FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNG] 25/06/2019 21.55 21.4 21.6 21.55 240.670 Mua
2 [HOSE.VNG] 24/06/2019 21.5 21.5 21.55 21.55 251.800 Mua
3 [HOSE.VNG] 21/06/2019 21.5 21.45 21.6 21.5 243.390 Mua
4 [HOSE.VNG] 20/06/2019 20.6 20.5 21.5 21.45 231.850 Mua
5 [HOSE.VNG] 19/06/2019 20.6 20.6 20.85 20.6 194.950 Theo dõi
6 [HOSE.VNG] 18/06/2019 20.9 20.7 20.95 20.8 241.710 Mua
7 [HOSE.VNG] 17/06/2019 20.95 20.9 21 20.9 246.680 Mua
8 [HOSE.VNG] 14/06/2019 20.8 20.8 20.95 20.95 249.320 Mua
9 [HOSE.VNG] 13/06/2019 20.8 20.7 20.8 20.8 263.980 Theo dõi
10 [HOSE.VNG] 12/06/2019 20.75 20.5 20.85 20.8 255.040 Theo dõi
11 [HOSE.VNG] 11/06/2019 20.6 20.5 20.75 20.75 284.550 Theo dõi
12 [HOSE.VNG] 10/06/2019 19.85 19.85 20.6 20.6 319.530 Bán
13 [HOSE.VNG] 07/06/2019 19.7 19.55 19.85 19.85 255.670 Bán
14 [HOSE.VNG] 06/06/2019 19.8 19.6 19.8 19.7 240.000 Quá bán
15 [HOSE.VNG] 05/06/2019 19.8 19.8 19.85 19.8 246.650 Quá bán
16 [HOSE.VNG] 04/06/2019 19.9 19.8 20 19.8 225.190 Quá bán
17 [HOSE.VNG] 03/06/2019 20.4 19 20.4 19.9 225.030 Quá bán
18 [HOSE.VNG] 31/05/2019 20.9 20.4 20.95 20.4 256.070 Quá bán
19 [HOSE.VNG] 30/05/2019 21.2 20.9 21.3 20.9 219.180 Bán
20 [HOSE.VNG] 29/05/2019 21.4 21.2 21.45 21.2 243.080 Bán