FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VND
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VND] 18/10/2018 20.45 20.1 20.6 20.15 665.130 Bán
2 [HOSE.VND] 17/10/2018 20.65 20.3 20.65 20.65 1.292.380 Bán
3 [HOSE.VND] 16/10/2018 19.9 19.55 20.1 19.9 1.254.660 Bán
4 [HOSE.VND] 15/10/2018 21 19.9 21 19.9 1.691.840 Bán
5 [HOSE.VND] 12/10/2018 20 19.8 21.25 20.85 2.670.360 Bán
6 [HOSE.VND] 11/10/2018 21.05 21.05 21.6 21.05 3.793.660 Bán
7 [HOSE.VND] 10/10/2018 22.9 22.5 22.9 22.6 837.300 Bán
8 [HOSE.VND] 09/10/2018 22.8 22.6 22.95 22.8 837.770 Theo dõi
9 [HOSE.VND] 08/10/2018 22.4 22.4 22.95 22.7 1.242.750 Theo dõi
10 [HOSE.VND] 05/10/2018 22.9 22.5 23.25 22.5 1.500.400 Bán
11 [HOSE.VND] 04/10/2018 22.9 22.6 23.4 23.15 1.503.000 Mua
12 [HOSE.VND] 03/10/2018 22.4 22.4 22.8 22.6 999.940 Bán
13 [HOSE.VND] 02/10/2018 22.5 22.2 23.2 22.4 2.302.110 Bán
14 [HOSE.VND] 01/10/2018 22.9 22.5 23.05 22.55 1.845.900 Theo dõi
15 [HOSE.VND] 28/09/2018 23.3 22.9 23.4 22.9 1.976.770 Theo dõi
16 [HOSE.VND] 27/09/2018 23.15 22.85 23.4 23.15 2.947.970 Mua
17 [HOSE.VND] 26/09/2018 23 22.8 23.45 22.85 2.502.100 Mua
18 [HOSE.VND] 25/09/2018 23.1 22.85 23.3 23.1 1.993.160 Mua
19 [HOSE.VND] 24/09/2018 23.4 22.9 23.5 23.1 1.632.210 Mua
20 [HOSE.VND] 21/09/2018 23.3 22.8 23.6 23.3 2.579.770 Mua