FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNXALL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNXALL] 15/12/2017 1345 1341.31 1350.83 1345.8 253.076.030 Theo dõi
2 [HOSE.VNXALL] 14/12/2017 1325 1324.98 1345.13 1345.13 177.057.640 Theo dõi
3 [HOSE.VNXALL] 13/12/2017 1326 1319.76 1332.68 1325.32 159.303.195 Bán
4 [HOSE.VNXALL] 12/12/2017 1322 1284.57 1338 1326.73 292.999.675 Theo dõi
5 [HOSE.VNXALL] 11/12/2017 1345 1322.81 1345.98 1322.81 225.843.445 Theo dõi
6 [HOSE.VNXALL] 08/12/2017 1344 1335.69 1353.85 1345.98 177.877.567 Mua
7 [HOSE.VNXALL] 07/12/2017 1353 1335.54 1363.71 1344.26 195.803.333 Mua
8 [HOSE.VNXALL] 06/12/2017 1358 1330.28 1359.06 1353.66 278.966.148 Mua
9 [HOSE.VNXALL] 05/12/2017 1387 1358.58 1393.7 1358.58 293.280.892 Mua
10 [HOSE.VNXALL] 04/12/2017 1369 1369.87 1390.58 1387.87 322.918.546 Quá mua
11 [HOSE.VNXALL] 01/12/2017 1355 1355.91 1369.87 1369.87 251.065.377 Quá mua
12 [HOSE.VNXALL] 30/11/2017 1356 1355.91 1368.43 1355.91 273.322.944 Quá mua
13 [HOSE.VNXALL] 29/11/2017 1343 1343.55 1356.9 1356.83 252.688.378 Quá mua
14 [HOSE.VNXALL] 28/11/2017 1340 1332.67 1345.81 1343.63 365.151.194 Quá mua
15 [HOSE.VNXALL] 27/11/2017 1330 1328.11 1349.68 1340.18 285.344.500 Quá mua
16 [HOSE.VNXALL] 24/11/2017 1323 1313.93 1331.65 1330.08 237.895.021 Quá mua
17 [HOSE.VNXALL] 23/11/2017 1318 1313.49 1334.17 1323.25 264.791.912 Quá mua
18 [HOSE.VNXALL] 22/11/2017 1306 1302.92 1318.63 1318.63 206.241.728 Quá mua
19 [HOSE.VNXALL] 21/11/2017 1296 1295.92 1320.87 1306.61 222.113.795 Quá mua
20 [HOSE.VNXALL] 20/11/2017 1282 1279.98 1296.48 1296.48 164.396.574 Quá mua