FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNE] 17/07/2018 6 5.95 6.17 6.02 107.220 Bán
2 [HOSE.VNE] 16/07/2018 5.9 5.9 6.01 5.94 10.040 Bán
3 [HOSE.VNE] 13/07/2018 6 5.88 6 6 55.490 Bán
4 [HOSE.VNE] 12/07/2018 5.87 5.86 6.01 5.87 53.700 Bán
5 [HOSE.VNE] 11/07/2018 6.1 5.86 6.1 5.97 62.030 Bán
6 [HOSE.VNE] 10/07/2018 6.15 6 6.15 6.08 85.280 Bán
7 [HOSE.VNE] 09/07/2018 6.2 6.1 6.2 6.1 70.870 Bán
8 [HOSE.VNE] 06/07/2018 6.14 6.05 6.2 6.2 40.400 Bán
9 [HOSE.VNE] 05/07/2018 6.2 6.05 6.2 6.14 57.410 Bán
10 [HOSE.VNE] 04/07/2018 6.2 6.16 6.3 6.2 59.500 Bán
11 [HOSE.VNE] 03/07/2018 6.37 6.2 6.45 6.2 92.900 Bán
12 [HOSE.VNE] 02/07/2018 6.45 6.37 6.45 6.43 89.680 Theo dõi
13 [HOSE.VNE] 29/06/2018 6.48 6.48 6.57 6.54 16.420 Mua
14 [HOSE.VNE] 28/06/2018 6.32 6.3 6.6 6.48 87.370 Theo dõi
15 [HOSE.VNE] 27/06/2018 6.5 6.5 6.63 6.5 53.320 Theo dõi
16 [HOSE.VNE] 26/06/2018 6.4 6.4 6.55 6.48 52.930 Bán
17 [HOSE.VNE] 25/06/2018 6.58 6.53 6.65 6.53 30.910 Theo dõi
18 [HOSE.VNE] 22/06/2018 6.6 6.5 6.6 6.51 49.890 Theo dõi
19 [HOSE.VNE] 21/06/2018 6.5 6.42 6.55 6.5 387.240 Theo dõi
20 [HOSE.VNE] 20/06/2018 6.41 6.41 6.6 6.48 163.460 Theo dõi