FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNINDEX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNINDEX] 22/03/2019 984.9 981.3 990.07 988.71 150.078.180 Theo dõi
2 [HOSE.VNINDEX] 21/03/2019 1005.12 981.78 1006.37 981.78 182.063.760 Theo dõi
3 [HOSE.VNINDEX] 20/03/2019 1002.86 992.02 1003.25 1002.3 179.018.110 Mua
4 [HOSE.VNINDEX] 19/03/2019 1013.75 1004.22 1014.51 1006.59 198.651.140 Mua
5 [HOSE.VNINDEX] 18/03/2019 1007.92 1007.92 1013.29 1011.86 186.670.940 Mua
6 [HOSE.VNINDEX] 15/03/2019 1008.22 1001.1 1008.22 1004.12 205.312.130 Mua
7 [HOSE.VNINDEX] 14/03/2019 1006.37 1002.09 1011.39 1008.44 182.462.580 Mua
8 [HOSE.VNINDEX] 13/03/2019 1003.75 1003.01 1009.77 1005.41 197.058.820 Mua
9 [HOSE.VNINDEX] 12/03/2019 991.14 990.46 1001.32 1001.32 208.193.816 Mua
10 [HOSE.VNINDEX] 11/03/2019 983.89 981.44 987.11 984.6 178.656.512 Theo dõi
11 [HOSE.VNINDEX] 08/03/2019 987.6 984.48 991.98 985.25 202.508.653 Mua
12 [HOSE.VNINDEX] 07/03/2019 995.65 994.03 1004.55 994.03 187.089.470 Mua
13 [HOSE.VNINDEX] 06/03/2019 993.01 985.51 994.49 994.49 189.307.770 Mua
14 [HOSE.VNINDEX] 05/03/2019 990.08 987.92 1000.25 992.45 242.647.260 Mua
15 [HOSE.VNINDEX] 04/03/2019 983.5 983.33 994.46 993.99 208.746.480 Mua
16 [HOSE.VNINDEX] 01/03/2019 971.05 970.54 980.82 979.63 147.201.840 Mua
17 [HOSE.VNINDEX] 28/02/2019 989.84 965.47 990.25 965.47 197.246.310 Theo dõi
18 [HOSE.VNINDEX] 27/02/2019 989.61 988.09 994.46 990.27 204.432.660 Mua
19 [HOSE.VNINDEX] 26/02/2019 991.63 979.24 996.44 987.06 209.593.290 Mua
20 [HOSE.VNINDEX] 25/02/2019 996.06 992.72 999.9 994.43 192.123.580 Quá mua