FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNS] 25/06/2019 13.6 13.6 13.6 13.6 1.290 Theo dõi
2 [HOSE.VNS] 24/06/2019 13.7 13.4 14 14 530 Mua
3 [HOSE.VNS] 20/06/2019 13.7 13.7 14 14 270 Mua
4 [HOSE.VNS] 19/06/2019 13.75 13.4 13.75 13.75 340 Theo dõi
5 [HOSE.VNS] 18/06/2019 13.6 13.55 13.9 13.9 400 Mua
6 [HOSE.VNS] 17/06/2019 13.9 13.85 13.9 13.85 310 Mua
7 [HOSE.VNS] 14/06/2019 13.8 13.8 13.9 13.9 30 Mua
8 [HOSE.VNS] 13/06/2019 13.6 13.6 13.8 13.8 510 Mua
9 [HOSE.VNS] 12/06/2019 13.8 13.5 13.8 13.8 580 Theo dõi
10 [HOSE.VNS] 11/06/2019 13.8 13.8 13.8 13.8 20 Mua
11 [HOSE.VNS] 10/06/2019 13.5 13.5 13.9 13.9 710 Mua
12 [HOSE.VNS] 07/06/2019 13.9 13.9 13.9 13.9 20 Theo dõi
13 [HOSE.VNS] 06/06/2019 13.5 13.5 13.5 13.5 10.000 Bán
14 [HOSE.VNS] 05/06/2019 13.9 13.5 13.9 13.8 1.030 Bán
15 [HOSE.VNS] 04/06/2019 13.3 13.25 14.2 14.2 36.060 Theo dõi
16 [HOSE.VNS] 03/06/2019 13.15 13.15 13.3 13.3 25.020 Bán
17 [HOSE.VNS] 31/05/2019 13.3 13.3 13.3 13.3 35.060 Bán
18 [HOSE.VNS] 30/05/2019 13.5 13.25 13.5 13.3 47.160 Bán
19 [HOSE.VNS] 29/05/2019 13.8 13.6 13.8 13.6 1.620 Bán
20 [HOSE.VNS] 28/05/2019 13.25 13.2 13.6 13.6 8.420 Bán