FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNXALL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNXALL] 22/01/2019 1274.29 1269.69 1278.38 1269.69 130.728.035 Bán
2 [HOSE.VNXALL] 03/01/2019 1245.54 1222.18 1249.95 1229.15 146.991.637 Bán
3 [HOSE.VNXALL] 02/01/2019 1252 1247.13 1264.2 1249.89 99.218.564 Bán
4 [HOSE.VNXALL] 28/12/2018 1265 1252.45 1270.09 1252.45 131.332.558 Bán
5 [HOSE.VNXALL] 27/12/2018 1255 1255.74 1273.56 1265.78 121.655.978 Bán
6 [HOSE.VNXALL] 26/12/2018 1258.41 1253.42 1264.8 1255.61 111.629.969 Bán
7 [HOSE.VNXALL] 20/12/2018 1289 1284.28 1290.8 1290.71 24.815.853 Bán
8 [HOSE.VNXALL] 19/12/2018 1299 1283.03 1300.72 1289.84 137.841.771 Bán
9 [HOSE.VNXALL] 18/12/2018 1312 1286.21 1312.75 1299.73 172.358.241 Bán
10 [HOSE.VNXALL] 17/12/2018 1337 1313.5 1337.5 1313.5 160.706.987 Theo dõi
11 [HOSE.VNXALL] 14/12/2018 1348 1335.65 1348.04 1337.48 147.113.153 Mua
12 [HOSE.VNXALL] 13/12/2018 1346 1346.32 1355.76 1348.04 157.798.340 Mua
13 [HOSE.VNXALL] 12/12/2018 1338 1338.21 1346.92 1346.92 151.426.948 Mua
14 [HOSE.VNXALL] 11/12/2018 1336 1331.16 1344.46 1339.01 136.804.481 Mua
15 [HOSE.VNXALL] 10/12/2018 1347 1338.02 1347.95 1340.36 139.019.009 Mua
16 [HOSE.VNXALL] 07/12/2018 1341 1341 1352.27 1347.36 168.043.124 Mua
17 [HOSE.VNXALL] 06/12/2018 1343 1332.03 1347.08 1340.98 163.956.229 Mua
18 [HOSE.VNXALL] 05/12/2018 1347 1331.27 1349.56 1343.99 179.511.597 Mua
19 [HOSE.VNXALL] 04/12/2018 1337 1336.16 1349.06 1348.26 196.027.041 Mua
20 [HOSE.VNXALL] 03/12/2018 1304 1304.14 1337.11 1337.11 183.977.251 Mua