FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNE] 22/03/2019 4.55 4.5 4.61 4.5 218.780 Theo dõi
2 [HOSE.VNE] 21/03/2019 4.83 4.55 4.85 4.55 595.370 Theo dõi
3 [HOSE.VNE] 20/03/2019 4.84 4.78 4.9 4.81 314.120 Mua
4 [HOSE.VNE] 19/03/2019 4.7 4.7 4.88 4.7 978.050 Mua
5 [HOSE.VNE] 18/03/2019 4.51 4.51 4.73 4.69 625.860 Mua
6 [HOSE.VNE] 15/03/2019 4.5 4.48 4.55 4.55 194.810 Mua
7 [HOSE.VNE] 14/03/2019 4.58 4.45 4.58 4.55 194.550 Mua
8 [HOSE.VNE] 13/03/2019 4.52 4.47 4.62 4.55 297.130 Mua
9 [HOSE.VNE] 12/03/2019 4.53 4.45 4.6 4.54 299.400 Mua
10 [HOSE.VNE] 11/03/2019 4.67 4.33 4.67 4.4 478.330 Mua
11 [HOSE.VNE] 08/03/2019 4.4 4.4 4.65 4.65 510.360 Mua
12 [HOSE.VNE] 07/03/2019 4.61 4.57 4.75 4.61 312.890 Mua
13 [HOSE.VNE] 06/03/2019 4.55 4.42 4.69 4.67 916.610 Mua
14 [HOSE.VNE] 05/03/2019 4.14 4.13 4.39 4.39 603.080 Mua
15 [HOSE.VNE] 04/03/2019 4.1 4.05 4.17 4.11 88.590 Mua
16 [HOSE.VNE] 01/03/2019 4.04 4 4.11 4.1 105.540 Mua
17 [HOSE.VNE] 28/02/2019 4.1 4 4.14 4 53.030 Theo dõi
18 [HOSE.VNE] 27/02/2019 4.1 4.06 4.15 4.09 76.240 Mua
19 [HOSE.VNE] 26/02/2019 4.08 4.07 4.18 4.09 50.480 Mua
20 [HOSE.VNE] 25/02/2019 4.16 4.09 4.25 4.14 143.780 Mua