FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VMD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VMD] 19/11/2018 19.5 19.5 20 20 20.300 Mua
2 [HOSE.VMD] 16/11/2018 19 19 19.7 19.7 22.650 Mua
3 [HOSE.VMD] 15/11/2018 19 19 19 19 40 Mua
4 [HOSE.VMD] 13/11/2018 19 19 19 19 200 Mua
5 [HOSE.VMD] 12/11/2018 19.7 19.7 19.7 19.7 130 Mua
6 [HOSE.VMD] 09/11/2018 19.5 19.5 19.5 19.5 10 Mua
7 [HOSE.VMD] 08/11/2018 18.8 18 18.8 18.8 110 Theo dõi
8 [HOSE.VMD] 05/11/2018 17.65 17.6 17.65 17.65 15.810 Bán
9 [HOSE.VMD] 30/10/2018 16.5 16.5 16.5 16.5 350 Bán
10 [HOSE.VMD] 29/10/2018 16.5 16.5 16.5 16.5 300 Bán
11 [HOSE.VMD] 26/10/2018 17.05 16.4 17.05 16.4 2.630 Bán
12 [HOSE.VMD] 25/10/2018 17.05 17.05 17.05 17.05 10 Bán
13 [HOSE.VMD] 24/10/2018 18 18 18 18 200 Bán
14 [HOSE.VMD] 22/10/2018 18.2 18.2 18.2 18.2 70 Bán
15 [HOSE.VMD] 19/10/2018 19 18.95 19 19 170 Bán
16 [HOSE.VMD] 18/10/2018 19.35 19 19.35 19 20 Bán
17 [HOSE.VMD] 16/10/2018 19.4 18.5 19.4 18.5 30 Bán
18 [HOSE.VMD] 15/10/2018 18.55 18.2 18.55 18.2 1.470 Bán
19 [HOSE.VMD] 12/10/2018 18.2 18.2 19.55 19.55 1.870 Bán
20 [HOSE.VMD] 11/10/2018 21 19.55 19.55 19.55 180 Bán