FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPK
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPK] 19/07/2018 5 4.71 5 4.71 220 Bán
2 [HOSE.VPK] 18/07/2018 4.99 4.7 4.99 4.71 1.010 Bán
3 [HOSE.VPK] 17/07/2018 4.42 4.42 4.71 4.71 4.230 Bán
4 [HOSE.VPK] 16/07/2018 4.71 4.41 4.73 4.41 200 Bán
5 [HOSE.VPK] 13/07/2018 4.99 4.7 4.99 4.7 410 Bán
6 [HOSE.VPK] 12/07/2018 4.87 4.87 4.97 4.87 30 Theo dõi
7 [HOSE.VPK] 11/07/2018 4.87 4.87 4.94 4.87 1.990 Theo dõi
8 [HOSE.VPK] 10/07/2018 4.8 4.6 4.87 4.87 450 Theo dõi
9 [HOSE.VPK] 09/07/2018 4.59 4.59 4.94 4.94 110 Theo dõi
10 [HOSE.VPK] 06/07/2018 4.98 4.89 4.98 4.89 120 Bán
11 [HOSE.VPK] 05/07/2018 4.82 4.82 4.82 4.82 10 Bán
12 [HOSE.VPK] 04/07/2018 4.51 4.51 4.51 4.51 10 Bán
13 [HOSE.VPK] 03/07/2018 4.42 4.42 4.98 4.83 40 Bán
14 [HOSE.VPK] 02/07/2018 4.65 4.65 4.98 4.7 40 Theo dõi
15 [HOSE.VPK] 29/06/2018 4.71 4.71 5.3 4.99 260 Theo dõi
16 [HOSE.VPK] 28/06/2018 5.32 4.95 5.35 5 760 Theo dõi
17 [HOSE.VPK] 27/06/2018 4.72 4.72 5.34 5.32 1.110 Mua
18 [HOSE.VPK] 26/06/2018 4.8 4.72 5.37 5.07 1.560 Mua
19 [HOSE.VPK] 25/06/2018 4.75 4.75 5.22 5.07 770 Mua
20 [HOSE.VPK] 22/06/2018 5.09 5.09 5.09 5.09 570 Mua