FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPH] 21/11/2018 5.91 5.9 6.06 6.06 53.130 Theo dõi
2 [HOSE.VPH] 20/11/2018 6.13 5.96 6.13 6.08 46.920 Theo dõi
3 [HOSE.VPH] 19/11/2018 6.2 5.91 6.2 6.1 37.190 Mua
4 [HOSE.VPH] 16/11/2018 6.35 6.22 6.35 6.3 72.550 Mua
5 [HOSE.VPH] 15/11/2018 6.3 6.2 6.3 6.3 116.300 Theo dõi
6 [HOSE.VPH] 14/11/2018 5.89 5.86 6.32 6.26 131.730 Theo dõi
7 [HOSE.VPH] 13/11/2018 5.81 5.8 5.95 5.95 149.660 Bán
8 [HOSE.VPH] 12/11/2018 5.8 5.77 5.89 5.89 176.180 Bán
9 [HOSE.VPH] 09/11/2018 5.81 5.79 5.87 5.87 207.940 Bán
10 [HOSE.VPH] 08/11/2018 5.85 5.8 6.04 5.87 292.190 Bán
11 [HOSE.VPH] 07/11/2018 5.92 5.79 5.94 5.81 138.650 Bán
12 [HOSE.VPH] 06/11/2018 6.01 5.97 6.04 5.97 62.760 Bán
13 [HOSE.VPH] 05/11/2018 6.09 5.99 6.11 6.04 94.800 Bán
14 [HOSE.VPH] 02/11/2018 6.03 6.03 6.21 6.11 28.660 Bán
15 [HOSE.VPH] 01/11/2018 6.1 6 6.26 6.16 46.520 Bán
16 [HOSE.VPH] 31/10/2018 6.35 5.95 6.35 5.95 241.160 Quá bán
17 [HOSE.VPH] 30/10/2018 6.45 6.36 6.45 6.36 20.600 Bán
18 [HOSE.VPH] 29/10/2018 6.5 6.31 6.5 6.43 36.820 Bán
19 [HOSE.VPH] 26/10/2018 6.78 6.4 6.78 6.4 23.930 Bán
20 [HOSE.VPH] 25/10/2018 6.7 6.34 6.7 6.6 67.110 Bán