FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNL] 21/11/2018 16.15 16.15 17 17 430 Mua
2 [HOSE.VNL] 20/11/2018 17 17 17 17 5.500 Bán
3 [HOSE.VNL] 19/11/2018 16.5 16.5 17 17 6.020 Bán
4 [HOSE.VNL] 13/11/2018 16.65 16.65 16.65 16.65 10 Bán
5 [HOSE.VNL] 12/11/2018 16.65 16.65 16.65 16.65 10 Bán
6 [HOSE.VNL] 09/11/2018 17.9 17.9 17.9 17.9 10 Theo dõi
7 [HOSE.VNL] 08/11/2018 16.75 16.75 16.75 16.75 600 Bán
8 [HOSE.VNL] 07/11/2018 15.7 15.7 15.7 15.7 20 Bán
9 [HOSE.VNL] 06/11/2018 16.8 16.8 16.8 16.8 350 Bán
10 [HOSE.VNL] 01/11/2018 15.7 15.7 16.8 16.8 20 Bán
11 [HOSE.VNL] 31/10/2018 16.8 16.8 17.85 16.8 410 Bán
12 [HOSE.VNL] 26/10/2018 16.75 16.75 16.85 16.8 1.510 Bán
13 [HOSE.VNL] 25/10/2018 16.85 16.85 18 18 5.520 Mua
14 [HOSE.VNL] 24/10/2018 18 18 18 18 2.100 Mua
15 [HOSE.VNL] 23/10/2018 18 17.95 18 17.95 7.350 Mua
16 [HOSE.VNL] 22/10/2018 16.65 16.65 17.95 17.95 100 Mua
17 [HOSE.VNL] 18/10/2018 18 16 18 17.9 4.120 Mua
18 [HOSE.VNL] 17/10/2018 17 17 18 17 3.990 Theo dõi
19 [HOSE.VNL] 16/10/2018 16.75 16.75 18 18 20 Mua
20 [HOSE.VNL] 15/10/2018 16.75 16.75 18 18 20 Mua