FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNXALL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNXALL] 16/08/2018 1354 1333.94 1356.93 1356.93 181.477.373 Mua
2 [HOSE.VNXALL] 15/08/2018 1377 1354.4 1383.27 1354.92 208.063.844 Mua
3 [HOSE.VNXALL] 14/08/2018 1372 1370.57 1381.85 1377.28 169.081.696 Mua
4 [HOSE.VNXALL] 01/08/2018 1354 1352.51 1358.86 1353.5 59.024.862 Mua
5 [HOSE.VNXALL] 30/07/2018 1335 1334.98 1351.84 1351.41 206.232.379 Mua
6 [HOSE.VNXALL] 27/07/2018 1322 1321.55 1337.16 1334.85 181.343.401 Mua
7 [HOSE.VNXALL] 26/07/2018 1315 1307.29 1322.98 1322.98 198.674.357 Theo dõi
8 [HOSE.VNXALL] 25/07/2018 1327 1314.93 1333.16 1314.93 226.832.146 Theo dõi
9 [HOSE.VNXALL] 24/07/2018 1328 1312.96 1332.86 1323.54 202.483.678 Mua
10 [HOSE.VNXALL] 23/07/2018 1327 1326.05 1345.95 1329.99 222.986.742 Mua
11 [HOSE.VNXALL] 20/07/2018 1336 1316.65 1337.91 1327.26 208.830.879 Mua
12 [HOSE.VNXALL] 19/07/2018 1333 1330.24 1343.33 1336.59 196.782.261 Mua
13 [HOSE.VNXALL] 18/07/2018 1306 1305.75 1333.06 1333.06 219.083.616 Mua
14 [HOSE.VNXALL] 17/07/2018 1285 1274.11 1305.58 1305.58 157.982.809 Theo dõi
15 [HOSE.VNXALL] 16/07/2018 1277 1275.58 1292.58 1285.01 129.286.817 Theo dõi
16 [HOSE.VNXALL] 13/07/2018 1253 1253.77 1281.08 1277.52 141.960.519 Bán
17 [HOSE.VNXALL] 12/07/2018 1254 1240.26 1268.08 1256.9 105.788.496 Bán
18 [HOSE.VNXALL] 11/07/2018 1275 1237.21 1275.75 1249.66 166.371.717 Bán
19 [HOSE.VNXALL] 10/07/2018 1275 1275.23 1285.99 1276.55 109.171.280 Bán
20 [HOSE.VNXALL] 09/07/2018 1283 1273.66 1299.33 1275.84 128.222.256 Bán