FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPH] 18/09/2018 7.6 7.44 7.6 7.47 34.670 Theo dõi
2 [HOSE.VPH] 17/09/2018 7.66 7.5 7.68 7.54 48.490 Mua
3 [HOSE.VPH] 14/09/2018 7.53 7.5 7.58 7.54 34.190 Mua
4 [HOSE.VPH] 13/09/2018 7.76 7.53 7.8 7.53 41.260 Mua
5 [HOSE.VPH] 12/09/2018 7.54 7.42 7.58 7.51 67.160 Mua
6 [HOSE.VPH] 10/09/2018 7.44 7.36 7.45 7.39 11.340 Bán
7 [HOSE.VPH] 07/09/2018 7.39 7.35 7.41 7.41 65.740 Bán
8 [HOSE.VPH] 05/09/2018 7.59 7.25 7.59 7.4 3.790 Bán
9 [HOSE.VPH] 04/09/2018 7.6 7.45 7.6 7.48 42.490 Theo dõi
10 [HOSE.VPH] 31/08/2018 7.42 7.38 7.45 7.45 37.290 Bán
11 [HOSE.VPH] 30/08/2018 7.5 7.33 7.5 7.37 89.980 Bán
12 [HOSE.VPH] 29/08/2018 7.41 7.35 7.44 7.4 78.860 Bán
13 [HOSE.VPH] 28/08/2018 7.41 7.36 7.49 7.42 69.060 Bán
14 [HOSE.VPH] 27/08/2018 7.43 7.4 7.55 7.43 73.100 Bán
15 [HOSE.VPH] 24/08/2018 7.58 7.43 7.58 7.43 11.710 Bán
16 [HOSE.VPH] 23/08/2018 7.5 7.45 7.6 7.45 33.860 Bán
17 [HOSE.VPH] 22/08/2018 7.49 7.49 7.58 7.58 24.270 Bán
18 [HOSE.VPH] 21/08/2018 7.46 7.46 7.63 7.49 48.180 Bán
19 [HOSE.VPH] 20/08/2018 7.5 7.46 7.65 7.58 81.810 Bán
20 [HOSE.VPH] 17/08/2018 7.45 7.45 7.7 7.49 45.210 Bán