FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VND
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VND] 16/08/2018 19.6 19.3 20.7 20.3 1.661.810 Mua
2 [HOSE.VND] 15/08/2018 20.65 20 21.15 20 1.766.770 Mua
3 [HOSE.VND] 14/08/2018 21.1 20.6 21.25 20.95 1.487.120 Mua
4 [HOSE.VND] 13/08/2018 20.05 19.8 21.4 21.1 2.188.850 Mua
5 [HOSE.VND] 10/08/2018 19.4 19.3 20.5 20.5 1.505.880 Mua
6 [HOSE.VND] 09/08/2018 19.6 19.5 20.3 19.6 1.210.240 Mua
7 [HOSE.VND] 08/08/2018 18.2 18.15 19.35 19.35 2.777.960 Mua
8 [HOSE.VND] 07/08/2018 17.9 17.65 18.3 18.1 516.700 Mua
9 [HOSE.VND] 06/08/2018 18.1 17.9 18.5 17.9 396.670 Bán
10 [HOSE.VND] 03/08/2018 18.5 18.4 18.9 18.4 1.015.210 Mua
11 [HOSE.VND] 02/08/2018 17.75 17.5 18.4 18.35 851.590 Mua
12 [HOSE.VND] 01/08/2018 18.15 17.7 18.5 17.85 480.510 Mua
13 [HOSE.VND] 30/07/2018 17.8 17.6 18.1 18 687.910 Mua
14 [HOSE.VND] 27/07/2018 17.8 17.45 18 17.6 641.720 Theo dõi
15 [HOSE.VND] 26/07/2018 17.1 16.8 17.5 17.5 602.740 Theo dõi
16 [HOSE.VND] 25/07/2018 17.6 17.2 17.9 17.2 665.400 Theo dõi
17 [HOSE.VND] 24/07/2018 17.7 16.9 17.8 17.8 1.117.980 Theo dõi
18 [HOSE.VND] 23/07/2018 17.9 17.8 18.6 17.9 1.505.730 Mua
19 [HOSE.VND] 20/07/2018 19 17.65 19 19 1.105.740 Mua
20 [HOSE.VND] 19/07/2018 18.6 18.2 18.8 18.4 1.571.100 Mua