FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNG] 22/03/2019 22.85 22.8 23.6 23.6 479.610 Mua
2 [HOSE.VNG] 21/03/2019 22.95 22.8 23 22.8 352.620 Mua
3 [HOSE.VNG] 20/03/2019 22.9 22.7 22.95 22.95 356.650 Mua
4 [HOSE.VNG] 19/03/2019 23 22.75 23.05 22.9 317.930 Mua
5 [HOSE.VNG] 18/03/2019 22.9 22.8 23 23 339.120 Mua
6 [HOSE.VNG] 15/03/2019 22.5 22.5 23 22.9 372.500 Mua
7 [HOSE.VNG] 14/03/2019 22.9 22.7 23.1 22.8 379.990 Mua
8 [HOSE.VNG] 13/03/2019 23 22.9 23.1 22.9 388.750 Quá mua
9 [HOSE.VNG] 12/03/2019 22.7 22.5 23 23 358.630 Quá mua
10 [HOSE.VNG] 11/03/2019 22.45 22.35 22.7 22.7 373.710 Quá mua
11 [HOSE.VNG] 08/03/2019 22.45 22.35 22.5 22.45 351.440 Quá mua
12 [HOSE.VNG] 07/03/2019 22.45 22 22.5 22.45 377.420 Quá mua
13 [HOSE.VNG] 06/03/2019 21.95 21.95 22.15 22 361.780 Theo dõi
14 [HOSE.VNG] 05/03/2019 22 21.85 22.1 21.95 373.760 Theo dõi
15 [HOSE.VNG] 04/03/2019 21.25 21.25 22 22 413.790 Theo dõi
16 [HOSE.VNG] 01/03/2019 21.55 21.55 21.8 21.8 328.090 Theo dõi
17 [HOSE.VNG] 28/02/2019 21.55 21.45 21.65 21.55 355.600 Bán
18 [HOSE.VNG] 27/02/2019 21.5 21.45 21.65 21.55 361.010 Theo dõi
19 [HOSE.VNG] 26/02/2019 21.6 21.35 21.65 21.55 387.080 Theo dõi
20 [HOSE.VNG] 25/02/2019 21.6 21.6 21.85 21.6 369.260 Mua