FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNM] 25/06/2019 123.1 123.1 124.2 123.4 704.890 Bán
2 [HOSE.VNM] 24/06/2019 125.9 123.1 125.9 123.1 615.090 Bán
3 [HOSE.VNM] 21/06/2019 125.5 123.3 125.5 125.5 2.613.920 Theo dõi
4 [HOSE.VNM] 20/06/2019 123.5 123.1 123.5 123.3 1.010.200 Bán
5 [HOSE.VNM] 19/06/2019 123.4 123 123.7 123.4 929.690 Bán
6 [HOSE.VNM] 18/06/2019 123 123 123.7 123 1.039.070 Bán
7 [HOSE.VNM] 17/06/2019 123.7 122.8 123.8 123.7 632.730 Bán
8 [HOSE.VNM] 14/06/2019 123 122.9 124.2 123.7 665.880 Bán
9 [HOSE.VNM] 13/06/2019 125.2 122.8 125.2 123.2 1.125.310 Bán
10 [HOSE.VNM] 12/06/2019 125.2 125.1 125.8 125.2 699.880 Bán
11 [HOSE.VNM] 11/06/2019 127 125.4 127 125.5 565.400 Bán
12 [HOSE.VNM] 10/06/2019 127 125.9 127.8 126.9 561.260 Bán
13 [HOSE.VNM] 07/06/2019 126.3 126.3 127.4 126.6 362.030 Bán
14 [HOSE.VNM] 06/06/2019 127.5 125.9 127.8 126.5 548.650 Bán
15 [HOSE.VNM] 05/06/2019 128.6 127 129.2 127.5 358.780 Bán
16 [HOSE.VNM] 04/06/2019 128.5 128 129 128.6 472.650 Bán
17 [HOSE.VNM] 03/06/2019 129.5 127.1 130.1 128 717.990 Bán
18 [HOSE.VNM] 31/05/2019 131.4 129.5 131.8 129.5 711.390 Bán
19 [HOSE.VNM] 30/05/2019 132.8 131.5 133 131.5 542.710 Bán
20 [HOSE.VNM] 29/05/2019 132.4 131.8 133.7 132.9 271.730 Theo dõi