FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPB] 07/12/2018 22.4 22.4 23 22.7 4.274.220 Mua
2 [HOSE.VPB] 06/12/2018 22.3 21.95 22.4 22.4 3.334.560 Mua
3 [HOSE.VPB] 05/12/2018 22 21.9 22.5 22.5 4.429.870 Mua
4 [HOSE.VPB] 04/12/2018 22.05 21.85 22.6 22.4 5.329.380 Mua
5 [HOSE.VPB] 03/12/2018 21.2 21.2 22.05 22.05 3.882.890 Mua
6 [HOSE.VPB] 28/11/2018 21 20.55 21 21 2.456.400 Theo dõi
7 [HOSE.VPB] 27/11/2018 21.6 20.8 21.75 21 2.938.040 Theo dõi
8 [HOSE.VPB] 26/11/2018 21.7 21.4 21.7 21.6 1.754.150 Theo dõi
9 [HOSE.VPB] 23/11/2018 22.2 21.85 22.45 21.95 1.772.850 Mua
10 [HOSE.VPB] 22/11/2018 22 21.6 22.65 22.45 5.004.240 Mua
11 [HOSE.VPB] 21/11/2018 21.3 21.1 21.9 21.8 3.428.980 Mua
12 [HOSE.VPB] 20/11/2018 21.5 21.45 22.2 21.8 4.699.680 Mua
13 [HOSE.VPB] 19/11/2018 21.7 21 21.7 21.7 6.705.160 Mua
14 [HOSE.VPB] 16/11/2018 19.1 19.1 20.3 20.3 5.325.960 Theo dõi
15 [HOSE.VPB] 15/11/2018 19.75 18.85 19.9 19 3.269.930 Bán
16 [HOSE.VPB] 14/11/2018 20.15 19.6 20.25 19.85 3.895.890 Bán
17 [HOSE.VPB] 13/11/2018 20.2 20 20.25 20.2 3.216.590 Bán
18 [HOSE.VPB] 12/11/2018 20.3 19.95 20.5 20.45 5.841.220 Bán
19 [HOSE.VPB] 09/11/2018 20.65 20.35 21.05 20.35 2.212.000 Bán
20 [HOSE.VPB] 08/11/2018 21 20.7 21.1 20.7 2.285.880 Bán