FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNL] 15/12/2017 19.5 19.5 19.5 19.5 500 Mua
2 [HOSE.VNL] 14/12/2017 19 18.8 19.5 19.5 1.500 Mua
3 [HOSE.VNL] 13/12/2017 19 19 19 19 2.000 Bán
4 [HOSE.VNL] 12/12/2017 19.1 19 19.1 19 2.550 Bán
5 [HOSE.VNL] 11/12/2017 19 19 19 19 1.050 Bán
6 [HOSE.VNL] 08/12/2017 19.5 19.5 19.5 19.5 500 Mua
7 [HOSE.VNL] 05/12/2017 19.5 19.5 19.5 19.5 100 Mua
8 [HOSE.VNL] 04/12/2017 19.5 19.5 19.5 19.5 210 Theo dõi
9 [HOSE.VNL] 01/12/2017 18.7 18.7 19.5 19.5 30 Theo dõi
10 [HOSE.VNL] 30/11/2017 19.9 19.9 19.9 19.9 60 Theo dõi
11 [HOSE.VNL] 28/11/2017 18.7 18.7 18.7 18.7 700 Bán
12 [HOSE.VNL] 27/11/2017 19 18.7 19.4 18.7 960 Bán
13 [HOSE.VNL] 24/11/2017 18.7 18.7 18.7 18.7 500 Bán
14 [HOSE.VNL] 23/11/2017 18.6 18.6 18.6 18.6 10 Bán
15 [HOSE.VNL] 22/11/2017 19.1 18.6 19.1 18.6 1.100 Theo dõi
16 [HOSE.VNL] 21/11/2017 19.1 18.6 19.95 19.95 4.510 Mua
17 [HOSE.VNL] 20/11/2017 19.1 19.1 19.1 19.1 620 Theo dõi
18 [HOSE.VNL] 17/11/2017 19.6 19.6 20.4 20.4 20 Mua
19 [HOSE.VNL] 16/11/2017 18.4 18.4 21.05 21 630 Mua
20 [HOSE.VNL] 15/11/2017 20.6 19.7 19.8 19.7 520 Mua