FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNXALL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNXALL] 23/03/2018 1612 1573.97 1612.98 1594.22 294.967.726 Mua
2 [HOSE.VNXALL] 22/03/2018 1620 1614.11 1634.29 1616.01 251.223.930 Mua
3 [HOSE.VNXALL] 21/03/2018 1607 1607.17 1623.18 1620.03 239.496.715 Mua
4 [HOSE.VNXALL] 20/03/2018 1603 1598.24 1612.88 1606.7 223.231.285 Mua
5 [HOSE.VNXALL] 19/03/2018 1587 1587.69 1608.8 1603.69 273.705.888 Mua
6 [HOSE.VNXALL] 16/03/2018 1584 1581.8 1591.88 1587.28 293.679.950 Mua
7 [HOSE.VNXALL] 15/03/2018 1584 1575.17 1585.52 1580.45 249.950.765 Mua
8 [HOSE.VNXALL] 14/03/2018 1580 1577.66 1590.25 1584.71 268.733.614 Mua
9 [HOSE.VNXALL] 13/03/2018 1568 1560.3 1579.24 1577.69 232.439.941 Mua
10 [HOSE.VNXALL] 12/03/2018 1567 1564.69 1578.7 1568.13 220.088.634 Mua
11 [HOSE.VNXALL] 09/03/2018 1563 1560.24 1580.21 1566.55 225.707.003 Mua
12 [HOSE.VNXALL] 08/03/2018 1548 1548.14 1568.16 1563.44 215.656.673 Mua
13 [HOSE.VNXALL] 07/03/2018 1558 1538.15 1567.81 1548.38 276.350.966 Mua
14 [HOSE.VNXALL] 06/03/2018 1530 1523.87 1558.59 1558.59 239.489.903 Mua
15 [HOSE.VNXALL] 05/03/2018 1556 1530.46 1571.38 1530.46 293.189.063 Mua
16 [HOSE.VNXALL] 02/03/2018 1548 1532.87 1557.94 1556.87 218.876.754 Mua
17 [HOSE.VNXALL] 01/03/2018 1552 1540.01 1563.14 1548.66 260.048.123 Mua
18 [HOSE.VNXALL] 28/02/2018 1550 1538.31 1559.34 1552.78 251.305.659 Mua
19 [HOSE.VNXALL] 27/02/2018 1542 1534.45 1553.53 1550.15 209.383.092 Mua
20 [HOSE.VNXALL] 26/02/2018 1538 1538.12 1558.35 1542.11 268.394.693 Mua