FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPB] 16/08/2018 26.3 26 26.6 26.5 4.440.310 Theo dõi
2 [HOSE.VPB] 15/08/2018 27.35 26.5 27.5 26.5 5.635.930 Theo dõi
3 [HOSE.VPB] 14/08/2018 27.5 27.2 27.85 27.2 9.653.960 Mua
4 [HOSE.VPB] 13/08/2018 26.7 26.5 27.4 27.15 7.875.670 Mua
5 [HOSE.VPB] 10/08/2018 26.9 26.4 26.95 26.8 2.429.990 Theo dõi
6 [HOSE.VPB] 09/08/2018 26.9 26.8 27.45 26.9 7.315.610 Theo dõi
7 [HOSE.VPB] 08/08/2018 26.35 26.2 26.6 26.6 3.560.410 Theo dõi
8 [HOSE.VPB] 07/08/2018 26.05 25.95 26.65 26.15 2.772.610 Bán
9 [HOSE.VPB] 06/08/2018 26.6 26.05 26.7 26.15 2.686.230 Bán
10 [HOSE.VPB] 03/08/2018 27 26.6 27 26.6 3.026.220 Theo dõi
11 [HOSE.VPB] 02/08/2018 26.4 25.8 26.7 26.55 4.468.200 Bán
12 [HOSE.VPB] 01/08/2018 27 26.5 27.35 26.8 3.930.160 Theo dõi
13 [HOSE.VPB] 30/07/2018 27 26.9 27.75 27.3 3.756.300 Theo dõi
14 [HOSE.VPB] 27/07/2018 26.2 25.2 26.8 26.4 6.420.200 Bán
15 [HOSE.VPB] 26/07/2018 26.7 25.8 26.7 26.2 2.635.240 Theo dõi
16 [HOSE.VPB] 25/07/2018 27 26.3 27.45 26.3 3.223.360 Theo dõi
17 [HOSE.VPB] 24/07/2018 27.4 26.4 27.7 26.8 3.680.700 Theo dõi
18 [HOSE.VPB] 23/07/2018 27.5 27.5 28.9 27.5 8.452.860 Theo dõi
19 [HOSE.VPB] 20/07/2018 29.5 27.8 29.7 29.5 12.854.030 Mua
20 [HOSE.VPB] 19/07/2018 30.05 29.7 30.4 29.7 5.423.550 Mua