FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VNXALL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VNXALL] 21/06/2018 1376 1357.12 1376.72 1361.14 112.886.675 Bán
2 [HOSE.VNXALL] 20/06/2018 1346 1341.25 1376.22 1376.22 141.646.293 Theo dõi
3 [HOSE.VNXALL] 19/06/2018 1384 1313.91 1384.58 1346.45 243.890.086 Theo dõi
4 [HOSE.VNXALL] 18/06/2018 1426 1384.2 1431.87 1384.7 169.998.275 Theo dõi
5 [HOSE.VNXALL] 15/06/2018 1426 1414.56 1430.11 1425.79 160.254.116 Theo dõi
6 [HOSE.VNXALL] 14/06/2018 1444 1426.31 1449.39 1426.31 164.286.106 Theo dõi
7 [HOSE.VNXALL] 13/06/2018 1433 1427 1444.56 1443.74 114.805.633 Mua
8 [HOSE.VNXALL] 12/06/2018 1454 1406.83 1454.17 1433.52 205.418.405 Mua
9 [HOSE.VNXALL] 11/06/2018 1455 1443.23 1466.46 1454.4 151.563.689 Mua
10 [HOSE.VNXALL] 08/06/2018 1452 1441.88 1456.28 1456.22 151.227.241 Mua
11 [HOSE.VNXALL] 04/06/2018 1378 1377.56 1399.89 1395.08 58.341.137 Theo dõi
12 [HOSE.VNXALL] 01/06/2018 1353 1352.72 1382.25 1378.74 190.083.273 Bán
13 [HOSE.VNXALL] 31/05/2018 1317 1313.19 1354.16 1353.85 169.677.169 Bán
14 [HOSE.VNXALL] 30/05/2018 1324 1298.33 1327.54 1318.17 138.556.772 Bán
15 [HOSE.VNXALL] 29/05/2018 1279 1265.54 1331.86 1324.26 184.518.591 Bán
16 [HOSE.VNXALL] 28/05/2018 1337 1279.5 1337.82 1284.06 230.551.697 Bán
17 [HOSE.VNXALL] 25/05/2018 1368 1338.93 1370.09 1338.93 150.178.536 Bán
18 [HOSE.VNXALL] 24/05/2018 1377 1358.38 1385.41 1368.36 117.334.551 Bán
19 [HOSE.VNXALL] 23/05/2018 1366 1347.01 1382.62 1377.73 146.696.926 Bán
20 [HOSE.VNXALL] 22/05/2018 1417 1352.43 1417.3 1366.9 203.533.529 Bán