FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPH] 25/05/2018 8.88 8.55 8.88 8.55 50.660 Bán
2 [HOSE.VPH] 24/05/2018 9 8.7 9 8.7 36.620 Bán
3 [HOSE.VPH] 23/05/2018 8.44 8.44 8.99 8.86 80.760 Bán
4 [HOSE.VPH] 22/05/2018 9.02 8.42 9.04 8.44 68.940 Bán
5 [HOSE.VPH] 21/05/2018 9.07 9.04 9.19 9.04 54.730 Bán
6 [HOSE.VPH] 18/05/2018 9.12 9.08 9.22 9.16 38.640 Bán
7 [HOSE.VPH] 17/05/2018 9.14 9.13 9.18 9.13 18.060 Bán
8 [HOSE.VPH] 16/05/2018 9.3 9.12 9.3 9.15 8.560 Bán
9 [HOSE.VPH] 15/05/2018 9.3 9.1 9.3 9.28 48.200 Bán
10 [HOSE.VPH] 14/05/2018 9.4 9.15 9.4 9.3 51.420 Bán
11 [HOSE.VPH] 11/05/2018 9.1 9.1 9.29 9.25 22.660 Bán
12 [HOSE.VPH] 10/05/2018 9.23 9.11 9.23 9.23 88.200 Bán
13 [HOSE.VPH] 09/05/2018 9.2 9.16 9.38 9.23 116.470 Bán
14 [HOSE.VPH] 08/05/2018 9.3 9.2 9.39 9.23 47.170 Bán
15 [HOSE.VPH] 07/05/2018 9.35 9.11 9.35 9.35 184.340 Bán
16 [HOSE.VPH] 04/05/2018 9.2 9.13 9.35 9.35 71.890 Bán
17 [HOSE.VPH] 03/05/2018 9.17 9.1 9.29 9.2 121.130 Bán
18 [HOSE.VPH] 02/05/2018 9.17 9.17 9.5 9.17 120.990 Bán
19 [HOSE.VPH] 27/04/2018 9.4 9.2 9.77 9.46 101.400 Bán
20 [HOSE.VPH] 26/04/2018 9.54 9.42 9.85 9.43 95.330 Bán