FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNL] 23/03/2018 18.6 18.6 18.6 18.6 10 Bán
2 [HOSE.VNL] 22/03/2018 18.7 18.7 20 20 30 Mua
3 [HOSE.VNL] 21/03/2018 18.65 18.6 19.5 18.7 280 Theo dõi
4 [HOSE.VNL] 20/03/2018 18.65 18.65 18.65 18.65 10 Theo dõi
5 [HOSE.VNL] 19/03/2018 19 18.6 19 19 80 Theo dõi
6 [HOSE.VNL] 16/03/2018 19.3 19.3 20 20 160 Mua
7 [HOSE.VNL] 14/03/2018 19.3 19.3 19.3 19.3 10 Theo dõi
8 [HOSE.VNL] 13/03/2018 20.65 20.65 20.65 20.65 10 Mua
9 [HOSE.VNL] 09/03/2018 19.45 19.45 22.2 22.2 1.040 Mua
10 [HOSE.VNL] 08/03/2018 19.45 19.45 20.9 20.9 120 Mua
11 [HOSE.VNL] 07/03/2018 19 19 20.9 20.9 20 Mua
12 [HOSE.VNL] 06/03/2018 20.3 20.3 20.3 20.3 30 Mua
13 [HOSE.VNL] 02/03/2018 19 19 19 19 300 Theo dõi
14 [HOSE.VNL] 01/03/2018 19 19 19 19 20 Theo dõi
15 [HOSE.VNL] 28/02/2018 18.05 18.05 19 19 50.010 Theo dõi
16 [HOSE.VNL] 27/02/2018 18.65 18.65 18.65 18.65 10 Theo dõi
17 [HOSE.VNL] 26/02/2018 18.55 18.55 20 20 20 Mua
18 [HOSE.VNL] 23/02/2018 18.4 18.4 19.9 19.9 110 Mua
19 [HOSE.VNL] 22/02/2018 19.75 19.75 19.75 19.75 10 Mua
20 [HOSE.VNL] 21/02/2018 18.5 18.5 18.5 18.5 10 Bán