FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VOS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VOS] 19/09/2018 1.9 1.73 1.9 1.89 96.820 Mua
2 [HOSE.VOS] 18/09/2018 1.89 1.81 1.89 1.83 217.640 Mua
3 [HOSE.VOS] 17/09/2018 2.07 1.85 2.07 1.85 246.770 Mua
4 [HOSE.VOS] 14/09/2018 1.95 1.9 2 1.97 253.480 Mua
5 [HOSE.VOS] 13/09/2018 1.96 1.87 2.02 2.01 316.190 Mua
6 [HOSE.VOS] 12/09/2018 1.97 1.97 2.09 1.97 423.560 Mua
7 [HOSE.VOS] 10/09/2018 1.9 1.85 1.9 1.85 407.210 Mua
8 [HOSE.VOS] 07/09/2018 2 1.88 2 1.92 636.420 Quá mua
9 [HOSE.VOS] 05/09/2018 1.78 1.78 1.78 1.78 179.200 Mua
10 [HOSE.VOS] 04/09/2018 1.6 1.58 1.67 1.67 602.840 Mua
11 [HOSE.VOS] 31/08/2018 1.57 1.54 1.58 1.57 74.860 Mua
12 [HOSE.VOS] 30/08/2018 1.5 1.5 1.59 1.54 194.440 Mua
13 [HOSE.VOS] 29/08/2018 1.5 1.5 1.53 1.5 50.510 Theo dõi
14 [HOSE.VOS] 28/08/2018 1.54 1.5 1.54 1.5 104.520 Theo dõi
15 [HOSE.VOS] 27/08/2018 1.54 1.52 1.61 1.54 89.770 Mua
16 [HOSE.VOS] 24/08/2018 1.54 1.52 1.54 1.54 93.290 Mua
17 [HOSE.VOS] 23/08/2018 1.51 1.51 1.53 1.53 23.040 Mua
18 [HOSE.VOS] 22/08/2018 1.54 1.51 1.54 1.53 98.830 Theo dõi
19 [HOSE.VOS] 21/08/2018 1.52 1.52 1.54 1.53 50.160 Theo dõi
20 [HOSE.VOS] 20/08/2018 1.53 1.52 1.56 1.55 16.750 Theo dõi