FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPK
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPK] 18/09/2018 4.14 4.14 4.2 4.2 900 Bán
2 [HOSE.VPK] 17/09/2018 4.06 4.06 4.06 4.06 200 Bán
3 [HOSE.VPK] 14/09/2018 4.2 4.18 4.2 4.18 600 Bán
4 [HOSE.VPK] 13/09/2018 4.19 3.88 4.2 4.2 50 Bán
5 [HOSE.VPK] 12/09/2018 4.05 4.05 4.05 4.05 110 Bán
6 [HOSE.VPK] 10/09/2018 4.18 4.18 4.35 4.35 4.140 Bán
7 [HOSE.VPK] 07/09/2018 4.2 4.18 4.29 4.18 1.030 Bán
8 [HOSE.VPK] 05/09/2018 4.14 4.14 4.43 4.43 2.220 Theo dõi
9 [HOSE.VPK] 04/09/2018 4.77 4.44 4.77 4.44 220 Bán
10 [HOSE.VPK] 31/08/2018 4.49 4.39 4.77 4.77 910 Mua
11 [HOSE.VPK] 30/08/2018 4.1 4.09 4.5 4.5 1.650 Theo dõi
12 [HOSE.VPK] 29/08/2018 4.3 4.3 4.79 4.39 2.170 Bán
13 [HOSE.VPK] 28/08/2018 4.11 4.11 4.59 4.59 120 Theo dõi
14 [HOSE.VPK] 27/08/2018 4.02 4.02 4.38 4.38 360 Bán
15 [HOSE.VPK] 24/08/2018 4.01 3.93 4.5 4.22 7.510 Bán
16 [HOSE.VPK] 23/08/2018 4.64 4.22 4.64 4.22 20 Bán
17 [HOSE.VPK] 22/08/2018 4.4 4.4 4.49 4.48 440 Bán
18 [HOSE.VPK] 21/08/2018 4.5 4.5 4.5 4.5 810 Bán
19 [HOSE.VPK] 20/08/2018 4.58 4.5 4.6 4.6 1.200 Bán
20 [HOSE.VPK] 17/08/2018 4.69 4.21 4.69 4.57 3.220 Bán