FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNG] 23/03/2018 14.6 14.6 14.9 14.65 135.390 Bán
2 [HOSE.VNG] 22/03/2018 16 15.5 16 15.6 215.660 Bán
3 [HOSE.VNG] 21/03/2018 16.3 16 16.7 16 339.080 Bán
4 [HOSE.VNG] 20/03/2018 16 16 16.2 16.15 205.550 Bán
5 [HOSE.VNG] 19/03/2018 16.1 15.5 16.1 16.1 297.470 Bán
6 [HOSE.VNG] 16/03/2018 15.7 15.5 16.1 15.7 207.910 Bán
7 [HOSE.VNG] 15/03/2018 16.5 15.85 16.6 16 522.190 Bán
8 [HOSE.VNG] 14/03/2018 16.9 16.7 17.2 16.8 250.220 Bán
9 [HOSE.VNG] 13/03/2018 16.95 16.8 17 16.95 224.500 Bán
10 [HOSE.VNG] 12/03/2018 16.9 16.9 17.3 16.9 211.160 Bán
11 [HOSE.VNG] 09/03/2018 17.2 16.9 17.2 17 197.720 Bán
12 [HOSE.VNG] 08/03/2018 17.6 17 17.6 17.1 204.230 Bán
13 [HOSE.VNG] 07/03/2018 17.5 17.05 17.5 17.1 232.880 Bán
14 [HOSE.VNG] 06/03/2018 17.1 17.1 17.6 17.5 207.390 Bán
15 [HOSE.VNG] 05/03/2018 16.9 16.9 17.6 17.2 269.010 Theo dõi
16 [HOSE.VNG] 02/03/2018 16.2 16.2 17 17 203.440 Theo dõi
17 [HOSE.VNG] 01/03/2018 17 16.8 17.4 16.8 158.380 Theo dõi
18 [HOSE.VNG] 28/02/2018 18.5 17.5 18.5 17.5 288.090 Mua
19 [HOSE.VNG] 27/02/2018 18.7 18.5 18.8 18.55 297.820 Mua
20 [HOSE.VNG] 26/02/2018 18.5 18.4 19 18.7 340.210 Mua