FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPB] 18/07/2019 19.3 19.15 19.4 19.3 1.995.060
2 [HOSE.VPB] 17/07/2019 19.65 19.3 19.75 19.4 2.774.810 Mua
3 [HOSE.VPB] 16/07/2019 19.6 19.6 19.75 19.7 1.034.460 Mua
4 [HOSE.VPB] 15/07/2019 19.7 19.4 19.7 19.6 1.860.210 Mua
5 [HOSE.VPB] 12/07/2019 19.7 19.5 19.8 19.5 2.054.520 Mua
6 [HOSE.VPB] 11/07/2019 19.5 19.4 19.65 19.65 2.589.340 Mua
7 [HOSE.VPB] 10/07/2019 19.3 19.25 19.5 19.4 1.315.600 Mua
8 [HOSE.VPB] 09/07/2019 19.35 19.1 19.35 19.3 1.034.110 Mua
9 [HOSE.VPB] 08/07/2019 19.2 19 19.4 19.35 1.308.420 Mua
10 [HOSE.VPB] 05/07/2019 19.45 19.35 19.7 19.4 1.625.650 Mua
11 [HOSE.VPB] 04/07/2019 19.3 19.2 19.45 19.35 1.308.820 Mua
12 [HOSE.VPB] 03/07/2019 19.3 19 19.3 19.2 1.335.150 Mua
13 [HOSE.VPB] 02/07/2019 19.3 19.25 19.6 19.3 1.620.120 Mua
14 [HOSE.VPB] 01/07/2019 19.4 18.85 19.4 19.4 1.679.610 Mua
15 [HOSE.VPB] 28/06/2019 18.9 18.45 18.95 18.9 1.963.890 Mua
16 [HOSE.VPB] 27/06/2019 18.85 18.75 19.2 18.85 2.671.610 Mua
17 [HOSE.VPB] 26/06/2019 19.2 19.2 19.4 19.2 1.206.480 Mua
18 [HOSE.VPB] 25/06/2019 19.25 19.2 19.45 19.4 2.603.250 Mua
19 [HOSE.VPB] 24/06/2019 19.2 19.15 19.45 19.3 2.006.700 Mua
20 [HOSE.VPB] 21/06/2019 19.3 19.1 19.4 19.3 2.318.070 Mua