FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNG] 25/05/2018 14.6 14.3 14.6 14.3 69.430 Theo dõi
2 [HOSE.VNG] 24/05/2018 14.6 14.4 14.7 14.55 237.720 Mua
3 [HOSE.VNG] 23/05/2018 14.5 14.2 14.6 14.6 180.190 Mua
4 [HOSE.VNG] 22/05/2018 14.6 14.3 14.6 14.4 282.270 Theo dõi
5 [HOSE.VNG] 21/05/2018 14.7 14.4 14.7 14.5 275.130 Theo dõi
6 [HOSE.VNG] 18/05/2018 14.6 14.3 14.8 14.7 219.830 Mua
7 [HOSE.VNG] 17/05/2018 14.5 14.4 14.7 14.6 280.480 Mua
8 [HOSE.VNG] 16/05/2018 14.6 14.3 14.6 14.5 289.120 Mua
9 [HOSE.VNG] 15/05/2018 14.5 14.4 14.6 14.6 116.040 Mua
10 [HOSE.VNG] 14/05/2018 14.3 14 14.5 14.5 169.550 Mua
11 [HOSE.VNG] 11/05/2018 14 13.7 14.3 14.3 212.370 Mua
12 [HOSE.VNG] 10/05/2018 14 14 14.1 14 40.450 Theo dõi
13 [HOSE.VNG] 09/05/2018 14 14 14.1 14 91.400 Theo dõi
14 [HOSE.VNG] 08/05/2018 14.25 14 14.25 14.1 169.490 Theo dõi
15 [HOSE.VNG] 07/05/2018 13.9 13.9 14.2 14.2 193.230 Theo dõi
16 [HOSE.VNG] 04/05/2018 13.8 13.8 13.9 13.9 105.920 Bán
17 [HOSE.VNG] 03/05/2018 13.6 13.5 13.8 13.8 218.390 Bán
18 [HOSE.VNG] 02/05/2018 13.6 13.6 14.2 13.6 205.480 Bán
19 [HOSE.VNG] 27/04/2018 13.85 13.8 13.95 13.85 246.520 Bán
20 [HOSE.VNG] 26/04/2018 13.6 13.6 13.9 13.85 105.430 Bán