FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VMD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VMD] 17/05/2018 20.4 20.4 20.4 20.4 10 Bán
2 [HOSE.VMD] 16/05/2018 20.5 20.3 20.5 20.4 130 Bán
3 [HOSE.VMD] 15/05/2018 20.75 19.75 21.8 21.8 420 Mua
4 [HOSE.VMD] 14/05/2018 19.75 19.75 20.75 20.75 20 Bán
5 [HOSE.VMD] 11/05/2018 20.05 20.05 20.05 20.05 10 Bán
6 [HOSE.VMD] 10/05/2018 22.35 20.7 22.35 20.7 1.040 Theo dõi
7 [HOSE.VMD] 09/05/2018 22.25 22.25 22.25 22.25 80 Mua
8 [HOSE.VMD] 08/05/2018 21.8 21.8 21.8 21.8 50 Mua
9 [HOSE.VMD] 07/05/2018 20.05 19.55 21.45 21.45 1.330 Mua
10 [HOSE.VMD] 04/05/2018 19.55 19.55 21 21 20 Theo dõi
11 [HOSE.VMD] 02/05/2018 21.4 20.5 20.5 20.5 20 Theo dõi
12 [HOSE.VMD] 27/04/2018 21.2 19.75 21.4 21.4 250 Mua
13 [HOSE.VMD] 26/04/2018 20.8 20.7 21.2 21.2 80 Mua
14 [HOSE.VMD] 20/04/2018 20.5 20.5 22.1 22.1 20 Mua
15 [HOSE.VMD] 19/04/2018 19.7 19.6 21.7 21.7 130 Mua
16 [HOSE.VMD] 18/04/2018 20.9 20.9 20.9 20.9 30 Theo dõi
17 [HOSE.VMD] 17/04/2018 20.9 20.9 20.9 20.9 10 Theo dõi
18 [HOSE.VMD] 13/04/2018 20 20 20 20 10 Bán
19 [HOSE.VMD] 12/04/2018 20 20 20 20 3.500 Bán
20 [HOSE.VMD] 10/04/2018 20.5 20.5 20.5 20.5 100 Bán