FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNM] 18/05/2018 166 165.6 171.1 171.1 1.153.810 Bán
2 [HOSE.VNM] 17/05/2018 169 165 169.5 165 1.028.400 Bán
3 [HOSE.VNM] 16/05/2018 176 169.1 177.1 169.1 1.644.010 Bán
4 [HOSE.VNM] 15/05/2018 180 176 180.5 176 1.240.740 Bán
5 [HOSE.VNM] 14/05/2018 179 176 180 178 575.000 Bán
6 [HOSE.VNM] 11/05/2018 180 177 181 178 1.006.620 Theo dõi
7 [HOSE.VNM] 10/05/2018 186 179 186 180 451.010 Theo dõi
8 [HOSE.VNM] 09/05/2018 185 184 186 185 555.260 Theo dõi
9 [HOSE.VNM] 08/05/2018 190.5 185.1 190.5 185.1 514.230 Theo dõi
10 [HOSE.VNM] 07/05/2018 185 184.5 190.5 190 771.810 Theo dõi
11 [HOSE.VNM] 04/05/2018 184.8 183.7 185 184 735.730 Bán
12 [HOSE.VNM] 03/05/2018 187 184 187 185 878.320 Bán
13 [HOSE.VNM] 02/05/2018 184.5 184.5 186 184.5 619.230 Bán
14 [HOSE.VNM] 27/04/2018 182.4 182 189 185 997.890 Bán
15 [HOSE.VNM] 26/04/2018 181.9 180 181.9 181 959.520 Bán
16 [HOSE.VNM] 24/04/2018 179 176.1 181 180 1.469.750 Bán
17 [HOSE.VNM] 23/04/2018 182.4 182 185.9 182.4 636.940 Bán
18 [HOSE.VNM] 20/04/2018 187 185 187 186 739.700 Bán
19 [HOSE.VNM] 19/04/2018 187.5 186.4 188.3 187.5 845.170 Bán
20 [HOSE.VNM] 18/04/2018 185 184.3 187.5 187.5 756.500 Bán