FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNS] 22/03/2019 14.6 14.4 14.6 14.4 1.860 Bán
2 [HOSE.VNS] 21/03/2019 14.4 14.4 14.7 14.55 22.060 Theo dõi
3 [HOSE.VNS] 20/03/2019 14.75 14.3 14.75 14.4 2.000 Bán
4 [HOSE.VNS] 19/03/2019 14.7 14.45 14.7 14.6 12.920 Theo dõi
5 [HOSE.VNS] 18/03/2019 14.7 14.5 14.7 14.7 23.330 Theo dõi
6 [HOSE.VNS] 15/03/2019 14.45 14.45 14.45 14.45 740 Bán
7 [HOSE.VNS] 14/03/2019 14.45 14.4 14.6 14.4 11.630 Bán
8 [HOSE.VNS] 13/03/2019 14.35 14.35 14.6 14.5 25.780 Bán
9 [HOSE.VNS] 12/03/2019 14.35 14.35 14.5 14.5 7.610 Bán
10 [HOSE.VNS] 11/03/2019 14.8 14.5 14.8 14.5 1.570 Bán
11 [HOSE.VNS] 08/03/2019 14.9 14.45 14.9 14.8 7.160 Theo dõi
12 [HOSE.VNS] 07/03/2019 15 14.4 15 15 39.110 Theo dõi
13 [HOSE.VNS] 06/03/2019 14.5 14.45 14.5 14.45 4.000 Bán
14 [HOSE.VNS] 05/03/2019 14.55 14.5 14.9 14.55 7.700 Bán
15 [HOSE.VNS] 04/03/2019 15 14.55 15 14.55 1.370 Bán
16 [HOSE.VNS] 01/03/2019 14.5 14.5 15 15 4.700 Bán
17 [HOSE.VNS] 28/02/2019 14.45 14.4 14.75 14.75 38.780 Bán
18 [HOSE.VNS] 27/02/2019 14.8 14.8 14.8 14.8 4.060 Bán
19 [HOSE.VNS] 26/02/2019 14.7 14.35 14.8 14.8 1.310 Bán
20 [HOSE.VNS] 25/02/2019 14.95 14.4 14.95 14.7 57.570 Bán