FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNG] 21/11/2018 19.95 19.6 20 20 415.960 Mua
2 [HOSE.VNG] 20/11/2018 19.9 19.7 19.95 19.95 457.240 Mua
3 [HOSE.VNG] 19/11/2018 19.55 19.55 19.9 19.9 551.570 Mua
4 [HOSE.VNG] 16/11/2018 18.75 18.75 19.55 19.55 436.360 Mua
5 [HOSE.VNG] 15/11/2018 18.9 18.65 18.9 18.75 410.320 Theo dõi
6 [HOSE.VNG] 14/11/2018 19 18.9 19.05 18.9 434.210 Mua
7 [HOSE.VNG] 13/11/2018 18.85 18.85 19.05 19 431.320 Mua
8 [HOSE.VNG] 12/11/2018 18.9 18.85 19.1 19 442.040 Mua
9 [HOSE.VNG] 09/11/2018 19.1 18.5 19.1 18.9 460.270 Mua
10 [HOSE.VNG] 08/11/2018 18.85 18.85 19.1 19.1 528.460 Mua
11 [HOSE.VNG] 07/11/2018 18.9 18.6 18.9 18.85 529.240 Mua
12 [HOSE.VNG] 06/11/2018 18.8 18.4 18.9 18.9 483.480 Mua
13 [HOSE.VNG] 05/11/2018 18.95 18.7 18.95 18.95 465.840 Mua
14 [HOSE.VNG] 02/11/2018 18.65 18.65 18.95 18.95 528.430 Mua
15 [HOSE.VNG] 01/11/2018 18.75 18.4 18.8 18.65 486.540 Mua
16 [HOSE.VNG] 31/10/2018 17.85 17.8 18.75 18.75 593.750 Mua
17 [HOSE.VNG] 30/10/2018 18.05 17.8 18.05 17.8 539.850 Bán
18 [HOSE.VNG] 29/10/2018 18.25 17.95 18.35 18.05 563.680 Bán
19 [HOSE.VNG] 26/10/2018 18.65 18.25 18.7 18.35 605.690 Theo dõi
20 [HOSE.VNG] 25/10/2018 18.6 18.15 18.6 18.6 623.000 Mua