FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPK
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPK] 25/05/2018 5.1 5.1 5.2 5.2 30 Bán
2 [HOSE.VPK] 24/05/2018 5.1 5.03 5.24 5.03 2.210 Bán
3 [HOSE.VPK] 23/05/2018 5.54 5 5.54 5.4 1.080 Theo dõi
4 [HOSE.VPK] 22/05/2018 5.2 5 5.2 5.2 1.850 Bán
5 [HOSE.VPK] 21/05/2018 5.2 5.2 5.2 5.2 210 Bán
6 [HOSE.VPK] 18/05/2018 5.49 5.49 5.49 5.49 10 Theo dõi
7 [HOSE.VPK] 17/05/2018 5.77 5.2 5.77 5.2 30 Bán
8 [HOSE.VPK] 16/05/2018 5.03 5.03 5.4 5.4 110 Bán
9 [HOSE.VPK] 15/05/2018 5.5 5.3 5.5 5.4 300 Bán
10 [HOSE.VPK] 11/05/2018 5.67 5.4 5.67 5.4 230 Bán
11 [HOSE.VPK] 10/05/2018 5.4 5.4 5.5 5.4 1.990 Bán
12 [HOSE.VPK] 09/05/2018 5.4 5.4 5.4 5.4 600 Bán
13 [HOSE.VPK] 08/05/2018 5.7 5.4 5.7 5.4 290 Bán
14 [HOSE.VPK] 07/05/2018 5.4 5.4 5.4 5.4 1.030 Theo dõi
15 [HOSE.VPK] 04/05/2018 5.31 5.31 5.7 5.7 50 Mua
16 [HOSE.VPK] 03/05/2018 5.33 5.32 5.7 5.7 3.270 Theo dõi
17 [HOSE.VPK] 02/05/2018 5.5 5.12 5.7 5.7 540 Theo dõi
18 [HOSE.VPK] 27/04/2018 5.49 5.49 5.5 5.5 500 Bán
19 [HOSE.VPK] 26/04/2018 5.5 5.5 5.5 5.5 470 Bán
20 [HOSE.VPK] 23/04/2018 5.78 5.78 5.78 5.78 40 Bán