FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNG] 03/01/2019 20.2 20 20.25 20.05 389.890 Bán
2 [HOSE.VNG] 02/01/2019 20.2 20.2 20.5 20.2 425.670 Bán
3 [HOSE.VNG] 28/12/2018 20.3 20.3 20.45 20.45 413.100 Theo dõi
4 [HOSE.VNG] 27/12/2018 20.25 20.25 20.45 20.3 421.200 Bán
5 [HOSE.VNG] 26/12/2018 20.35 20.15 20.4 20.25 411.280 Bán
6 [HOSE.VNG] 25/12/2018 20.35 20.2 20.35 20.35 434.870 Theo dõi
7 [HOSE.VNG] 24/12/2018 20.3 20.15 20.4 20.35 462.990 Bán
8 [HOSE.VNG] 21/12/2018 20.35 20.25 20.4 20.3 471.660 Bán
9 [HOSE.VNG] 20/12/2018 20.3 20.2 20.4 20.35 456.400 Bán
10 [HOSE.VNG] 19/12/2018 20.3 20.15 20.4 20.3 486.280 Bán
11 [HOSE.VNG] 18/12/2018 20.3 20.15 20.3 20.3 488.560 Theo dõi
12 [HOSE.VNG] 17/12/2018 20.45 20.2 20.55 20.3 469.550 Theo dõi
13 [HOSE.VNG] 14/12/2018 20.95 20.85 21 20.9 491.460 Mua
14 [HOSE.VNG] 13/12/2018 20.85 20.8 21 20.95 533.790 Mua
15 [HOSE.VNG] 12/12/2018 20.8 20.65 20.9 20.85 453.790 Mua
16 [HOSE.VNG] 11/12/2018 20.8 20.6 20.95 20.8 515.190 Mua
17 [HOSE.VNG] 10/12/2018 20.2 20.2 20.8 20.8 509.970 Mua
18 [HOSE.VNG] 07/12/2018 20.9 20.75 21 20.8 473.470 Mua
19 [HOSE.VNG] 06/12/2018 21 20.85 21.05 20.9 527.500 Mua
20 [HOSE.VNG] 05/12/2018 21 20.8 21.1 21 505.400 Mua