FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNM] 19/09/2018 138 136.9 138.2 137.8 929.630 Bán
2 [HOSE.VNM] 18/09/2018 136.1 135.2 138.8 138 1.310.670 Bán
3 [HOSE.VNM] 17/09/2018 134 133.3 136 136 1.148.720 Bán
4 [HOSE.VNM] 14/09/2018 132.1 132.1 134 133 969.270 Bán
5 [HOSE.VNM] 13/09/2018 132 130.8 132.5 132.1 655.170 Bán
6 [HOSE.VNM] 12/09/2018 133 132.2 134.8 132.4 1.342.390 Bán
7 [HOSE.VNM] 10/09/2018 127.5 127.3 128.4 127.6 603.870 Quá bán
8 [HOSE.VNM] 07/09/2018 122 122 127.6 127.1 882.130 Quá bán
9 [HOSE.VNM] 05/09/2018 130 125.2 130 125.5 1.250.390 Quá bán
10 [HOSE.VNM] 04/09/2018 157.8 156.6 157.8 156.7 690.780 Bán
11 [HOSE.VNM] 31/08/2018 157 156.7 158.8 156.7 726.110 Bán
12 [HOSE.VNM] 30/08/2018 157.6 155.5 157.7 156.5 899.040 Theo dõi
13 [HOSE.VNM] 29/08/2018 159.5 156.9 159.6 157.6 1.124.120 Theo dõi
14 [HOSE.VNM] 28/08/2018 160.1 159 160.2 159.3 1.057.220 Theo dõi
15 [HOSE.VNM] 27/08/2018 163 160 163 160.3 1.141.160 Theo dõi
16 [HOSE.VNM] 24/08/2018 163.3 162.2 163.3 162.2 453.010 Mua
17 [HOSE.VNM] 23/08/2018 163 162.5 163.3 163.3 410.280 Mua
18 [HOSE.VNM] 22/08/2018 163.8 161.9 163.9 163 640.010 Mua
19 [HOSE.VNM] 21/08/2018 160.7 160.3 163 163 664.240 Mua
20 [HOSE.VNM] 20/08/2018 159 158.6 161.9 160.1 1.290.170 Theo dõi