FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VOS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VOS] 14/12/2017 2.7 2.7 2.95 2.95 819.500 Mua
2 [HOSE.VOS] 13/12/2017 2.61 2.61 2.8 2.76 704.370 Mua
3 [HOSE.VOS] 12/12/2017 2.9 2.7 2.9 2.72 1.743.040 Mua
4 [HOSE.VOS] 11/12/2017 3 2.72 3.12 2.9 1.763.910 Mua
5 [HOSE.VOS] 08/12/2017 2.75 2.75 2.92 2.92 2.529.910 Mua
6 [HOSE.VOS] 07/12/2017 2.56 2.41 2.73 2.73 1.357.890 Mua
7 [HOSE.VOS] 06/12/2017 2.65 2.51 2.65 2.56 1.493.380 Mua
8 [HOSE.VOS] 05/12/2017 2.51 2.41 2.51 2.51 2.237.390 Mua
9 [HOSE.VOS] 04/12/2017 2.3 2.22 2.35 2.35 1.362.380 Mua
10 [HOSE.VOS] 01/12/2017 2.18 2.18 2.29 2.2 239.580 Mua
11 [HOSE.VOS] 30/11/2017 2.23 2.18 2.25 2.18 413.350 Mua
12 [HOSE.VOS] 29/11/2017 2.19 2.17 2.21 2.18 347.320 Mua
13 [HOSE.VOS] 28/11/2017 2.19 2.16 2.25 2.21 321.660 Mua
14 [HOSE.VOS] 27/11/2017 2.3 2.16 2.3 2.21 311.700 Mua
15 [HOSE.VOS] 24/11/2017 2.31 2.22 2.32 2.3 946.840 Mua
16 [HOSE.VOS] 23/11/2017 2.17 2.12 2.17 2.17 420.450 Mua
17 [HOSE.VOS] 22/11/2017 2.1 2 2.13 2.03 476.310 Bán
18 [HOSE.VOS] 21/11/2017 2.07 2.03 2.13 2.07 441.840 Bán
19 [HOSE.VOS] 20/11/2017 2.06 2.06 2.13 2.06 388.460 Bán
20 [HOSE.VOS] 17/11/2017 2.1 2.03 2.15 2.06 156.080 Bán