FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNL] 03/01/2019 17 17 17 17 5.310 Mua
2 [HOSE.VNL] 02/01/2019 15.6 15 16.65 16.65 2.020 Mua
3 [HOSE.VNL] 21/12/2018 15.6 15.6 15.6 15.6 10 Bán
4 [HOSE.VNL] 20/12/2018 15.5 15.5 15.5 15.5 10 Bán
5 [HOSE.VNL] 19/12/2018 16.1 16.1 16.15 16.15 40 Bán
6 [HOSE.VNL] 18/12/2018 15.1 15.1 15.1 15.1 10 Bán
7 [HOSE.VNL] 14/12/2018 16.2 16.2 16.2 16.2 100 Bán
8 [HOSE.VNL] 13/12/2018 16.1 16.1 16.1 16.1 10 Bán
9 [HOSE.VNL] 10/12/2018 16.3 16.2 16.3 16.2 100 Bán
10 [HOSE.VNL] 05/12/2018 16.5 16.5 16.5 16.5 10 Bán
11 [HOSE.VNL] 27/11/2018 15.8 15.8 16.2 16.2 30 Bán
12 [HOSE.VNL] 23/11/2018 16.2 16.2 16.2 16.2 10 Bán
13 [HOSE.VNL] 22/11/2018 16.05 16.05 16.05 16.05 10 Bán
14 [HOSE.VNL] 21/11/2018 16.15 16.15 17 17 430 Mua
15 [HOSE.VNL] 20/11/2018 17 17 17 17 5.500 Bán
16 [HOSE.VNL] 19/11/2018 16.5 16.5 17 17 6.020 Bán
17 [HOSE.VNL] 13/11/2018 16.65 16.65 16.65 16.65 10 Bán
18 [HOSE.VNL] 12/11/2018 16.65 16.65 16.65 16.65 10 Bán
19 [HOSE.VNL] 09/11/2018 17.9 17.9 17.9 17.9 10 Theo dõi
20 [HOSE.VNL] 08/11/2018 16.75 16.75 16.75 16.75 600 Bán