FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNS] 15/01/2019 17.4 16.5 17.4 16.5 1.020 Bán
2 [HOSE.VNS] 14/01/2019 17.55 17.55 18 17.6 40 Mua
3 [HOSE.VNS] 11/01/2019 16.9 16.9 17.45 17.45 80 Theo dõi
4 [HOSE.VNS] 10/01/2019 17.1 16.6 17.1 16.6 160 Bán
5 [HOSE.VNS] 09/01/2019 16.7 16.7 16.7 16.7 170 Bán
6 [HOSE.VNS] 08/01/2019 16.8 16.8 16.8 16.8 560 Bán
7 [HOSE.VNS] 07/01/2019 17 16.7 17.2 17.2 1.050 Theo dõi
8 [HOSE.VNS] 04/01/2019 17.4 17.4 17.4 17.4 10 Mua
9 [HOSE.VNS] 03/01/2019 17.2 17 17.4 17.4 170 Mua
10 [HOSE.VNS] 02/01/2019 17.8 17.4 17.4 17.4 10 Theo dõi
11 [HOSE.VNS] 28/12/2018 17.4 17 17.8 17.8 150 Mua
12 [HOSE.VNS] 27/12/2018 17.75 17.75 17.95 17.95 40 Mua
13 [HOSE.VNS] 26/12/2018 15.85 15.85 17.8 17.35 580 Theo dõi
14 [HOSE.VNS] 25/12/2018 17.05 17 17.05 17 130 Bán
15 [HOSE.VNS] 24/12/2018 17 17 17 17 1.490 Bán
16 [HOSE.VNS] 21/12/2018 16.6 16.6 17.1 17.1 20 Bán
17 [HOSE.VNS] 20/12/2018 16.85 16.8 16.85 16.8 3.010 Bán
18 [HOSE.VNS] 19/12/2018 16.8 16.8 17.1 17.1 10.580 Theo dõi
19 [HOSE.VNS] 18/12/2018 16.8 16.8 17.7 16.8 2.030 Theo dõi
20 [HOSE.VNS] 17/12/2018 17.5 17.5 17.9 17.9 3.640 Mua