FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPD] 18/05/2018 14.5 14.5 14.6 14.6 9.800 Mua
2 [HOSE.VPD] 17/05/2018 14.5 14.5 14.8 14.8 19.710 Mua
3 [HOSE.VPD] 16/05/2018 14.5 14.5 14.6 14.6 10.220 Mua
4 [HOSE.VPD] 15/05/2018 14.4 14.4 14.6 14.5 19.890 Theo dõi
5 [HOSE.VPD] 14/05/2018 14 14 14.6 14.6 26.160 Mua
6 [HOSE.VPD] 11/05/2018 14.4 13.6 14.6 14.5 28.750 Mua
7 [HOSE.VPD] 10/05/2018 14.2 14.2 14.5 14.4 4.170 Bán
8 [HOSE.VPD] 09/05/2018 14.3 14.3 14.4 14.4 3.270 Bán
9 [HOSE.VPD] 08/05/2018 13.45 13.45 14.8 14.5 55.190 Mua
10 [HOSE.VPD] 07/05/2018 14.35 14.35 14.5 14.45 27.940 Mua
11 [HOSE.VPD] 04/05/2018 14.2 14.2 14.65 14.35 3.360 Theo dõi
12 [HOSE.VPD] 03/05/2018 14.3 14.3 14.4 14.3 8.490 Theo dõi
13 [HOSE.VPD] 02/05/2018 14.45 14.1 14.45 14.45 40.720 Mua
14 [HOSE.VPD] 27/04/2018 14.4 14.3 14.9 14.45 49.340 Mua
15 [HOSE.VPD] 26/04/2018 14.4 14.4 15 14.9 13.960 Mua
16 [HOSE.VPD] 24/04/2018 14.3 14.3 15 15 28.070 Mua
17 [HOSE.VPD] 23/04/2018 14.4 14.4 14.5 14.4 13.160 Mua
18 [HOSE.VPD] 20/04/2018 14.4 14.4 14.5 14.4 11.110 Mua
19 [HOSE.VPD] 19/04/2018 14.5 14.4 14.5 14.4 44.080 Mua
20 [HOSE.VPD] 18/04/2018 14.3 14.3 14.5 14.4 13.070 Mua