FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNS] 17/07/2018 14.95 14.75 14.95 14.8 34.100 Mua
2 [HOSE.VNS] 16/07/2018 14.5 14.5 14.95 14.9 15.640 Mua
3 [HOSE.VNS] 13/07/2018 15.35 14.55 15.35 14.9 29.870 Mua
4 [HOSE.VNS] 12/07/2018 14.8 14.35 15.45 14.8 227.000 Mua
5 [HOSE.VNS] 11/07/2018 14.7 13.75 14.9 14.65 65.300 Mua
6 [HOSE.VNS] 10/07/2018 14.7 14.5 14.95 14.7 2.590 Mua
7 [HOSE.VNS] 09/07/2018 14.4 14.2 14.8 14.65 5.610 Mua
8 [HOSE.VNS] 06/07/2018 14.4 14.4 14.9 14.45 57.830 Mua
9 [HOSE.VNS] 05/07/2018 14.3 14.3 14.8 14.45 50.440 Mua
10 [HOSE.VNS] 04/07/2018 13.9 13.9 15.2 14.8 4.090 Mua
11 [HOSE.VNS] 03/07/2018 14.3 14.1 14.3 14.3 37.150 Theo dõi
12 [HOSE.VNS] 02/07/2018 14.55 14.3 14.55 14.35 16.860 Theo dõi
13 [HOSE.VNS] 29/06/2018 14.6 14.55 14.7 14.6 6.770 Mua
14 [HOSE.VNS] 28/06/2018 14.15 14.1 14.6 14.6 27.610 Mua
15 [HOSE.VNS] 27/06/2018 14.5 14.1 14.5 14.35 16.090 Theo dõi
16 [HOSE.VNS] 26/06/2018 14.6 14 14.6 14.3 13.430 Bán
17 [HOSE.VNS] 25/06/2018 14.5 14.4 14.6 14.6 17.980 Theo dõi
18 [HOSE.VNS] 22/06/2018 14.1 14.1 14.5 14.5 38.680 Theo dõi
19 [HOSE.VNS] 21/06/2018 14.4 14.1 14.4 14.3 13.180 Bán
20 [HOSE.VNS] 20/06/2018 14.4 13.85 14.4 14.3 16.940 Bán