FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNG] 19/09/2018 18 17.95 18.4 18.4 579.360 Mua
2 [HOSE.VNG] 18/09/2018 17.65 17.3 17.9 17.9 536.270 Mua
3 [HOSE.VNG] 17/09/2018 17.75 17.3 17.8 17.75 682.180 Mua
4 [HOSE.VNG] 14/09/2018 17.6 17.4 17.75 17.75 633.770 Mua
5 [HOSE.VNG] 13/09/2018 17.6 17.25 17.65 17.6 665.620 Theo dõi
6 [HOSE.VNG] 12/09/2018 17.45 17.3 17.6 17.6 635.730 Theo dõi
7 [HOSE.VNG] 10/09/2018 17.35 17.15 17.4 17.3 439.680 Bán
8 [HOSE.VNG] 07/09/2018 17.25 17.15 17.35 17.3 436.210 Bán
9 [HOSE.VNG] 05/09/2018 17.55 17.25 17.6 17.25 442.340 Theo dõi
10 [HOSE.VNG] 04/09/2018 17.75 17.4 17.75 17.55 453.350 Theo dõi
11 [HOSE.VNG] 31/08/2018 17.85 17.5 17.85 17.7 406.310 Mua
12 [HOSE.VNG] 30/08/2018 17.6 17.35 17.8 17.8 460.090 Mua
13 [HOSE.VNG] 29/08/2018 18 17.35 18 17.6 466.410 Mua
14 [HOSE.VNG] 28/08/2018 18 17.85 18.05 18 457.510 Mua
15 [HOSE.VNG] 27/08/2018 17.9 17.8 18 17.95 421.870 Mua
16 [HOSE.VNG] 24/08/2018 17.8 17.3 17.85 17.85 483.480 Mua
17 [HOSE.VNG] 23/08/2018 17.7 17.05 17.8 17.8 461.630 Mua
18 [HOSE.VNG] 22/08/2018 17.55 17.4 17.75 17.65 469.130 Mua
19 [HOSE.VNG] 21/08/2018 17.55 16.75 17.65 17.55 413.640 Mua
20 [HOSE.VNG] 20/08/2018 17.6 17.25 17.6 17.55 392.020 Mua