FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNE] 19/09/2018 5.66 5.66 5.9 5.8 60.080 Bán
2 [HOSE.VNE] 18/09/2018 5.71 5.63 5.71 5.67 110.110 Bán
3 [HOSE.VNE] 17/09/2018 5.8 5.74 5.8 5.74 89.860 Bán
4 [HOSE.VNE] 14/09/2018 5.88 5.8 5.89 5.8 92.510 Bán
5 [HOSE.VNE] 13/09/2018 5.87 5.8 5.9 5.85 85.130 Bán
6 [HOSE.VNE] 12/09/2018 5.99 5.8 5.99 5.87 162.970 Bán
7 [HOSE.VNE] 10/09/2018 5.6 5.6 5.78 5.61 118.570 Bán
8 [HOSE.VNE] 07/09/2018 5.62 5.51 5.64 5.61 264.320 Bán
9 [HOSE.VNE] 05/09/2018 6 5.8 6 5.85 202.870 Bán
10 [HOSE.VNE] 04/09/2018 6.1 5.97 6.1 6 181.820 Bán
11 [HOSE.VNE] 31/08/2018 6.11 6.09 6.17 6.12 111.270 Bán
12 [HOSE.VNE] 30/08/2018 6.22 6.1 6.22 6.11 124.600 Bán
13 [HOSE.VNE] 29/08/2018 6.32 6.13 6.35 6.22 192.540 Bán
14 [HOSE.VNE] 28/08/2018 6.61 6.53 6.61 6.6 140.350 Mua
15 [HOSE.VNE] 27/08/2018 6.5 6.5 6.6 6.6 126.150 Mua
16 [HOSE.VNE] 24/08/2018 6.52 6.5 6.55 6.5 119.440 Theo dõi
17 [HOSE.VNE] 23/08/2018 6.6 6.5 6.6 6.55 151.680 Mua
18 [HOSE.VNE] 22/08/2018 6.55 6.55 6.6 6.55 91.790 Mua
19 [HOSE.VNE] 21/08/2018 6.6 6.52 6.64 6.55 138.040 Mua
20 [HOSE.VNE] 20/08/2018 6.72 6.5 6.72 6.53 114.700 Mua