FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VMD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VMD] 26/12/2018 18.7 18.7 21.4 21.4 110 Mua
2 [HOSE.VMD] 17/12/2018 20 20 20 20 300 Bán
3 [HOSE.VMD] 13/12/2018 20.9 20.9 21 21 11.430 Mua
4 [HOSE.VMD] 11/12/2018 20.05 20.05 20.05 20.05 40 Theo dõi
5 [HOSE.VMD] 10/12/2018 20.05 20.05 20.05 20.05 330 Theo dõi
6 [HOSE.VMD] 07/12/2018 21 21 21 21 950 Mua
7 [HOSE.VMD] 04/12/2018 21 21 21 21 12.100 Mua
8 [HOSE.VMD] 03/12/2018 21 21 21 21 10 Mua
9 [HOSE.VMD] 28/11/2018 18.5 18.5 20.85 20.85 30 Mua
10 [HOSE.VMD] 27/11/2018 20 19.5 20 19.5 3.290 Theo dõi
11 [HOSE.VMD] 26/11/2018 21 20.3 22.8 20.6 40.550 Mua
12 [HOSE.VMD] 23/11/2018 20 20 21.8 21.8 220 Mua
13 [HOSE.VMD] 22/11/2018 20.8 20.8 20.8 20.8 280 Mua
14 [HOSE.VMD] 21/11/2018 20 20 20.7 20.7 480 Mua
15 [HOSE.VMD] 19/11/2018 19.5 19.5 20 20 20.300 Mua
16 [HOSE.VMD] 16/11/2018 19 19 19.7 19.7 22.650 Mua
17 [HOSE.VMD] 15/11/2018 19 19 19 19 40 Mua
18 [HOSE.VMD] 13/11/2018 19 19 19 19 200 Mua
19 [HOSE.VMD] 12/11/2018 19.7 19.7 19.7 19.7 130 Mua
20 [HOSE.VMD] 09/11/2018 19.5 19.5 19.5 19.5 10 Mua