FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNXALL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNXALL] 07/12/2018 1341 1341 1352.27 1347.36 168.043.124 Mua
2 [HOSE.VNXALL] 06/12/2018 1343 1332.03 1347.08 1340.98 163.956.229 Mua
3 [HOSE.VNXALL] 05/12/2018 1347 1331.27 1349.56 1343.99 179.511.597 Mua
4 [HOSE.VNXALL] 04/12/2018 1337 1336.16 1349.06 1348.26 196.027.041 Mua
5 [HOSE.VNXALL] 03/12/2018 1304 1304.14 1337.11 1337.11 183.977.251 Mua
6 [HOSE.VNXALL] 29/11/2018 1309 1304.59 1319.57 1304.8 123.456.795 Mua
7 [HOSE.VNXALL] 28/11/2018 1298 1298.2 1309.14 1309.14 107.751.360 Mua
8 [HOSE.VNXALL] 27/11/2018 1299 1298.75 1311.47 1301.25 122.701.197 Mua
9 [HOSE.VNXALL] 26/11/2018 1292 1288.2 1300.6 1299.52 107.805.593 Mua
10 [HOSE.VNXALL] 23/11/2018 1303 1291.91 1305.35 1293.21 131.341.992 Theo dõi
11 [HOSE.VNXALL] 22/11/2018 1298 1298.55 1305.47 1303.46 135.686.474 Mua
12 [HOSE.VNXALL] 21/11/2018 1291 1276.96 1298.4 1298.4 134.702.802 Theo dõi
13 [HOSE.VNXALL] 20/11/2018 1286 1278.88 1292.79 1292.79 139.205.047 Theo dõi
14 [HOSE.VNXALL] 19/11/2018 1262 1262.24 1274.81 1272.77 44.748.511 Bán
15 [HOSE.VNXALL] 16/11/2018 1260 1256.08 1269.16 1261.98 159.093.386 Bán
16 [HOSE.VNXALL] 15/11/2018 1269 1252.38 1272.77 1259.55 148.244.250 Bán
17 [HOSE.VNXALL] 14/11/2018 1272 1264.23 1281.31 1269.18 144.580.047 Theo dõi
18 [HOSE.VNXALL] 13/11/2018 1288 1270.71 1288.89 1272.56 154.474.787 Theo dõi
19 [HOSE.VNXALL] 12/11/2018 1287 1274.34 1290.19 1289.7 122.506.313 Theo dõi
20 [HOSE.VNXALL] 09/11/2018 1304 1287.82 1304.26 1287.82 151.174.721 Theo dõi