FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPK
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPK] 13/06/2019 3.4 3.4 3.4 3.4 1.610 Theo dõi
2 [HOSE.VPK] 12/06/2019 3.4 3.4 3.59 3.59 6.700 Mua
3 [HOSE.VPK] 11/06/2019 3.35 3.35 3.36 3.36 600 Theo dõi
4 [HOSE.VPK] 10/06/2019 3.4 3.4 3.42 3.42 4.420 Mua
5 [HOSE.VPK] 07/06/2019 3.3 3.2 3.3 3.2 15.000 Bán
6 [HOSE.VPK] 06/06/2019 3.3 3.3 3.4 3.4 1.010 Theo dõi
7 [HOSE.VPK] 05/06/2019 3.42 3.22 3.42 3.42 2.230 Mua
8 [HOSE.VPK] 04/06/2019 3.5 3.2 3.52 3.2 3.000 Bán
9 [HOSE.VPK] 03/06/2019 3.4 3.29 3.5 3.29 980 Theo dõi
10 [HOSE.VPK] 31/05/2019 3.41 3.4 3.5 3.5 4.610 Mua
11 [HOSE.VPK] 29/05/2019 3.4 3.4 3.58 3.58 40 Mua
12 [HOSE.VPK] 28/05/2019 3.6 3.5 3.6 3.55 8.050 Mua
13 [HOSE.VPK] 27/05/2019 3.4 3.4 3.4 3.4 1.040 Theo dõi
14 [HOSE.VPK] 24/05/2019 3.4 3.4 3.4 3.4 11.000 Theo dõi
15 [HOSE.VPK] 23/05/2019 3.37 3.37 3.39 3.39 2.110 Bán
16 [HOSE.VPK] 22/05/2019 3.37 3.37 3.4 3.37 12.480 Bán
17 [HOSE.VPK] 21/05/2019 3.26 3.26 3.45 3.45 4.440 Mua
18 [HOSE.VPK] 20/05/2019 3.18 3.18 3.38 3.38 8.900 Theo dõi
19 [HOSE.VPK] 17/05/2019 3.4 3.38 3.45 3.38 10.100 Theo dõi
20 [HOSE.VPK] 16/05/2019 3.35 3.35 3.42 3.4 8.740 Mua