FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPB] 21/06/2018 31.4 30.9 32.05 31 2.747.630 Bán
2 [HOSE.VPB] 20/06/2018 30 29.3 31.1 31.1 5.608.390 Bán
3 [HOSE.VPB] 19/06/2018 29 28.2 29.1 29.1 3.364.270 Bán
4 [HOSE.VPB] 18/06/2018 32.3 29.9 32.4 30.3 3.203.730 Bán
5 [HOSE.VPB] 15/06/2018 50 49.3 50.6 49.5 3.677.520 Theo dõi
6 [HOSE.VPB] 14/06/2018 52.2 50 52.3 50 2.544.990 Mua
7 [HOSE.VPB] 13/06/2018 51.6 51.6 53.2 52.4 2.470.970 Mua
8 [HOSE.VPB] 12/06/2018 53 49.8 53 52.5 4.461.970 Mua
9 [HOSE.VPB] 11/06/2018 51.9 51.5 54.5 53.2 2.938.320 Mua
10 [HOSE.VPB] 08/06/2018 49 49 51.8 51.8 4.085.220 Mua
11 [HOSE.VPB] 07/06/2018 49.6 48.45 49.6 49.5 2.097.860 Mua
12 [HOSE.VPB] 06/06/2018 49.4 48.5 49.9 49.45 2.043.840 Mua
13 [HOSE.VPB] 05/06/2018 50.6 49 51.7 49.4 4.577.940 Mua
14 [HOSE.VPB] 04/06/2018 46.4 46.4 49.2 49.2 3.890.390 Mua
15 [HOSE.VPB] 01/06/2018 44.5 44.1 46.7 46 3.775.220 Theo dõi
16 [HOSE.VPB] 31/05/2018 42.8 42.7 45.2 45 2.336.730 Theo dõi
17 [HOSE.VPB] 30/05/2018 42 41.5 44.4 43.2 4.842.490 Bán
18 [HOSE.VPB] 29/05/2018 38.1 37.2 41.5 41.5 7.706.980 Bán
19 [HOSE.VPB] 28/05/2018 41 38.8 41.2 38.8 2.699.850 Bán
20 [HOSE.VPB] 25/05/2018 44 41.5 44.2 41.7 2.905.170 Bán