FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNE] 15/01/2019 3.8 3.73 3.8 3.79 68.760 Bán
2 [HOSE.VNE] 14/01/2019 3.8 3.77 3.84 3.8 30.150 Theo dõi
3 [HOSE.VNE] 11/01/2019 3.85 3.75 3.85 3.8 62.250 Theo dõi
4 [HOSE.VNE] 10/01/2019 3.85 3.78 3.9 3.8 129.460 Theo dõi
5 [HOSE.VNE] 09/01/2019 3.87 3.83 3.95 3.85 63.240 Theo dõi
6 [HOSE.VNE] 08/01/2019 3.94 3.85 3.94 3.89 47.830 Theo dõi
7 [HOSE.VNE] 07/01/2019 3.96 3.85 4 3.94 111.320 Theo dõi
8 [HOSE.VNE] 04/01/2019 3.95 3.85 3.95 3.95 102.700 Theo dõi
9 [HOSE.VNE] 03/01/2019 4 3.94 4.09 3.95 217.350 Theo dõi
10 [HOSE.VNE] 02/01/2019 4.06 3.91 4.1 4.06 175.130 Theo dõi
11 [HOSE.VNE] 28/12/2018 3.82 3.74 3.92 3.92 244.610 Bán
12 [HOSE.VNE] 27/12/2018 3.82 3.8 3.85 3.82 236.580 Bán
13 [HOSE.VNE] 26/12/2018 3.65 3.65 3.8 3.73 274.540 Bán
14 [HOSE.VNE] 25/12/2018 3.8 3.65 3.8 3.68 412.710 Bán
15 [HOSE.VNE] 24/12/2018 3.62 3.62 3.85 3.85 312.380 Bán
16 [HOSE.VNE] 21/12/2018 3.83 3.65 3.85 3.7 607.450 Quá bán
17 [HOSE.VNE] 20/12/2018 4.15 3.83 4.15 3.85 354.940 Bán
18 [HOSE.VNE] 19/12/2018 4.15 4.1 4.19 4.11 326.620 Bán
19 [HOSE.VNE] 18/12/2018 4.24 4.1 4.25 4.15 412.860 Bán
20 [HOSE.VNE] 17/12/2018 4.38 4.26 4.39 4.3 318.320 Bán