FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VOS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VOS] 18/05/2018 1.86 1.82 1.91 1.88 42.720 Theo dõi
2 [HOSE.VOS] 17/05/2018 1.86 1.83 1.9 1.89 82.950 Theo dõi
3 [HOSE.VOS] 16/05/2018 1.81 1.81 1.86 1.85 96.850 Theo dõi
4 [HOSE.VOS] 15/05/2018 1.81 1.8 1.82 1.82 189.580 Theo dõi
5 [HOSE.VOS] 14/05/2018 1.8 1.78 1.81 1.81 138.380 Bán
6 [HOSE.VOS] 11/05/2018 1.76 1.76 1.8 1.8 63.050 Bán
7 [HOSE.VOS] 10/05/2018 1.84 1.8 1.84 1.8 211.550 Bán
8 [HOSE.VOS] 09/05/2018 1.83 1.8 1.85 1.83 65.740 Bán
9 [HOSE.VOS] 08/05/2018 1.87 1.82 1.87 1.83 104.840 Bán
10 [HOSE.VOS] 07/05/2018 1.8 1.77 1.85 1.84 429.330 Bán
11 [HOSE.VOS] 04/05/2018 1.91 1.8 1.91 1.81 216.150 Bán
12 [HOSE.VOS] 03/05/2018 1.88 1.8 1.89 1.82 219.920 Bán
13 [HOSE.VOS] 02/05/2018 1.88 1.88 1.92 1.88 979.180 Bán
14 [HOSE.VOS] 27/04/2018 2.03 2 2.08 2.02 64.130 Bán
15 [HOSE.VOS] 26/04/2018 1.97 1.96 2.1 2.03 162.510 Bán
16 [HOSE.VOS] 24/04/2018 1.95 1.91 2.05 2.05 908.640 Bán
17 [HOSE.VOS] 23/04/2018 1.92 1.92 2.06 1.92 218.610 Bán
18 [HOSE.VOS] 20/04/2018 2.08 2.05 2.1 2.06 248.250 Bán
19 [HOSE.VOS] 19/04/2018 2.15 2.07 2.15 2.1 87.160 Bán
20 [HOSE.VOS] 18/04/2018 2.09 2.09 2.18 2.11 235.840 Bán