FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNL] 19/09/2018 17.9 17.9 17.9 17.9 6.500 Mua
2 [HOSE.VNL] 18/09/2018 18 17.85 18 17.9 6.700 Mua
3 [HOSE.VNL] 17/09/2018 18 18 18 18 3.000 Mua
4 [HOSE.VNL] 14/09/2018 18 18 18 18 4.000 Mua
5 [HOSE.VNL] 13/09/2018 18 18 18 18 2.000 Mua
6 [HOSE.VNL] 12/09/2018 18 18 18 18 1.790 Mua
7 [HOSE.VNL] 10/09/2018 18 17.9 18 17.9 840 Mua
8 [HOSE.VNL] 07/09/2018 18 18 18 18 5.180 Mua
9 [HOSE.VNL] 04/09/2018 17.3 17.3 17.3 17.3 2.100 Theo dõi
10 [HOSE.VNL] 30/08/2018 17.3 17.3 17.3 17.3 1.900 Theo dõi
11 [HOSE.VNL] 28/08/2018 18 18 18 18 4.000 Mua
12 [HOSE.VNL] 27/08/2018 18 18 18 18 4.000 Mua
13 [HOSE.VNL] 24/08/2018 16.8 16.8 18 18 4.020 Mua
14 [HOSE.VNL] 23/08/2018 16.8 16.8 18 18 20 Mua
15 [HOSE.VNL] 22/08/2018 18 18 18 18 10 Mua
16 [HOSE.VNL] 15/08/2018 17 17 17 17 3.360 Theo dõi
17 [HOSE.VNL] 14/08/2018 16.9 16.9 16.9 16.9 10 Theo dõi
18 [HOSE.VNL] 13/08/2018 16.5 16.5 16.5 16.5 40 Bán
19 [HOSE.VNL] 10/08/2018 16.5 16.5 16.5 16.5 2.000 Bán
20 [HOSE.VNL] 09/08/2018 16.2 16.2 16.5 16.5 770 Bán