FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VMD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VMD] 07/06/2019 18.05 17.85 20 20 1.190 Mua
2 [HOSE.VMD] 30/05/2019 19.1 19.1 19.1 19.1 320 Bán
3 [HOSE.VMD] 27/05/2019 19.1 19.1 19.1 19.1 30 Bán
4 [HOSE.VMD] 23/05/2019 19.1 19.1 19.1 19.1 100 Theo dõi
5 [HOSE.VMD] 22/05/2019 19 18.7 19.2 19 410 Theo dõi
6 [HOSE.VMD] 15/05/2019 20 20 20 20 2.000 Mua
7 [HOSE.VMD] 14/05/2019 19.95 19.95 19.95 19.95 10 Mua
8 [HOSE.VMD] 09/05/2019 18.7 18.7 18.7 18.7 10 Bán
9 [HOSE.VMD] 07/05/2019 19.85 19.85 20 20 300 Mua
10 [HOSE.VMD] 06/05/2019 19.9 19.9 19.9 19.9 10 Mua
11 [HOSE.VMD] 02/05/2019 19.9 18.6 19.9 18.65 29.320 Bán
12 [HOSE.VMD] 26/04/2019 18.9 18.9 18.9 18.9 10 Bán
13 [HOSE.VMD] 25/04/2019 19 18.9 19 18.9 1.000 Bán
14 [HOSE.VMD] 24/04/2019 19.8 19.8 19.8 19.8 100 Mua
15 [HOSE.VMD] 19/04/2019 19.8 19.8 19.8 19.8 340 Mua
16 [HOSE.VMD] 18/04/2019 19.9 19.9 19.9 19.9 360 Mua
17 [HOSE.VMD] 17/04/2019 18.8 18.8 19.9 19.9 130 Theo dõi
18 [HOSE.VMD] 12/04/2019 18.8 18.8 18.8 18.8 540 Bán
19 [HOSE.VMD] 11/04/2019 19 19 19 19 520 Theo dõi
20 [HOSE.VMD] 10/04/2019 18.8 18.8 18.8 18.8 50 Theo dõi