FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VOS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VOS] 20/03/2018 2.68 2.5 2.68 2.5 477.120 Theo dõi
2 [HOSE.VOS] 19/03/2018 2.68 2.61 2.78 2.68 350.300 Theo dõi
3 [HOSE.VOS] 16/03/2018 2.72 2.7 2.92 2.72 1.392.150 Theo dõi
4 [HOSE.VOS] 15/03/2018 2.92 2.84 2.92 2.9 770.780 Mua
5 [HOSE.VOS] 14/03/2018 2.9 2.82 3 2.9 411.430 Mua
6 [HOSE.VOS] 13/03/2018 3.12 2.92 3.12 3 2.629.050 Mua
7 [HOSE.VOS] 12/03/2018 2.92 2.92 2.92 2.92 369.740 Mua
8 [HOSE.VOS] 09/03/2018 2.73 2.73 2.73 2.73 176.380 Mua
9 [HOSE.VOS] 08/03/2018 2.56 2.56 2.56 2.56 317.730 Bán
10 [HOSE.VOS] 07/03/2018 2.49 2.4 2.49 2.4 326.960 Bán
11 [HOSE.VOS] 06/03/2018 2.38 2.38 2.55 2.49 901.160 Bán
12 [HOSE.VOS] 05/03/2018 2.63 2.51 2.65 2.55 263.820 Bán
13 [HOSE.VOS] 02/03/2018 2.65 2.6 2.69 2.63 252.240 Theo dõi
14 [HOSE.VOS] 01/03/2018 2.49 2.4 2.63 2.63 881.380 Bán
15 [HOSE.VOS] 28/02/2018 2.64 2.45 2.64 2.46 168.040 Bán
16 [HOSE.VOS] 27/02/2018 2.78 2.57 2.78 2.58 485.900 Bán
17 [HOSE.VOS] 26/02/2018 2.5 2.5 2.82 2.76 720.380 Theo dõi
18 [HOSE.VOS] 23/02/2018 2.6 2.35 2.68 2.68 735.760 Bán
19 [HOSE.VOS] 22/02/2018 2.55 2.52 2.7 2.52 456.810 Bán
20 [HOSE.VOS] 21/02/2018 2.8 2.53 2.8 2.7 203.590 Bán