FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNS] 23/03/2018 14.4 14.1 14.6 14.5 118.590 Mua
2 [HOSE.VNS] 22/03/2018 14.3 14.25 14.6 14.35 50.700 Mua
3 [HOSE.VNS] 21/03/2018 14 13.95 14.45 14 88.080 Theo dõi
4 [HOSE.VNS] 20/03/2018 14.25 14.25 14.35 14.25 17.190 Theo dõi
5 [HOSE.VNS] 19/03/2018 14.3 13.85 14.5 14.3 63.380 Theo dõi
6 [HOSE.VNS] 16/03/2018 13.9 13.7 14.45 13.9 83.860 Theo dõi
7 [HOSE.VNS] 15/03/2018 14.5 14 14.5 14 59.460 Theo dõi
8 [HOSE.VNS] 14/03/2018 14.55 14.35 14.6 14.5 81.730 Mua
9 [HOSE.VNS] 13/03/2018 14.4 14.25 14.5 14.5 43.760 Mua
10 [HOSE.VNS] 12/03/2018 14.5 14.35 14.7 14.5 99.270 Mua
11 [HOSE.VNS] 09/03/2018 13.85 13.8 14.7 14.4 205.330 Mua
12 [HOSE.VNS] 08/03/2018 13.95 13.6 13.95 13.75 60.540 Bán
13 [HOSE.VNS] 07/03/2018 13.95 13.75 14.15 13.9 45.740 Bán
14 [HOSE.VNS] 06/03/2018 13.55 13.55 14 14 13.290 Bán
15 [HOSE.VNS] 05/03/2018 14 13.6 14.2 14 76.960 Bán
16 [HOSE.VNS] 02/03/2018 14 13.9 14.1 14 50.640 Bán
17 [HOSE.VNS] 01/03/2018 14 14 14.05 14 31.440 Bán
18 [HOSE.VNS] 28/02/2018 13.95 13.75 14.1 14.1 31.800 Bán
19 [HOSE.VNS] 27/02/2018 14.45 13.1 14.45 14 124.890 Bán
20 [HOSE.VNS] 26/02/2018 15 13.9 15 14 192.920 Bán