FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNL] 25/05/2018 18.2 18.2 20.45 18.2 40 Bán
2 [HOSE.VNL] 24/05/2018 17.65 17.65 19.45 19.45 20 Theo dõi
3 [HOSE.VNL] 23/05/2018 18.6 18.6 18.6 18.6 500 Theo dõi
4 [HOSE.VNL] 22/05/2018 18.6 18.6 18.6 18.6 110 Theo dõi
5 [HOSE.VNL] 21/05/2018 18.1 18.1 20 20 50 Mua
6 [HOSE.VNL] 18/05/2018 19.45 19.45 19.45 19.45 10 Mua
7 [HOSE.VNL] 16/05/2018 20 18.6 20.9 20.9 490 Mua
8 [HOSE.VNL] 15/05/2018 20 20 20 20 90 Mua
9 [HOSE.VNL] 14/05/2018 20 20 20 20 120 Mua
10 [HOSE.VNL] 10/05/2018 19.5 19.5 21.5 21.5 20 Mua
11 [HOSE.VNL] 09/05/2018 18.25 18.25 20.95 20.95 30 Mua
12 [HOSE.VNL] 08/05/2018 19.6 19.6 19.6 19.6 10 Mua
13 [HOSE.VNL] 07/05/2018 18.35 18.35 18.35 18.35 10 Theo dõi
14 [HOSE.VNL] 04/05/2018 17.15 17.15 17.15 17.15 10 Bán
15 [HOSE.VNL] 26/04/2018 18 18 18 18 20 Bán
16 [HOSE.VNL] 24/04/2018 18.1 18.1 18.1 18.1 600 Bán
17 [HOSE.VNL] 23/04/2018 18.15 18.1 18.15 18.15 1.330 Bán
18 [HOSE.VNL] 20/04/2018 18.1 18.1 18.1 18.1 1.000 Bán
19 [HOSE.VNL] 18/04/2018 18 17.8 19 19 13.530 Theo dõi
20 [HOSE.VNL] 17/04/2018 17.8 17.8 18.5 18 40 Bán