FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VOS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VOS] 25/06/2019 1.52 1.42 1.54 1.48 628.960 Bán
2 [HOSE.VOS] 24/06/2019 1.52 1.52 1.55 1.52 29.340 Bán
3 [HOSE.VOS] 21/06/2019 1.52 1.51 1.57 1.52 34.560 Bán
4 [HOSE.VOS] 20/06/2019 1.58 1.52 1.58 1.52 13.220 Bán
5 [HOSE.VOS] 19/06/2019 1.54 1.54 1.59 1.54 26.030 Bán
6 [HOSE.VOS] 18/06/2019 1.5 1.5 1.59 1.59 20.350 Mua
7 [HOSE.VOS] 17/06/2019 1.58 1.52 1.6 1.58 18.470 Theo dõi
8 [HOSE.VOS] 14/06/2019 1.58 1.57 1.6 1.6 3.300 Mua
9 [HOSE.VOS] 13/06/2019 1.52 1.52 1.6 1.6 80.850 Mua
10 [HOSE.VOS] 12/06/2019 1.51 1.51 1.55 1.52 32.270 Bán
11 [HOSE.VOS] 11/06/2019 1.57 1.5 1.57 1.56 89.620 Bán
12 [HOSE.VOS] 10/06/2019 1.53 1.53 1.56 1.56 26.840 Bán
13 [HOSE.VOS] 07/06/2019 1.55 1.55 1.58 1.56 33.530 Theo dõi
14 [HOSE.VOS] 06/06/2019 1.6 1.55 1.6 1.55 65.400 Theo dõi
15 [HOSE.VOS] 05/06/2019 1.61 1.55 1.63 1.6 19.870 Mua
16 [HOSE.VOS] 04/06/2019 1.53 1.53 1.61 1.61 20.590 Mua
17 [HOSE.VOS] 03/06/2019 1.6 1.59 1.63 1.61 6.360 Mua
18 [HOSE.VOS] 31/05/2019 1.65 1.58 1.65 1.63 8.900 Mua
19 [HOSE.VOS] 30/05/2019 1.63 1.6 1.63 1.62 100.160 Mua
20 [HOSE.VOS] 29/05/2019 1.64 1.62 1.65 1.62 108.350 Mua