FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNL] 17/07/2018 17 17 17 17 30 Bán
2 [HOSE.VNL] 13/07/2018 17.4 17.4 17.9 17.9 20 Bán
3 [HOSE.VNL] 12/07/2018 18 17.15 17.9 17.9 20 Bán
4 [HOSE.VNL] 11/07/2018 18 18 18 18 10 Theo dõi
5 [HOSE.VNL] 10/07/2018 17.1 17.1 18 18 30 Theo dõi
6 [HOSE.VNL] 09/07/2018 17.1 17.1 18 18 20 Theo dõi
7 [HOSE.VNL] 06/07/2018 18 18 18 18 160 Theo dõi
8 [HOSE.VNL] 05/07/2018 18 18 18 18 5.400 Bán
9 [HOSE.VNL] 04/07/2018 18 18 18 18 500 Bán
10 [HOSE.VNL] 03/07/2018 17.1 17.1 18 18 1.100 Bán
11 [HOSE.VNL] 02/07/2018 18 17.95 18 18 6.440 Bán
12 [HOSE.VNL] 29/06/2018 18 18 18 18 9.600 Bán
13 [HOSE.VNL] 28/06/2018 18 18 18 18 27.950 Bán
14 [HOSE.VNL] 27/06/2018 18 18 18.2 18 64.700 Bán
15 [HOSE.VNL] 26/06/2018 18.2 18 18.5 18 100.310 Bán
16 [HOSE.VNL] 25/06/2018 18.05 18 18.9 18.2 10.710 Bán
17 [HOSE.VNL] 22/06/2018 18.9 18.9 18.9 18.9 20 Theo dõi
18 [HOSE.VNL] 21/06/2018 17.9 17.9 18.2 18.2 3.030 Bán
19 [HOSE.VNL] 20/06/2018 19 19 19 19 10 Theo dõi
20 [HOSE.VNL] 18/06/2018 18 18 18 18 20 Bán