FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNL] 22/03/2019 15.9 15.9 15.9 15.9 10 Bán
2 [HOSE.VNL] 20/03/2019 14.9 14.9 16.95 16.95 60 Mua
3 [HOSE.VNL] 08/03/2019 15.85 15.85 15.85 15.85 20 Bán
4 [HOSE.VNL] 07/03/2019 17 17 17 17 160 Mua
5 [HOSE.VNL] 06/03/2019 17 17 17 17 190 Mua
6 [HOSE.VNL] 04/03/2019 14.85 14.85 16.55 16.55 30 Theo dõi
7 [HOSE.VNL] 25/02/2019 15.85 15.85 15.85 15.85 10 Bán
8 [HOSE.VNL] 21/02/2019 17 17 17 17 500 Mua
9 [HOSE.VNL] 20/02/2019 16.5 16.5 16.5 16.5 2.200 Theo dõi
10 [HOSE.VNL] 19/02/2019 16 16 16 16 20 Bán
11 [HOSE.VNL] 14/02/2019 15.55 15.55 16 16 30 Bán
12 [HOSE.VNL] 13/02/2019 16.7 16.7 16.7 16.7 30 Theo dõi
13 [HOSE.VNL] 12/02/2019 16.75 16.75 16.75 16.75 10 Mua
14 [HOSE.VNL] 11/02/2019 15.7 15.7 15.7 15.7 60 Bán
15 [HOSE.VNL] 01/02/2019 14.75 14.75 16.85 16.85 20 Theo dõi
16 [HOSE.VNL] 30/01/2019 15.75 15.75 15.75 15.75 40 Bán
17 [HOSE.VNL] 29/01/2019 15.75 15.75 16.9 16.9 30 Theo dõi
18 [HOSE.VNL] 28/01/2019 16.9 16.9 16.9 16.9 20 Mua
19 [HOSE.VNL] 25/01/2019 18.15 18.15 18.15 18.15 30 Mua
20 [HOSE.VNL] 24/01/2019 15.9 15.9 17 17 550 Mua