FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNS] 25/05/2018 13.4 13.4 14.4 13.9 21.070 Bán
2 [HOSE.VNS] 24/05/2018 13.7 13.7 14 13.9 41.670 Theo dõi
3 [HOSE.VNS] 23/05/2018 14.2 13.7 14.2 14 65.200 Theo dõi
4 [HOSE.VNS] 22/05/2018 14.4 14.15 14.45 14.4 46.710 Mua
5 [HOSE.VNS] 21/05/2018 14.45 14.45 14.45 14.45 221.350 Mua
6 [HOSE.VNS] 18/05/2018 14.4 13.9 14.5 14.45 18.510 Mua
7 [HOSE.VNS] 17/05/2018 14.45 14.4 14.6 14.5 9.220 Mua
8 [HOSE.VNS] 16/05/2018 14.25 14 14.6 14.4 19.490 Mua
9 [HOSE.VNS] 15/05/2018 13.85 13.85 14.2 14.2 20.310 Mua
10 [HOSE.VNS] 14/05/2018 14.1 13.9 14.1 14.1 4.160 Theo dõi
11 [HOSE.VNS] 11/05/2018 14 13.95 14.3 14 12.360 Theo dõi
12 [HOSE.VNS] 10/05/2018 14.2 13.2 14.2 14 146.780 Theo dõi
13 [HOSE.VNS] 09/05/2018 14.1 13.65 14.5 14.15 140 Mua
14 [HOSE.VNS] 08/05/2018 14.15 13.7 14.6 14.1 104.130 Mua
15 [HOSE.VNS] 07/05/2018 14.4 14.05 14.8 14.15 189.690 Mua
16 [HOSE.VNS] 04/05/2018 13.85 13.8 14.4 14.4 28.240 Mua
17 [HOSE.VNS] 03/05/2018 13.9 13.5 13.95 13.7 43.380 Bán
18 [HOSE.VNS] 02/05/2018 13.7 13.5 13.9 13.7 39.420 Bán
19 [HOSE.VNS] 27/04/2018 13.5 13.4 13.85 13.8 21.610 Bán
20 [HOSE.VNS] 26/04/2018 13.85 13.55 13.95 13.55 66.520 Bán