FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNXALL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNXALL] 18/10/2018 1367 1354.61 1367.51 1356.11 142.947.294 Bán
2 [HOSE.VNXALL] 17/10/2018 1359 1358.96 1371.69 1369.76 51.878.352 Theo dõi
3 [HOSE.VNXALL] 16/10/2018 1342 1340.87 1358.01 1358.01 131.956.101 Bán
4 [HOSE.VNXALL] 15/10/2018 1362 1341.84 1362.86 1342.83 135.839.899 Bán
5 [HOSE.VNXALL] 12/10/2018 1328 1313.23 1362.27 1362.23 225.392.188 Bán
6 [HOSE.VNXALL] 11/10/2018 1393 1318.68 1393.83 1329.52 406.114.336 Bán
7 [HOSE.VNXALL] 10/10/2018 1401 1392.39 1404.63 1396.58 192.908.573 Bán
8 [HOSE.VNXALL] 09/10/2018 1405 1400.59 1411.27 1401.59 195.031.137 Bán
9 [HOSE.VNXALL] 08/10/2018 1416 1402.83 1416.84 1405.83 205.592.235 Theo dõi
10 [HOSE.VNXALL] 05/10/2018 1435 1416.93 1435.5 1416.93 223.555.548 Theo dõi
11 [HOSE.VNXALL] 04/10/2018 1430 1428.95 1435.37 1435.37 197.447.415 Mua
12 [HOSE.VNXALL] 03/10/2018 1427 1425.15 1434.84 1430.38 176.465.298 Mua
13 [HOSE.VNXALL] 02/10/2018 1428 1422.76 1433.69 1427.35 237.808.944 Mua
14 [HOSE.VNXALL] 01/10/2018 1433 1426.81 1442.39 1428.88 255.543.663 Mua
15 [HOSE.VNXALL] 28/09/2018 1430 1430.2 1438.33 1433.57 245.309.482 Mua
16 [HOSE.VNXALL] 27/09/2018 1422 1422.17 1432.72 1430.2 214.126.025 Mua
17 [HOSE.VNXALL] 26/09/2018 1422 1418.19 1429.23 1422.15 245.829.585 Mua
18 [HOSE.VNXALL] 25/09/2018 1421 1416.32 1426.56 1422.57 235.447.012 Mua
19 [HOSE.VNXALL] 24/09/2018 1413 1413.37 1424.71 1421.65 196.999.309 Mua
20 [HOSE.VNXALL] 21/09/2018 1409 1402.77 1418.17 1413.12 303.126.678 Mua