FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPK
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPK] 22/03/2019 3.1 3.1 3.2 3.1 4.240 Bán
2 [HOSE.VPK] 21/03/2019 3.2 3.1 3.2 3.1 5.900 Bán
3 [HOSE.VPK] 19/03/2019 3.2 3.2 3.2 3.2 2.500 Theo dõi
4 [HOSE.VPK] 18/03/2019 3.16 3.16 3.2 3.2 1.000 Bán
5 [HOSE.VPK] 15/03/2019 3.14 3.14 3.2 3.2 1.910 Bán
6 [HOSE.VPK] 14/03/2019 3.2 3.14 3.2 3.14 2.470 Bán
7 [HOSE.VPK] 12/03/2019 3.2 3.19 3.2 3.2 1.490 Theo dõi
8 [HOSE.VPK] 11/03/2019 3.3 3.2 3.3 3.2 5.380 Theo dõi
9 [HOSE.VPK] 08/03/2019 3.3 3.2 3.3 3.2 4.000 Theo dõi
10 [HOSE.VPK] 07/03/2019 3.3 3.3 3.3 3.3 1.750 Mua
11 [HOSE.VPK] 06/03/2019 3.35 3.3 3.35 3.3 7.100 Mua
12 [HOSE.VPK] 05/03/2019 3.45 3.33 3.45 3.45 4.500 Mua
13 [HOSE.VPK] 04/03/2019 3.3 3.3 3.3 3.3 10.750 Mua
14 [HOSE.VPK] 01/03/2019 3.14 3.14 3.3 3.3 1.540 Mua
15 [HOSE.VPK] 28/02/2019 3.32 3.24 3.4 3.24 9.130 Mua
16 [HOSE.VPK] 27/02/2019 3.35 3.35 3.35 3.35 30 Mua
17 [HOSE.VPK] 26/02/2019 3.21 3.21 3.21 3.21 110 Mua
18 [HOSE.VPK] 22/02/2019 3.25 3.21 3.25 3.21 60 Mua
19 [HOSE.VPK] 20/02/2019 3.2 3.2 3.25 3.21 4.370 Mua
20 [HOSE.VPK] 19/02/2019 3.19 3.19 3.2 3.2 2.970 Mua