FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VOS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VOS] 22/03/2019 1.66 1.61 1.66 1.62 41.900 Bán
2 [HOSE.VOS] 21/03/2019 1.69 1.61 1.69 1.63 59.860 Bán
3 [HOSE.VOS] 20/03/2019 1.65 1.62 1.68 1.64 166.810 Bán
4 [HOSE.VOS] 19/03/2019 1.62 1.62 1.69 1.69 89.320 Theo dõi
5 [HOSE.VOS] 18/03/2019 1.68 1.64 1.7 1.66 123.630 Bán
6 [HOSE.VOS] 15/03/2019 1.68 1.65 1.69 1.68 78.040 Mua
7 [HOSE.VOS] 14/03/2019 1.69 1.64 1.7 1.67 126.440 Bán
8 [HOSE.VOS] 13/03/2019 1.7 1.65 1.7 1.69 42.230 Theo dõi
9 [HOSE.VOS] 12/03/2019 1.7 1.65 1.7 1.69 77.340 Theo dõi
10 [HOSE.VOS] 11/03/2019 1.62 1.62 1.69 1.65 20.900 Bán
11 [HOSE.VOS] 08/03/2019 1.73 1.65 1.73 1.67 45.710 Bán
12 [HOSE.VOS] 07/03/2019 1.7 1.65 1.73 1.7 200.500 Theo dõi
13 [HOSE.VOS] 06/03/2019 1.66 1.65 1.69 1.65 74.320 Bán
14 [HOSE.VOS] 05/03/2019 1.69 1.61 1.72 1.69 113.900 Bán
15 [HOSE.VOS] 04/03/2019 1.66 1.65 1.7 1.69 24.290 Bán
16 [HOSE.VOS] 01/03/2019 1.7 1.6 1.7 1.66 112.140 Bán
17 [HOSE.VOS] 28/02/2019 1.63 1.63 1.71 1.67 49.340 Bán
18 [HOSE.VOS] 27/02/2019 1.68 1.66 1.72 1.68 52.040 Bán
19 [HOSE.VOS] 26/02/2019 1.75 1.68 1.75 1.69 38.540 Bán
20 [HOSE.VOS] 25/02/2019 1.71 1.68 1.75 1.75 583.570 Theo dõi