FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VMD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VMD] 23/03/2018 21.5 20.5 21.5 20.5 960 Theo dõi
2 [HOSE.VMD] 22/03/2018 20.5 20.5 21 21 30 Theo dõi
3 [HOSE.VMD] 21/03/2018 19.95 19.95 21.85 21.4 450 Bán
4 [HOSE.VMD] 20/03/2018 21.6 21.4 21.6 21.4 1.510 Bán
5 [HOSE.VMD] 19/03/2018 22.4 22.5 23 23 60 Mua
6 [HOSE.VMD] 16/03/2018 21 21 22.45 22.4 8.040 Theo dõi
7 [HOSE.VMD] 15/03/2018 20.2 20 21 21 4.430 Bán
8 [HOSE.VMD] 13/03/2018 20.75 20.75 20.75 20.75 480 Bán
9 [HOSE.VMD] 12/03/2018 21.25 21 21.1 21 630 Bán
10 [HOSE.VMD] 09/03/2018 21.2 21.2 22 21.25 780 Bán
11 [HOSE.VMD] 08/03/2018 21.15 21.15 21.15 21.15 10 Bán
12 [HOSE.VMD] 07/03/2018 21.9 21.9 21.95 21.95 20 Bán
13 [HOSE.VMD] 06/03/2018 22 22 22 22 20 Bán
14 [HOSE.VMD] 05/03/2018 21.8 21.8 21.8 21.8 50 Bán
15 [HOSE.VMD] 02/03/2018 21.5 21.4 21.5 21.4 680 Bán
16 [HOSE.VMD] 01/03/2018 22 22 23 23 40 Theo dõi
17 [HOSE.VMD] 28/02/2018 22 22 22.2 22.2 260 Bán
18 [HOSE.VMD] 27/02/2018 21.8 21.7 21.8 21.8 230 Bán
19 [HOSE.VMD] 22/02/2018 23.2 23.2 23.2 23.2 700 Bán
20 [HOSE.VMD] 13/02/2018 23 23 23.4 23.2 2.080 Bán