FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNE] 14/11/2018 4.78 4.5 4.8 4.69 148.380 Bán
2 [HOSE.VNE] 13/11/2018 4.76 4.68 4.8 4.68 221.810 Bán
3 [HOSE.VNE] 12/11/2018 4.92 4.8 4.97 4.83 247.550 Bán
4 [HOSE.VNE] 09/11/2018 5 4.9 5 4.93 349.480 Bán
5 [HOSE.VNE] 08/11/2018 5 4.98 5.1 4.98 418.990 Bán
6 [HOSE.VNE] 07/11/2018 5.05 4.97 5.05 5 157.850 Bán
7 [HOSE.VNE] 06/11/2018 5.04 4.97 5.06 5 307.330 Bán
8 [HOSE.VNE] 05/11/2018 5.18 4.92 5.18 5.05 425.280 Bán
9 [HOSE.VNE] 02/11/2018 5.3 5.17 5.3 5.18 306.800 Bán
10 [HOSE.VNE] 01/11/2018 5.4 5.21 5.4 5.27 67.790 Bán
11 [HOSE.VNE] 31/10/2018 5.48 5.2 5.48 5.4 65.030 Bán
12 [HOSE.VNE] 30/10/2018 5.19 5.13 5.3 5.15 85.890 Bán
13 [HOSE.VNE] 29/10/2018 5.05 5.05 5.56 5.13 77.070 Bán
14 [HOSE.VNE] 26/10/2018 5.39 5.26 5.39 5.26 78.900 Bán
15 [HOSE.VNE] 25/10/2018 5.35 5.11 5.39 5.28 117.570 Bán
16 [HOSE.VNE] 24/10/2018 5.38 5.37 5.56 5.4 152.100 Bán
17 [HOSE.VNE] 23/10/2018 5.49 5.38 5.49 5.45 298.060 Bán
18 [HOSE.VNE] 22/10/2018 5.47 5.47 5.66 5.49 222.610 Bán
19 [HOSE.VNE] 19/10/2018 5.55 5.49 5.56 5.5 201.640 Bán
20 [HOSE.VNE] 18/10/2018 5.6 5.56 5.6 5.56 90.040 Bán