FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VOS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VOS] 14/11/2018 1.54 1.54 1.58 1.55 40.690 Bán
2 [HOSE.VOS] 13/11/2018 1.53 1.53 1.58 1.54 39.580 Bán
3 [HOSE.VOS] 12/11/2018 1.55 1.5 1.61 1.58 24.700 Bán
4 [HOSE.VOS] 09/11/2018 1.56 1.56 1.64 1.6 52.370 Theo dõi
5 [HOSE.VOS] 08/11/2018 1.65 1.6 1.65 1.62 33.450 Theo dõi
6 [HOSE.VOS] 07/11/2018 1.67 1.58 1.67 1.58 140.290 Bán
7 [HOSE.VOS] 06/11/2018 1.6 1.53 1.6 1.58 17.500 Bán
8 [HOSE.VOS] 05/11/2018 1.57 1.52 1.57 1.57 40.160 Bán
9 [HOSE.VOS] 02/11/2018 1.55 1.53 1.6 1.57 165.890 Bán
10 [HOSE.VOS] 01/11/2018 1.61 1.51 1.61 1.53 125.760 Bán
11 [HOSE.VOS] 31/10/2018 1.61 1.55 1.63 1.61 151.380 Bán
12 [HOSE.VOS] 30/10/2018 1.6 1.55 1.6 1.6 70.990 Bán
13 [HOSE.VOS] 29/10/2018 1.65 1.58 1.65 1.6 33.440 Bán
14 [HOSE.VOS] 26/10/2018 1.6 1.58 1.71 1.63 9.230 Bán
15 [HOSE.VOS] 25/10/2018 1.6 1.55 1.6 1.6 63.660 Bán
16 [HOSE.VOS] 24/10/2018 1.59 1.59 1.64 1.6 22.840 Bán
17 [HOSE.VOS] 23/10/2018 1.6 1.52 1.63 1.59 207.000 Bán
18 [HOSE.VOS] 22/10/2018 1.69 1.62 1.69 1.63 140.290 Bán
19 [HOSE.VOS] 19/10/2018 1.7 1.6 1.7 1.69 127.280 Bán
20 [HOSE.VOS] 18/10/2018 1.71 1.66 1.71 1.66 25.870 Bán