VMD] 22/11/2017 28 25.3 28 28 520 Mua
14 [HOSE.VMD] 20/11/2017 26.8 26.1 27.2 27.2 1.040 Theo dõi
15 [HOSE.VMD] 17/11/2017 28 28 28 28 10 Mua
16 [HOSE.VMD] 16/11/2017 27 27 27 27 570 Theo dõi
17 [HOSE.VMD] 14/11/2017 29 29 29 29 10 Mua
18 [HOSE.VMD] 10/11/2017 29 29 29 29 10 Mua
19 [HOSE.VMD] 09/11/2017 28.4 28.4 28.4 28.4 10 Mua
20 [HOSE.VMD] 08/11/2017 27.9 27.9 27.9 27.9 50 Mua