FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPH] 22/03/2019 6.3 6.15 6.4 6.25 299.990 Mua
2 [HOSE.VPH] 21/03/2019 6.4 6.31 6.45 6.31 108.000 Mua
3 [HOSE.VPH] 20/03/2019 6.47 5.96 6.47 6.21 70.500 Mua
4 [HOSE.VPH] 19/03/2019 6.18 6.08 6.19 6.08 70.820 Mua
5 [HOSE.VPH] 18/03/2019 5.96 5.96 6.19 6.18 78.160 Mua
6 [HOSE.VPH] 15/03/2019 6.2 5.95 6.4 6.1 121.800 Mua
7 [HOSE.VPH] 14/03/2019 6.2 6.12 6.37 6.2 327.070 Mua
8 [HOSE.VPH] 13/03/2019 6.62 6.29 6.62 6.4 266.560 Mua
9 [HOSE.VPH] 12/03/2019 6.3 6.3 6.6 6.59 324.210 Quá mua
10 [HOSE.VPH] 11/03/2019 6.38 6.12 6.49 6.49 286.030 Quá mua
11 [HOSE.VPH] 08/03/2019 6 6 6.49 6.36 279.980 Quá mua
12 [HOSE.VPH] 07/03/2019 6.09 5.7 6.09 6.09 356.690 Mua
13 [HOSE.VPH] 06/03/2019 5.35 5.35 5.72 5.7 307.830 Mua
14 [HOSE.VPH] 05/03/2019 5.38 5.18 5.38 5.35 155.890 Mua
15 [HOSE.VPH] 04/03/2019 5.17 5.11 5.25 5.18 41.140 Mua
16 [HOSE.VPH] 01/03/2019 5.1 5 5.1 5.05 16.490 Bán
17 [HOSE.VPH] 28/02/2019 5.15 5 5.15 5 61.330 Bán
18 [HOSE.VPH] 27/02/2019 5.12 5.08 5.18 5.1 41.000 Bán
19 [HOSE.VPH] 26/02/2019 5.1 5.08 5.15 5.08 28.930 Bán
20 [HOSE.VPH] 25/02/2019 5.09 5.07 5.12 5.1 141.860 Bán