FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPB] 22/03/2019 21.25 20.85 21.25 21 2.493.250 Theo dõi
2 [HOSE.VPB] 21/03/2019 21.75 21 21.85 21 3.158.580 Theo dõi
3 [HOSE.VPB] 20/03/2019 21.85 21.5 21.9 21.75 2.170.730 Mua
4 [HOSE.VPB] 19/03/2019 22.5 21.85 22.5 21.9 1.689.000 Mua
5 [HOSE.VPB] 18/03/2019 21.9 21.85 22.5 22.5 4.480.400 Mua
6 [HOSE.VPB] 15/03/2019 21.7 21.55 21.8 21.8 1.720.670 Mua
7 [HOSE.VPB] 14/03/2019 21.95 21.7 22 21.7 1.640.600 Mua
8 [HOSE.VPB] 13/03/2019 21.75 21.7 22.1 22 4.507.910 Mua
9 [HOSE.VPB] 12/03/2019 21.2 20.95 21.5 21.5 2.561.330 Mua
10 [HOSE.VPB] 11/03/2019 21.05 20.95 21.2 21.1 799.600 Bán
11 [HOSE.VPB] 08/03/2019 21.1 20.9 21.25 21.05 2.774.400 Bán
12 [HOSE.VPB] 07/03/2019 21.3 21.2 21.55 21.3 2.681.570 Mua
13 [HOSE.VPB] 06/03/2019 21.4 21.15 21.45 21.3 1.409.590 Mua
14 [HOSE.VPB] 05/03/2019 21.35 21.25 21.7 21.4 3.627.360 Mua
15 [HOSE.VPB] 04/03/2019 20.9 20.9 21.6 21.4 3.088.630 Mua
16 [HOSE.VPB] 01/03/2019 20.7 20.6 20.9 20.9 2.197.980 Bán
17 [HOSE.VPB] 28/02/2019 21.2 20.6 21.2 20.7 2.771.900 Bán
18 [HOSE.VPB] 27/02/2019 21.2 21.1 21.35 21.2 1.606.160 Theo dõi
19 [HOSE.VPB] 26/02/2019 21.4 21.1 21.65 21.3 2.884.870 Mua
20 [HOSE.VPB] 25/02/2019 21.7 21.45 21.8 21.5 2.504.220 Mua