FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VOS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VOS] 17/07/2018 1.52 1.52 1.55 1.55 35.120 Theo dõi
2 [HOSE.VOS] 16/07/2018 1.53 1.5 1.55 1.55 72.800 Theo dõi
3 [HOSE.VOS] 13/07/2018 1.55 1.5 1.55 1.53 20.860 Bán
4 [HOSE.VOS] 12/07/2018 1.51 1.48 1.56 1.51 27.310 Bán
5 [HOSE.VOS] 11/07/2018 1.55 1.48 1.58 1.48 67.190 Bán
6 [HOSE.VOS] 10/07/2018 1.58 1.55 1.6 1.57 89.910 Bán
7 [HOSE.VOS] 09/07/2018 1.55 1.55 1.6 1.55 24.650 Bán
8 [HOSE.VOS] 06/07/2018 1.61 1.52 1.61 1.55 91.600 Bán
9 [HOSE.VOS] 05/07/2018 1.6 1.55 1.61 1.55 59.480 Bán
10 [HOSE.VOS] 04/07/2018 1.51 1.51 1.64 1.63 44.570 Mua
11 [HOSE.VOS] 03/07/2018 1.6 1.55 1.6 1.55 82.280 Theo dõi
12 [HOSE.VOS] 02/07/2018 1.59 1.59 1.62 1.62 63.560 Theo dõi
13 [HOSE.VOS] 29/06/2018 1.56 1.56 1.64 1.64 79.260 Mua
14 [HOSE.VOS] 28/06/2018 1.64 1.55 1.64 1.64 191.150 Mua
15 [HOSE.VOS] 27/06/2018 1.62 1.54 1.66 1.64 93.750 Theo dõi
16 [HOSE.VOS] 26/06/2018 1.65 1.6 1.65 1.65 132.630 Theo dõi
17 [HOSE.VOS] 25/06/2018 1.64 1.64 1.69 1.66 98.370 Theo dõi
18 [HOSE.VOS] 22/06/2018 1.6 1.6 1.66 1.64 121.120 Theo dõi
19 [HOSE.VOS] 21/06/2018 1.59 1.58 1.62 1.6 35.270 Bán
20 [HOSE.VOS] 20/06/2018 1.59 1.53 1.62 1.59 52.230 Bán