FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNS] 14/11/2018 17.4 16.9 17.4 16.9 17.460 Bán
2 [HOSE.VNS] 13/11/2018 17 17 17.7 17.4 78.330 Mua
3 [HOSE.VNS] 12/11/2018 17.05 17 17.4 17.4 23.870 Theo dõi
4 [HOSE.VNS] 09/11/2018 17 17 17.7 17 37.690 Bán
5 [HOSE.VNS] 08/11/2018 18 17 18 17 80.910 Bán
6 [HOSE.VNS] 07/11/2018 17.65 17.1 17.65 17.1 66.260 Bán
7 [HOSE.VNS] 06/11/2018 17 17 18 17.65 1.550 Theo dõi
8 [HOSE.VNS] 05/11/2018 16.65 16.65 17 17 1.420 Bán
9 [HOSE.VNS] 02/11/2018 17.2 16.8 17.2 16.8 2.430 Bán
10 [HOSE.VNS] 01/11/2018 16.9 16.9 18 17.4 1.340 Theo dõi
11 [HOSE.VNS] 31/10/2018 16.6 16.6 18.15 18 1.130 Mua
12 [HOSE.VNS] 30/10/2018 16.1 16.1 17.1 17.1 3.430 Bán
13 [HOSE.VNS] 29/10/2018 17 16.1 17 16.1 3.000 Bán
14 [HOSE.VNS] 26/10/2018 18 17 18 17 5.120 Bán
15 [HOSE.VNS] 25/10/2018 17.3 17.3 17.3 17.3 10 Bán
16 [HOSE.VNS] 24/10/2018 17.3 17.1 18.3 17.3 49.070 Bán
17 [HOSE.VNS] 23/10/2018 18.2 17.3 18.2 17.3 87.980 Bán
18 [HOSE.VNS] 22/10/2018 18.5 18.2 18.5 18.2 1.460 Bán
19 [HOSE.VNS] 19/10/2018 18.5 18.2 18.6 18.6 20.050 Theo dõi
20 [HOSE.VNS] 18/10/2018 18.75 18.5 18.75 18.5 8.790 Mua