FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VMD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VMD] 20/08/2019 19 19 19 19 110 Bán
2 [HOSE.VMD] 16/08/2019 19 19 19 19 20 Bán
3 [HOSE.VMD] 09/08/2019 19.7 19.7 19.7 19.7 1.010 Theo dõi
4 [HOSE.VMD] 07/08/2019 19.7 19.6 19.7 19.7 1.240 Theo dõi
5 [HOSE.VMD] 30/07/2019 19.7 19.6 19.7 19.6 400 Theo dõi
6 [HOSE.VMD] 17/07/2019 19.6 19.6 19.6 19.6 300 Theo dõi
7 [HOSE.VMD] 16/07/2019 20.5 20.5 20.5 20.5 60 Mua
8 [HOSE.VMD] 11/07/2019 20 20 20.1 20.1 70 Mua
9 [HOSE.VMD] 05/07/2019 19.8 19.8 19.8 19.8 20 Mua
10 [HOSE.VMD] 27/06/2019 19.6 19.6 19.6 19.6 40 Mua
11 [HOSE.VMD] 24/06/2019 19.6 19.6 19.6 19.6 440 Theo dõi
12 [HOSE.VMD] 21/06/2019 19.6 19.6 19.7 19.6 2.800 Mua
13 [HOSE.VMD] 20/06/2019 21.2 19.6 21.2 19.6 40 Mua
14 [HOSE.VMD] 18/06/2019 18.7 18.7 20.9 20.9 140 Mua
15 [HOSE.VMD] 07/06/2019 18.05 17.85 20 20 1.190 Mua
16 [HOSE.VMD] 30/05/2019 19.1 19.1 19.1 19.1 320 Bán
17 [HOSE.VMD] 27/05/2019 19.1 19.1 19.1 19.1 30 Bán
18 [HOSE.VMD] 23/05/2019 19.1 19.1 19.1 19.1 100 Theo dõi
19 [HOSE.VMD] 22/05/2019 19 18.7 19.2 19 410 Theo dõi
20 [HOSE.VMD] 15/05/2019 20 20 20 20 2.000 Mua