FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VND
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VND] 07/12/2018 19.6 19.6 19.9 19.8 1.263.540 Mua
2 [HOSE.VND] 06/12/2018 19.7 19.45 19.9 19.6 1.532.370 Mua
3 [HOSE.VND] 05/12/2018 19.45 19.45 19.8 19.75 1.349.120 Mua
4 [HOSE.VND] 04/12/2018 19.95 19.6 20.05 19.8 1.654.270 Mua
5 [HOSE.VND] 03/12/2018 19.4 19.3 19.95 19.9 1.425.430 Mua
6 [HOSE.VND] 28/11/2018 18.8 18.8 19.15 19 1.051.360 Mua
7 [HOSE.VND] 27/11/2018 18.9 18.6 19.1 18.8 799.530 Theo dõi
8 [HOSE.VND] 26/11/2018 18.6 18.4 18.75 18.75 406.730 Theo dõi
9 [HOSE.VND] 23/11/2018 18.6 18.3 18.7 18.6 732.790 Theo dõi
10 [HOSE.VND] 22/11/2018 18.9 18.5 19.2 18.65 1.273.750 Theo dõi
11 [HOSE.VND] 21/11/2018 18.7 18.7 19 18.9 983.090 Mua
12 [HOSE.VND] 20/11/2018 18.7 18.6 19.15 19 792.020 Mua
13 [HOSE.VND] 19/11/2018 18.9 18.7 19 18.9 557.670 Mua
14 [HOSE.VND] 16/11/2018 18.8 18.65 19 18.9 732.390 Mua
15 [HOSE.VND] 15/11/2018 18.2 18.2 18.7 18.45 1.395.620 Mua
16 [HOSE.VND] 14/11/2018 18.15 18 18.35 18.15 1.359.100 Mua
17 [HOSE.VND] 13/11/2018 17.6 17.6 18.2 18.2 825.300 Mua
18 [HOSE.VND] 12/11/2018 17.7 17.55 18.2 18.2 647.810 Mua
19 [HOSE.VND] 09/11/2018 18 17.85 18.2 17.9 921.510 Theo dõi
20 [HOSE.VND] 08/11/2018 18.5 18.1 18.55 18.1 706.440 Mua