FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPB] 18/10/2018 23.9 23.6 23.95 23.8 1.948.260 Bán
2 [HOSE.VPB] 17/10/2018 24 23.8 24.25 24 4.075.010 Bán
3 [HOSE.VPB] 16/10/2018 23.7 23.55 23.9 23.9 2.777.030 Bán
4 [HOSE.VPB] 15/10/2018 24.3 23.6 24.3 23.7 2.599.130 Bán
5 [HOSE.VPB] 12/10/2018 23.45 23.25 24.3 24.25 8.479.110 Bán
6 [HOSE.VPB] 11/10/2018 23.25 23.25 24.1 23.25 11.823.660 Bán
7 [HOSE.VPB] 10/10/2018 25.3 24.75 25.35 25 4.128.740 Bán
8 [HOSE.VPB] 09/10/2018 25.3 25.1 25.5 25.2 3.212.810 Bán
9 [HOSE.VPB] 08/10/2018 25.65 25.3 25.75 25.3 4.520.000 Theo dõi
10 [HOSE.VPB] 05/10/2018 26.4 25.75 26.55 25.75 5.564.230 Theo dõi
11 [HOSE.VPB] 04/10/2018 26.2 26.1 26.5 26.35 4.159.510 Mua
12 [HOSE.VPB] 03/10/2018 26.2 25.9 26.45 26.1 3.460.480 Mua
13 [HOSE.VPB] 02/10/2018 26.4 26.15 26.6 26.2 3.462.720 Mua
14 [HOSE.VPB] 01/10/2018 26.95 26.3 26.95 26.4 4.950.190 Mua
15 [HOSE.VPB] 28/09/2018 26.75 26.75 27.15 26.8 8.103.100 Mua
16 [HOSE.VPB] 27/09/2018 26.25 26.05 26.5 26.25 3.224.260 Mua
17 [HOSE.VPB] 26/09/2018 25.9 25.9 26.4 26 4.085.480 Mua
18 [HOSE.VPB] 25/09/2018 25.9 25.7 26.2 25.9 4.300.320 Mua
19 [HOSE.VPB] 24/09/2018 26.4 25.9 26.45 25.95 4.819.510 Mua
20 [HOSE.VPB] 21/09/2018 26 25.8 26.45 26.3 9.772.220 Mua