FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNINDEX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNINDEX] 15/12/2017 933.63 932.96 939.57 935.16 229.216.880 Theo dõi
2 [HOSE.VNINDEX] 14/12/2017 925.51 923.99 936.29 935.85 153.866.350 Theo dõi
3 [HOSE.VNINDEX] 13/12/2017 932.05 922.97 932.48 924.4 124.212.210 Bán
4 [HOSE.VNINDEX] 12/12/2017 927.67 895.73 931.12 927.25 224.964.010 Bán
5 [HOSE.VNINDEX] 11/12/2017 930.17 917.45 940.16 917.45 169.874.880 Theo dõi
6 [HOSE.VNINDEX] 08/12/2017 938.41 930.29 944.75 940.16 152.865.680 Theo dõi
7 [HOSE.VNINDEX] 07/12/2017 950.23 932.68 954.24 938.65 162.666.510 Theo dõi
8 [HOSE.VNINDEX] 06/12/2017 950.21 932.64 953.3 947.64 224.850.640 Mua
9 [HOSE.VNINDEX] 05/12/2017 972.28 953.3 974.8 953.3 236.933.350 Mua
10 [HOSE.VNINDEX] 04/12/2017 962.47 960.33 972.53 970.02 251.877.270 Quá mua
11 [HOSE.VNINDEX] 01/12/2017 952.76 949.93 960.33 960.33 203.815.960 Quá mua
12 [HOSE.VNINDEX] 30/11/2017 956.17 949.93 960.11 949.93 224.800.960 Quá mua
13 [HOSE.VNINDEX] 29/11/2017 943.46 940.4 952.14 952.14 205.905.090 Quá mua
14 [HOSE.VNINDEX] 28/11/2017 939.1 933.59 943.45 941.21 323.513.450 Quá mua
15 [HOSE.VNINDEX] 27/11/2017 933.38 931.29 947.06 938.61 225.686.210 Quá mua
16 [HOSE.VNINDEX] 24/11/2017 930.52 924.65 937.54 935.57 199.567.030 Quá mua
17 [HOSE.VNINDEX] 23/11/2017 938.31 927 943.15 933.7 204.977.410 Quá mua
18 [HOSE.VNINDEX] 22/11/2017 921.13 918.3 932.66 932.66 181.118.270 Quá mua
19 [HOSE.VNINDEX] 21/11/2017 907.51 903.55 929.89 918.3 207.029.980 Quá mua
20 [HOSE.VNINDEX] 20/11/2017 890.34 889.55 903.55 903.55 144.889.070 Quá mua