FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPK
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPK] 19/03/2018 6.29 6.29 6.29 6.29 10 Mua
2 [HOSE.VPK] 16/03/2018 6 6 6 6 60 Bán
3 [HOSE.VPK] 15/03/2018 6 6 6 6 500 Bán
4 [HOSE.VPK] 14/03/2018 5.9 5.9 6.3 6.3 1.440 Mua
5 [HOSE.VPK] 13/03/2018 5.9 5.9 5.9 5.9 890 Bán
6 [HOSE.VPK] 07/03/2018 6.2 5.81 6.28 6.28 330 Theo dõi
7 [HOSE.VPK] 06/03/2018 6.2 6.2 6.2 6.2 130 Theo dõi
8 [HOSE.VPK] 05/03/2018 6.2 6.2 6.2 6.2 100 Theo dõi
9 [HOSE.VPK] 02/03/2018 6.2 6.2 6.2 6.2 40 Bán
10 [HOSE.VPK] 01/03/2018 6.2 6.1 6.2 6.1 320 Bán
11 [HOSE.VPK] 28/02/2018 6 6 6.1 6.1 910 Bán
12 [HOSE.VPK] 27/02/2018 5.95 5.95 6 5.96 1.420 Bán
13 [HOSE.VPK] 26/02/2018 5.9 5.9 6.39 6.39 10.330 Mua
14 [HOSE.VPK] 23/02/2018 6.2 6.2 6.2 6.2 60 Theo dõi
15 [HOSE.VPK] 22/02/2018 6.39 6.3 6.39 6.3 160 Theo dõi
16 [HOSE.VPK] 21/02/2018 6.3 6.3 6.3 6.3 30 Theo dõi
17 [HOSE.VPK] 13/02/2018 6.11 6.1 6.2 6.2 1.400 Theo dõi
18 [HOSE.VPK] 12/02/2018 6.48 6.38 6.48 6.48 820 Mua
19 [HOSE.VPK] 09/02/2018 6.1 6.1 6.38 6.38 40 Theo dõi
20 [HOSE.VPK] 08/02/2018 6.39 6.39 6.39 6.39 50 Theo dõi