FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VND
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VND] 22/03/2019 16.5 16.5 16.85 16.7 833.020 Bán
2 [HOSE.VND] 21/03/2019 17.2 16.5 17.4 16.5 963.830 Bán
3 [HOSE.VND] 20/03/2019 17.25 16.95 17.35 17.35 1.586.050 Theo dõi
4 [HOSE.VND] 19/03/2019 18.2 17.3 18.2 17.3 1.661.800 Theo dõi
5 [HOSE.VND] 18/03/2019 18.1 17.85 18.1 18.05 756.030 Mua
6 [HOSE.VND] 15/03/2019 18.25 17.9 18.25 17.95 810.620 Mua
7 [HOSE.VND] 14/03/2019 18.5 18.25 18.5 18.25 656.680 Mua
8 [HOSE.VND] 13/03/2019 17.8 17.8 18.45 18.4 2.584.340 Mua
9 [HOSE.VND] 12/03/2019 18 17.35 18 17.7 1.672.920 Mua
10 [HOSE.VND] 11/03/2019 17.75 17.5 17.8 17.75 415.960 Mua
11 [HOSE.VND] 08/03/2019 17.9 17.55 18 17.75 812.850 Mua
12 [HOSE.VND] 07/03/2019 18.15 17.7 18.25 18.15 2.374.120 Mua
13 [HOSE.VND] 06/03/2019 17.6 17.55 17.8 17.7 794.130 Mua
14 [HOSE.VND] 05/03/2019 17.8 17.6 18 17.6 1.191.900 Mua
15 [HOSE.VND] 04/03/2019 17.5 17.5 18.05 17.8 907.220 Mua
16 [HOSE.VND] 01/03/2019 17.45 17.2 17.5 17.5 681.680 Mua
17 [HOSE.VND] 28/02/2019 17.6 17 17.7 17.45 1.328.960 Mua
18 [HOSE.VND] 27/02/2019 18.05 17.5 18.05 17.6 657.250 Mua
19 [HOSE.VND] 26/02/2019 18 17.7 18.25 17.85 1.635.450 Mua
20 [HOSE.VND] 25/02/2019 17.6 17.6 18.2 17.9 1.715.470 Mua