FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNINDEX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNINDEX] 23/03/2018 1154.25 1138.53 1172.36 1153.59 236.809.940 Mua
2 [HOSE.VNINDEX] 22/03/2018 1175.22 1169.36 1180.44 1172.36 215.328.410 Mua
3 [HOSE.VNINDEX] 21/03/2018 1166.51 1159.39 1172.31 1169.36 212.626.140 Mua
4 [HOSE.VNINDEX] 20/03/2018 1154.48 1154.48 1166.33 1159.39 189.612.780 Mua
5 [HOSE.VNINDEX] 19/03/2018 1158.16 1150.19 1165.63 1159.22 221.426.580 Mua
6 [HOSE.VNINDEX] 16/03/2018 1144.54 1138.76 1152.52 1150.19 259.663.510 Mua
7 [HOSE.VNINDEX] 15/03/2018 1134.51 1129.66 1140.74 1138.76 206.757.410 Mua
8 [HOSE.VNINDEX] 14/03/2018 1135.99 1133.31 1142.88 1138.09 222.208.670 Mua
9 [HOSE.VNINDEX] 13/03/2018 1126.53 1118.49 1133.31 1133.31 208.056.440 Mua
10 [HOSE.VNINDEX] 12/03/2018 1135.37 1123.41 1135.48 1126.29 196.007.230 Mua
11 [HOSE.VNINDEX] 09/03/2018 1128.73 1119.18 1135.02 1123.41 205.262.410 Mua
12 [HOSE.VNINDEX] 08/03/2018 1112.24 1111.76 1126.35 1124.15 186.293.670 Mua
13 [HOSE.VNINDEX] 07/03/2018 1121.99 1103.29 1126.67 1112.26 239.649.590 Mua
14 [HOSE.VNINDEX] 06/03/2018 1106.28 1091.67 1120.29 1120.29 210.087.900 Mua
15 [HOSE.VNINDEX] 05/03/2018 1129.92 1093.48 1132.69 1093.48 252.480.370 Mua
16 [HOSE.VNINDEX] 02/03/2018 1103.16 1103.16 1121.91 1121.21 187.867.230 Mua
17 [HOSE.VNINDEX] 01/03/2018 1121.54 1110.92 1129.3 1115.79 206.848.850 Mua
18 [HOSE.VNINDEX] 28/02/2018 1110.3 1109.89 1129.89 1121.54 213.021.280 Mua
19 [HOSE.VNINDEX] 27/02/2018 1124.03 1106.77 1124.03 1119.61 175.173.280 Mua
20 [HOSE.VNINDEX] 26/02/2018 1115.9 1102.85 1127.57 1114.53 221.007.650 Mua