FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPH] 03/01/2019 5.12 5.03 5.27 5.05 138.380 Bán
2 [HOSE.VPH] 02/01/2019 5.25 5.11 5.26 5.25 10.060 Bán
3 [HOSE.VPH] 28/12/2018 5.38 5.11 5.38 5.26 33.320 Bán
4 [HOSE.VPH] 27/12/2018 5.32 5.04 5.6 5.35 99.430 Bán
5 [HOSE.VPH] 26/12/2018 5.4 5.36 5.4 5.38 4.650 Bán
6 [HOSE.VPH] 25/12/2018 5.42 5.15 5.43 5.42 21.150 Bán
7 [HOSE.VPH] 24/12/2018 5.51 5.41 5.69 5.42 79.080 Bán
8 [HOSE.VPH] 21/12/2018 5.55 5.55 5.69 5.69 5.450 Bán
9 [HOSE.VPH] 20/12/2018 5.63 5.55 5.69 5.64 10.200 Bán
10 [HOSE.VPH] 19/12/2018 5.75 5.51 5.75 5.64 196.650 Bán
11 [HOSE.VPH] 18/12/2018 5.65 5.6 5.84 5.6 198.590 Bán
12 [HOSE.VPH] 17/12/2018 5.73 5.51 5.73 5.65 393.040 Theo dõi
13 [HOSE.VPH] 14/12/2018 6.45 6.02 6.47 6.1 74.890 Theo dõi
14 [HOSE.VPH] 13/12/2018 6.3 6.27 6.43 6.41 544.680 Mua
15 [HOSE.VPH] 12/12/2018 5.95 5.95 6.3 6.28 464.980 Mua
16 [HOSE.VPH] 11/12/2018 6.08 5.96 6.08 6.02 52.970 Theo dõi
17 [HOSE.VPH] 10/12/2018 6.08 5.96 6.12 6.1 19.030 Mua
18 [HOSE.VPH] 07/12/2018 6.05 6 6.08 6.07 49.540 Theo dõi
19 [HOSE.VPH] 06/12/2018 6 5.95 6.04 5.95 66.380 Theo dõi
20 [HOSE.VPH] 05/12/2018 6.06 6 6.06 6.05 40.400 Theo dõi