FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNL] 13/06/2019 16.15 16.15 16.15 16.15 10 Bán
2 [HOSE.VNL] 12/06/2019 15.2 15.2 17.35 17.35 20 Mua
3 [HOSE.VNL] 11/06/2019 14.6 14.6 16.25 16.25 20 Bán
4 [HOSE.VNL] 10/06/2019 15.2 15.2 15.2 15.2 10 Bán
5 [HOSE.VNL] 07/06/2019 16.3 16.3 16.3 16.3 10 Theo dõi
6 [HOSE.VNL] 06/06/2019 17.5 17.5 17.5 17.5 510 Mua
7 [HOSE.VNL] 05/06/2019 17.8 17.8 17.8 17.8 1.100 Mua
8 [HOSE.VNL] 04/06/2019 15.6 15.6 17.5 17 30 Mua
9 [HOSE.VNL] 03/06/2019 16.65 16.65 16.65 16.65 10 Theo dõi
10 [HOSE.VNL] 31/05/2019 15.65 15.65 17.9 17.9 3.240 Mua
11 [HOSE.VNL] 30/05/2019 16.75 16.75 16.75 16.75 10 Theo dõi
12 [HOSE.VNL] 29/05/2019 15.95 15.95 18 18 20 Mua
13 [HOSE.VNL] 28/05/2019 15.9 15.9 17 17 30 Mua
14 [HOSE.VNL] 27/05/2019 16.7 16.7 17 17 1.170 Mua
15 [HOSE.VNL] 23/05/2019 15.8 15.8 17.95 17.95 20 Mua
16 [HOSE.VNL] 22/05/2019 16.95 14.9 16.95 16.95 30 Mua
17 [HOSE.VNL] 20/05/2019 15.85 15.85 15.85 15.85 10 Bán
18 [HOSE.VNL] 17/05/2019 15.65 15.65 17 17 70 Mua
19 [HOSE.VNL] 16/05/2019 16.5 16.5 16.5 16.5 10 Theo dõi
20 [HOSE.VNL] 15/05/2019 15.45 15.45 15.45 15.45 10 Theo dõi