FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VOS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VOS] 15/01/2019 1.84 1.77 1.85 1.85 40.220 Mua
2 [HOSE.VOS] 14/01/2019 1.85 1.8 1.86 1.85 197.190 Mua
3 [HOSE.VOS] 11/01/2019 1.67 1.67 1.85 1.85 82.420 Mua
4 [HOSE.VOS] 10/01/2019 1.88 1.77 1.88 1.77 90.760 Mua
5 [HOSE.VOS] 09/01/2019 1.94 1.75 1.94 1.88 162.020 Mua
6 [HOSE.VOS] 08/01/2019 1.72 1.72 1.88 1.88 707.010 Mua
7 [HOSE.VOS] 07/01/2019 1.65 1.65 1.76 1.76 319.500 Mua
8 [HOSE.VOS] 04/01/2019 1.62 1.61 1.65 1.65 44.110 Mua
9 [HOSE.VOS] 03/01/2019 1.62 1.61 1.65 1.62 152.690 Bán
10 [HOSE.VOS] 02/01/2019 1.62 1.61 1.69 1.62 34.140 Bán
11 [HOSE.VOS] 28/12/2018 1.71 1.6 1.71 1.63 109.090 Mua
12 [HOSE.VOS] 27/12/2018 1.62 1.62 1.73 1.71 109.760 Mua
13 [HOSE.VOS] 26/12/2018 1.61 1.61 1.69 1.62 89.750 Theo dõi
14 [HOSE.VOS] 25/12/2018 1.6 1.6 1.63 1.62 61.850 Mua
15 [HOSE.VOS] 24/12/2018 1.63 1.6 1.65 1.6 69.700 Theo dõi
16 [HOSE.VOS] 21/12/2018 1.58 1.58 1.68 1.6 103.170 Theo dõi
17 [HOSE.VOS] 20/12/2018 1.64 1.62 1.72 1.62 37.360 Theo dõi
18 [HOSE.VOS] 19/12/2018 1.76 1.64 1.76 1.7 32.930 Mua
19 [HOSE.VOS] 18/12/2018 1.77 1.66 1.77 1.75 590.400 Mua
20 [HOSE.VOS] 17/12/2018 1.6 1.6 1.66 1.66 613.420 Mua