FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNS] 15/12/2017 12.35 12 12.6 12.35 342.000 Bán
2 [HOSE.VNS] 14/12/2017 12.45 12 12.65 12.05 430.150 Bán
3 [HOSE.VNS] 13/12/2017 13.1 12.3 13.2 12.4 207.630 Bán
4 [HOSE.VNS] 12/12/2017 13 12.65 13.4 12.65 206.510 Bán
5 [HOSE.VNS] 11/12/2017 13.5 13 13.7 13 44.580 Bán
6 [HOSE.VNS] 08/12/2017 13.45 13.4 13.8 13.45 98.860 Bán
7 [HOSE.VNS] 07/12/2017 13.7 13.3 13.7 13.45 46.000 Bán
8 [HOSE.VNS] 06/12/2017 13.6 13.5 13.7 13.5 79.510 Bán
9 [HOSE.VNS] 05/12/2017 14 13.65 14 13.7 111.570 Bán
10 [HOSE.VNS] 04/12/2017 14.35 13.8 14.35 14.1 94.430 Bán
11 [HOSE.VNS] 01/12/2017 14.6 14.15 14.6 14.3 69.500 Bán
12 [HOSE.VNS] 30/11/2017 14.7 14.7 15 14.85 276.030 Theo dõi
13 [HOSE.VNS] 29/11/2017 14.6 14.4 14.6 14.6 71.930 Theo dõi
14 [HOSE.VNS] 28/11/2017 14.6 14.35 15.35 14.4 317.920 Bán
15 [HOSE.VNS] 27/11/2017 14.5 14.3 14.6 14.35 47.650 Bán
16 [HOSE.VNS] 24/11/2017 14.75 14.1 14.75 14.35 183.700 Bán
17 [HOSE.VNS] 23/11/2017 14.7 14.4 14.8 14.45 86.170 Theo dõi
18 [HOSE.VNS] 22/11/2017 14.75 14.4 14.9 14.45 42.320 Theo dõi
19 [HOSE.VNS] 21/11/2017 14.6 14.35 14.8 14.4 40.700 Theo dõi
20 [HOSE.VNS] 20/11/2017 15 14.35 15 14.45 118.480 Theo dõi