FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNH] 22/03/2017 1.38 1.38 1.38 1.38 198.550 Mua
2 [HOSE.VNH] 21/03/2017 1.29 1.29 1.29 1.29 42.290 Mua
3 [HOSE.VNH] 20/03/2017 1.21 1.2 1.21 1.21 54.410 Mua
4 [HOSE.VNH] 17/03/2017 1.14 1.14 1.14 1.14 23.070 Mua
5 [HOSE.VNH] 16/03/2017 1 1 1.07 1.07 47.990 Theo dõi
6 [HOSE.VNH] 15/03/2017 1 1 1 1 3.140 Bán
7 [HOSE.VNH] 14/03/2017 0.97 0.93 1.02 1.02 28.090 Bán
8 [HOSE.VNH] 13/03/2017 0.99 0.99 1.01 0.99 15.670 Bán
9 [HOSE.VNH] 10/03/2017 0.99 0.97 1.02 0.99 58.710 Bán
10 [HOSE.VNH] 09/03/2017 1.03 0.97 1.03 1.02 6.650 Bán
11 [HOSE.VNH] 08/03/2017 1.07 0.93 1.07 0.98 31.160 Bán
12 [HOSE.VNH] 07/03/2017 1.05 1 1.05 1 4.730 Bán
13 [HOSE.VNH] 06/03/2017 1 0.96 1.05 1.05 15.240 Bán
14 [HOSE.VNH] 03/03/2017 1.03 0.95 1.03 1 3.490 Bán
15 [HOSE.VNH] 02/03/2017 0.98 0.97 1.1 0.97 59.150 Bán
16 [HOSE.VNH] 01/03/2017 1.04 1.04 1.1 1.04 170.310 Bán
17 [HOSE.VNH] 28/02/2017 1.15 1.11 1.15 1.11 27.730 Bán
18 [HOSE.VNH] 27/02/2017 1.19 1.05 1.19 1.19 62.940 Bán
19 [HOSE.VNH] 24/02/2017 1.15 1.12 1.2 1.12 241.440 Bán
20 [HOSE.VNH] 23/02/2017 1.19 1.19 1.35 1.2 322.020 Bán