FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPD] 18/09/2018 15.8 15.75 15.8 15.75 190 Theo dõi
2 [HOSE.VPD] 17/09/2018 16.3 15.75 16.3 15.75 11.690 Theo dõi
3 [HOSE.VPD] 14/09/2018 16 15.8 16 16 3.870 Mua
4 [HOSE.VPD] 13/09/2018 15.8 15.8 15.9 15.85 38.070 Mua
5 [HOSE.VPD] 12/09/2018 15.8 15.8 16 15.8 4.310 Mua
6 [HOSE.VPD] 10/09/2018 15.7 15.7 15.8 15.75 17.800 Mua
7 [HOSE.VPD] 07/09/2018 15.85 15.75 15.85 15.75 33.310 Mua
8 [HOSE.VPD] 05/09/2018 15.8 15.8 16 15.8 9.890 Mua
9 [HOSE.VPD] 04/09/2018 15.8 15.8 16 15.9 26.250 Mua
10 [HOSE.VPD] 31/08/2018 15.75 15.7 16 15.7 15.400 Theo dõi
11 [HOSE.VPD] 30/08/2018 15.85 15.7 16 15.7 20.380 Theo dõi
12 [HOSE.VPD] 29/08/2018 15.85 15.8 16 15.85 47.560 Mua
13 [HOSE.VPD] 28/08/2018 15.7 15.7 15.95 15.85 6.880 Mua
14 [HOSE.VPD] 27/08/2018 15.7 15.7 15.8 15.7 8.520 Mua
15 [HOSE.VPD] 24/08/2018 15.75 15.7 15.8 15.7 11.180 Mua
16 [HOSE.VPD] 23/08/2018 15.7 15.7 15.75 15.75 2.020 Mua
17 [HOSE.VPD] 22/08/2018 15.65 15.65 15.8 15.7 4.340 Mua
18 [HOSE.VPD] 21/08/2018 15.7 15.65 15.7 15.65 23.200 Theo dõi
19 [HOSE.VPD] 20/08/2018 15.7 15.65 15.75 15.7 16.090 Mua
20 [HOSE.VPD] 17/08/2018 15.7 15.6 15.8 15.6 12.920 Theo dõi