FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VMD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VMD] 17/07/2018 19.3 18.15 19.3 18.15 30 Theo dõi
2 [HOSE.VMD] 16/07/2018 19.5 19.5 19.5 19.5 20 Theo dõi
3 [HOSE.VMD] 13/07/2018 19.4 19.4 20.85 20.85 1.750 Mua
4 [HOSE.VMD] 12/07/2018 20.5 19.1 20.85 20.85 270 Mua
5 [HOSE.VMD] 11/07/2018 19.9 19.9 20.5 20.5 20 Mua
6 [HOSE.VMD] 10/07/2018 19.9 19.9 19.9 19.9 10 Theo dõi
7 [HOSE.VMD] 09/07/2018 17.5 17 18.7 18.7 2.110 Bán
8 [HOSE.VMD] 05/07/2018 17.5 17.5 17.5 17.5 10 Bán
9 [HOSE.VMD] 04/07/2018 18.8 18.1 18.8 18.1 80 Bán
10 [HOSE.VMD] 03/07/2018 20.5 19 20.5 19 130 Bán
11 [HOSE.VMD] 02/07/2018 20 19.95 20 20 1.810 Bán
12 [HOSE.VMD] 29/06/2018 18.7 17.5 19.95 19.95 140 Bán
13 [HOSE.VMD] 28/06/2018 19.7 18.7 19.7 18.7 20 Bán
14 [HOSE.VMD] 27/06/2018 19.6 19.6 19.6 19.6 10 Bán
15 [HOSE.VMD] 26/06/2018 19.6 19.6 21 21 20 Mua
16 [HOSE.VMD] 25/06/2018 19.3 19.3 21 21 20 Mua
17 [HOSE.VMD] 20/06/2018 19.8 19.8 20.6 20.6 60 Theo dõi
18 [HOSE.VMD] 15/06/2018 21.2 21.2 21.2 21.2 20 Mua
19 [HOSE.VMD] 14/06/2018 19.2 19.2 21.2 21.2 70 Mua
20 [HOSE.VMD] 13/06/2018 18.95 18.2 20.55 20.55 3.140 Theo dõi