FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNG] 17/07/2018 15 14.8 15.2 15.2 209.070 Mua
2 [HOSE.VNG] 16/07/2018 15 14.8 15 15 159.850 Mua
3 [HOSE.VNG] 13/07/2018 14.7 14.45 15 15 323.710 Mua
4 [HOSE.VNG] 12/07/2018 14.8 14.4 14.8 14.8 229.040 Bán
5 [HOSE.VNG] 11/07/2018 14.8 14.5 14.9 14.7 261.430 Bán
6 [HOSE.VNG] 10/07/2018 15.1 14.8 15.2 15 256.390 Mua
7 [HOSE.VNG] 09/07/2018 15 14.7 15.1 15.1 181.430 Mua
8 [HOSE.VNG] 06/07/2018 14.7 14.6 15 15 264.120 Mua
9 [HOSE.VNG] 05/07/2018 14.8 14.4 14.8 14.7 284.990 Bán
10 [HOSE.VNG] 04/07/2018 14.65 14.3 14.8 14.8 258.140 Theo dõi
11 [HOSE.VNG] 03/07/2018 14.8 14.5 14.8 14.65 257.090 Theo dõi
12 [HOSE.VNG] 02/07/2018 14.3 14.3 14.8 14.8 275.500 Theo dõi
13 [HOSE.VNG] 29/06/2018 15.4 14.4 15.55 14.4 323.770 Theo dõi
14 [HOSE.VNG] 28/06/2018 15.35 15.05 15.4 15.4 310.900 Mua
15 [HOSE.VNG] 27/06/2018 15.35 15 15.35 15.35 200.630 Mua
16 [HOSE.VNG] 26/06/2018 14.95 14.95 15.3 15.3 378.480 Mua
17 [HOSE.VNG] 25/06/2018 14.95 14.8 15.05 15 210.990 Mua
18 [HOSE.VNG] 22/06/2018 14.8 14.5 15 15 267.880 Mua
19 [HOSE.VNG] 21/06/2018 15 14.75 15 14.8 164.500 Bán
20 [HOSE.VNG] 20/06/2018 14.65 14.55 15 15 323.630 Theo dõi