FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNG] 15/12/2017 15.8 15.8 16.7 15.8 401.050 Mua
2 [HOSE.VNG] 14/12/2017 15.7 15.4 16.3 16.3 340.970 Mua
3 [HOSE.VNG] 13/12/2017 15.1 15.1 15.9 15.7 271.100 Mua
4 [HOSE.VNG] 12/12/2017 15.6 15.1 15.7 15.4 389.430 Mua
5 [HOSE.VNG] 11/12/2017 15.8 15.5 16 15.6 297.660 Mua
6 [HOSE.VNG] 08/12/2017 15.7 15.5 15.9 15.8 290.920 Mua
7 [HOSE.VNG] 07/12/2017 15.6 14.9 15.7 15.4 268.840 Mua
8 [HOSE.VNG] 06/12/2017 15 14.7 15.2 14.7 346.350 Mua
9 [HOSE.VNG] 05/12/2017 15 14.6 15.15 15 382.100 Mua
10 [HOSE.VNG] 04/12/2017 14.8 14.45 14.9 14.85 252.040 Mua
11 [HOSE.VNG] 01/12/2017 14.9 14.45 14.9 14.75 299.970 Mua
12 [HOSE.VNG] 30/11/2017 14.3 14.2 15.05 14.9 440.990 Mua
13 [HOSE.VNG] 29/11/2017 14 14 14.25 14.2 295.890 Mua
14 [HOSE.VNG] 28/11/2017 14.15 13.6 14.2 14.2 318.860 Mua
15 [HOSE.VNG] 27/11/2017 14.4 13.8 14.4 14.15 318.830 Mua
16 [HOSE.VNG] 24/11/2017 13.7 13.5 14.5 14.3 369.200 Mua
17 [HOSE.VNG] 23/11/2017 14.1 13.7 14.3 13.7 489.490 Theo dõi
18 [HOSE.VNG] 22/11/2017 14.2 13.4 14.3 14 518.500 Mua
19 [HOSE.VNG] 21/11/2017 14.1 14.1 14.5 14.2 393.060 Mua
20 [HOSE.VNG] 20/11/2017 13.4 13.4 14.25 14.1 342.840 Theo dõi