FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VND
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VND] 18/07/2019 15.3 15.15 15.35 15.25 186.390
2 [HOSE.VND] 17/07/2019 15.1 15.1 15.45 15.35 649.960 Theo dõi
3 [HOSE.VND] 16/07/2019 15 14.95 15.15 15.1 247.350 Bán
4 [HOSE.VND] 15/07/2019 15.2 14.85 15.05 14.95 249.820 Bán
5 [HOSE.VND] 12/07/2019 15.2 14.95 15.25 14.95 407.930 Bán
6 [HOSE.VND] 11/07/2019 15.05 15.05 15.2 15.15 396.060 Bán
7 [HOSE.VND] 10/07/2019 15.05 15.05 15.2 15.1 324.480 Bán
8 [HOSE.VND] 09/07/2019 15.1 14.9 15.15 15.15 284.240 Bán
9 [HOSE.VND] 08/07/2019 15.2 15 15.25 15.2 184.990 Bán
10 [HOSE.VND] 05/07/2019 15.3 15 15.3 15.3 884.910 Bán
11 [HOSE.VND] 04/07/2019 15.2 14.95 15.3 15.25 588.990 Bán
12 [HOSE.VND] 03/07/2019 15.2 14.9 15.2 15.1 437.010 Bán
13 [HOSE.VND] 02/07/2019 15.2 15.2 15.5 15.2 322.020 Bán
14 [HOSE.VND] 01/07/2019 15.45 15.35 15.6 15.45 146.570 Bán
15 [HOSE.VND] 28/06/2019 15.4 15.1 15.4 15.4 213.130 Bán
16 [HOSE.VND] 27/06/2019 15.35 15.1 15.45 15.35 201.970 Bán
17 [HOSE.VND] 26/06/2019 15.45 15.25 15.45 15.45 97.270 Bán
18 [HOSE.VND] 25/06/2019 15.55 15.4 15.55 15.5 81.230 Bán
19 [HOSE.VND] 24/06/2019 15.6 15.4 15.65 15.55 214.970 Bán
20 [HOSE.VND] 21/06/2019 15.6 15.4 15.6 15.6 184.820 Bán