FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNINDEX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNINDEX] 21/06/2018 979.57 966.28 980.95 969.4 94.207.890 Bán
2 [HOSE.VNINDEX] 20/06/2018 957.37 955.61 980.95 980.95 119.588.010 Bán
3 [HOSE.VNINDEX] 19/06/2018 972.38 941.57 987.34 962.16 203.038.380 Bán
4 [HOSE.VNINDEX] 18/06/2018 1015.56 986.88 1018.98 987.34 145.258.530 Theo dõi
5 [HOSE.VNINDEX] 15/06/2018 1012.71 1006.75 1018.95 1016.51 144.810.970 Theo dõi
6 [HOSE.VNINDEX] 14/06/2018 1030.53 1015.72 1033.46 1015.72 135.108.620 Theo dõi
7 [HOSE.VNINDEX] 13/06/2018 1017.93 1017.93 1030.53 1030.53 94.432.120 Mua
8 [HOSE.VNINDEX] 12/06/2018 1033.55 1005.1 1039.02 1020.76 169.615.060 Theo dõi
9 [HOSE.VNINDEX] 11/06/2018 1033.55 1029.19 1045.6 1039.02 133.458.700 Mua
10 [HOSE.VNINDEX] 08/06/2018 1032.59 1026.94 1039.07 1039.01 123.467.000 Mua
11 [HOSE.VNINDEX] 07/06/2018 1038.93 1030.79 1043.71 1036.69 151.572.660 Mua
12 [HOSE.VNINDEX] 06/06/2018 1020.97 1012.98 1034.5 1034.5 147.209.700 Mua
13 [HOSE.VNINDEX] 05/06/2018 1013.59 1011.59 1025.26 1022.74 171.849.820 Mua
14 [HOSE.VNINDEX] 04/06/2018 994.48 992.01 1013.78 1013.78 146.754.440 Theo dõi
15 [HOSE.VNINDEX] 01/06/2018 973.67 971.25 995.06 992.87 159.474.900 Bán
16 [HOSE.VNINDEX] 31/05/2018 947.96 945.29 975.51 971.25 140.562.780 Bán
17 [HOSE.VNINDEX] 30/05/2018 953.41 932.26 953.41 948.5 117.402.280 Bán
18 [HOSE.VNINDEX] 29/05/2018 925.89 916 958.96 952.18 155.134.330 Bán
19 [HOSE.VNINDEX] 28/05/2018 938.86 927.47 963.9 931.75 190.060.710 Bán
20 [HOSE.VNINDEX] 25/05/2018 981.47 963.9 987.56 963.9 122.895.140 Bán