FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPH] 19/07/2018 7.55 7.4 7.55 7.5 60.250 Theo dõi
2 [HOSE.VPH] 18/07/2018 7.5 7.46 7.54 7.46 112.920 Theo dõi
3 [HOSE.VPH] 17/07/2018 7.25 7.25 7.58 7.54 49.310 Theo dõi
4 [HOSE.VPH] 16/07/2018 7.22 7.22 7.59 7.53 48.460 Theo dõi
5 [HOSE.VPH] 13/07/2018 7.11 7.11 7.46 7.37 22.850 Bán
6 [HOSE.VPH] 12/07/2018 7.28 7.02 7.82 7.28 1.290 Bán
7 [HOSE.VPH] 11/07/2018 7.53 7.21 7.54 7.44 14.560 Bán
8 [HOSE.VPH] 10/07/2018 7.32 7.3 7.57 7.54 17.070 Bán
9 [HOSE.VPH] 09/07/2018 7.54 7.4 7.54 7.48 23.350 Bán
10 [HOSE.VPH] 06/07/2018 7.57 7.5 7.6 7.6 15.050 Bán
11 [HOSE.VPH] 05/07/2018 7.69 7.2 7.69 7.59 10.820 Bán
12 [HOSE.VPH] 04/07/2018 7.7 7.31 7.7 7.65 2.300 Theo dõi
13 [HOSE.VPH] 03/07/2018 7.75 7.72 7.78 7.74 2.370 Theo dõi
14 [HOSE.VPH] 02/07/2018 7.77 7.45 7.77 7.6 12.440 Bán
15 [HOSE.VPH] 29/06/2018 7.6 7.52 7.61 7.6 28.090 Bán
16 [HOSE.VPH] 28/06/2018 7.6 7.5 7.8 7.5 27.030 Bán
17 [HOSE.VPH] 27/06/2018 7.61 7.53 7.8 7.58 29.090 Bán
18 [HOSE.VPH] 26/06/2018 7.8 7.36 7.8 7.61 40.760 Bán
19 [HOSE.VPH] 25/06/2018 7.85 7.75 7.9 7.84 3.600 Bán
20 [HOSE.VPH] 22/06/2018 8.2 7.62 8.2 7.75 18.240 Bán