FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPH] 15/12/2017 11.65 11.5 11.65 11.65 67.100 Bán
2 [HOSE.VPH] 14/12/2017 11.65 11 11.7 11.7 92.340 Theo dõi
3 [HOSE.VPH] 13/12/2017 11.4 11.4 11.65 11.6 25.540 Bán
4 [HOSE.VPH] 12/12/2017 11.7 11.2 11.7 11.4 52.850 Bán
5 [HOSE.VPH] 11/12/2017 11.8 11.6 11.9 11.7 85.700 Bán
6 [HOSE.VPH] 08/12/2017 11.95 11.7 11.95 11.7 96.990 Bán
7 [HOSE.VPH] 07/12/2017 11.75 11.7 11.9 11.9 31.290 Theo dõi
8 [HOSE.VPH] 06/12/2017 11.75 11.65 11.8 11.7 41.550 Bán
9 [HOSE.VPH] 05/12/2017 11.85 11.65 11.9 11.9 85.930 Theo dõi
10 [HOSE.VPH] 04/12/2017 11.8 11.7 11.95 11.8 127.180 Bán
11 [HOSE.VPH] 01/12/2017 11.7 11.7 11.95 11.8 110.160 Bán
12 [HOSE.VPH] 30/11/2017 11.6 11.6 11.9 11.65 40.870 Bán
13 [HOSE.VPH] 29/11/2017 11.9 11.8 11.95 11.8 74.160 Bán
14 [HOSE.VPH] 28/11/2017 12.1 11.75 12.3 11.9 131.640 Bán
15 [HOSE.VPH] 27/11/2017 12.2 11.85 12.3 12.1 79.890 Theo dõi
16 [HOSE.VPH] 24/11/2017 11.6 11.05 12 12 107.470 Bán
17 [HOSE.VPH] 23/11/2017 11.65 11.6 11.85 11.65 95.100 Bán
18 [HOSE.VPH] 22/11/2017 12.2 11.85 12.2 11.95 14.640 Bán
19 [HOSE.VPH] 21/11/2017 12.2 12 12.4 12.2 81.290 Bán
20 [HOSE.VPH] 20/11/2017 12.1 11.8 12.4 12.3 155.490 Theo dõi