FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPH] 19/03/2018 9.7 9.7 9.9 9.7 42.160 Mua
2 [HOSE.VPH] 16/03/2018 9.75 9.65 9.98 9.75 24.840 Theo dõi
3 [HOSE.VPH] 15/03/2018 9.32 9.31 9.8 9.65 88.940 Theo dõi
4 [HOSE.VPH] 14/03/2018 9.45 9.31 9.45 9.33 44.960 Bán
5 [HOSE.VPH] 13/03/2018 9.4 9.27 9.44 9.4 54.860 Bán
6 [HOSE.VPH] 12/03/2018 9.39 9.3 9.45 9.39 39.120 Bán
7 [HOSE.VPH] 09/03/2018 9.54 9.15 9.54 9.38 64.470 Bán
8 [HOSE.VPH] 08/03/2018 9.6 9.43 10 9.54 19.520 Bán
9 [HOSE.VPH] 07/03/2018 9.51 9.51 9.64 9.54 42.140 Bán
10 [HOSE.VPH] 06/03/2018 9.4 9.4 9.6 9.59 116.560 Bán
11 [HOSE.VPH] 05/03/2018 9.64 9.3 9.65 9.3 45.630 Bán
12 [HOSE.VPH] 02/03/2018 9.25 9.25 9.57 9.57 45.650 Bán
13 [HOSE.VPH] 01/03/2018 9.31 9.13 9.55 9.29 127.970 Bán
14 [HOSE.VPH] 28/02/2018 9.6 9.36 9.6 9.48 139.630 Bán
15 [HOSE.VPH] 27/02/2018 9.67 9.4 9.8 9.7 101.510 Bán
16 [HOSE.VPH] 26/02/2018 10.1 9.8 10.1 9.8 131.590 Bán
17 [HOSE.VPH] 23/02/2018 10.55 9.37 10.55 10.1 126.630 Bán
18 [HOSE.VPH] 22/02/2018 12.7 12.55 12.8 12.55 414.660 Mua
19 [HOSE.VPH] 21/02/2018 12.35 12.35 13 12.7 399.130 Mua
20 [HOSE.VPH] 13/02/2018 12.5 12.3 12.5 12.4 103.970 Mua