FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNE] 18/05/2018 7.3 7.1 7.3 7.29 31.010 Bán
2 [HOSE.VNE] 17/05/2018 7.53 7.27 7.53 7.4 37.140 Bán
3 [HOSE.VNE] 16/05/2018 7.44 7.3 7.44 7.34 36.960 Bán
4 [HOSE.VNE] 15/05/2018 7.38 7.2 7.4 7.39 72.730 Theo dõi
5 [HOSE.VNE] 14/05/2018 7.08 7.08 7.4 7.38 41.750 Theo dõi
6 [HOSE.VNE] 11/05/2018 7.5 7.26 7.5 7.39 37.010 Theo dõi
7 [HOSE.VNE] 10/05/2018 7.3 7.27 7.3 7.27 51.530 Bán
8 [HOSE.VNE] 09/05/2018 7.35 7.25 7.35 7.3 41.940 Bán
9 [HOSE.VNE] 08/05/2018 7.3 7.23 7.4 7.3 90.560 Bán
10 [HOSE.VNE] 07/05/2018 7.48 7.3 7.48 7.38 37.820 Bán
11 [HOSE.VNE] 04/05/2018 7.8 7.26 7.8 7.26 186.710 Bán
12 [HOSE.VNE] 03/05/2018 7.5 7.32 7.8 7.6 147.310 Theo dõi
13 [HOSE.VNE] 02/05/2018 7.8 7.7 8.1 7.8 280.080 Theo dõi
14 [HOSE.VNE] 27/04/2018 8.1 8.05 8.15 8.1 252.990 Mua
15 [HOSE.VNE] 26/04/2018 8.2 8.14 8.23 8.15 958.190 Mua
16 [HOSE.VNE] 24/04/2018 8.18 8.15 8.3 8.22 330.900 Mua
17 [HOSE.VNE] 23/04/2018 8.21 8.2 8.45 8.21 517.710 Mua
18 [HOSE.VNE] 20/04/2018 8.02 8.02 8.25 8.25 331.650 Mua
19 [HOSE.VNE] 19/04/2018 8.2 8.13 8.25 8.2 304.540 Mua
20 [HOSE.VNE] 18/04/2018 8.2 8.2 8.29 8.25 642.940 Mua