FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VMD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VMD] 20/09/2018 22.8 22.8 23.85 23.85 41.620 Mua
2 [HOSE.VMD] 19/09/2018 20.65 19.7 22.3 22.3 820 Mua
3 [HOSE.VMD] 18/09/2018 20.85 20.8 20.85 20.85 500 Mua
4 [HOSE.VMD] 17/09/2018 19.6 19.6 20.85 20.85 11.240 Mua
5 [HOSE.VMD] 14/09/2018 19.1 19.1 19.55 19.5 5.060 Mua
6 [HOSE.VMD] 13/09/2018 18.8 18.8 19 19 8.990 Mua
7 [HOSE.VMD] 12/09/2018 18.8 18 18.8 18.8 940 Mua
8 [HOSE.VMD] 10/09/2018 17.5 17.5 17.7 17.7 315.570 Mua
9 [HOSE.VMD] 07/09/2018 17.5 17.5 17.5 17.5 100 Mua
10 [HOSE.VMD] 05/09/2018 16.8 16.8 16.8 16.8 10 Bán
11 [HOSE.VMD] 04/09/2018 17.65 17.65 17.65 17.65 200 Mua
12 [HOSE.VMD] 31/08/2018 17.5 17.45 17.5 17.5 1.230 Theo dõi
13 [HOSE.VMD] 30/08/2018 17.45 17.45 17.65 17.6 850 Theo dõi
14 [HOSE.VMD] 29/08/2018 17.6 17.6 17.6 17.6 10 Theo dõi
15 [HOSE.VMD] 28/08/2018 17.6 17.6 17.65 17.6 1.130 Bán
16 [HOSE.VMD] 27/08/2018 17.65 17.4 17.65 17.4 1.070 Bán
17 [HOSE.VMD] 24/08/2018 17.5 17.45 17.5 17.45 230 Bán
18 [HOSE.VMD] 23/08/2018 17.5 17.2 17.5 17.5 500 Bán
19 [HOSE.VMD] 22/08/2018 16.7 16.7 17.6 16.85 430 Bán
20 [HOSE.VMD] 21/08/2018 17.65 17.65 17.65 17.65 40.560 Bán