FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPK
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPK] 03/01/2019 3.05 3.04 3.05 3.04 5.010 Bán
2 [HOSE.VPK] 02/01/2019 3.04 3 3.06 3.05 5.190 Bán
3 [HOSE.VPK] 28/12/2018 3 3 3.04 3.04 40 Bán
4 [HOSE.VPK] 27/12/2018 3.01 3 3.01 3 870 Bán
5 [HOSE.VPK] 26/12/2018 3.2 3.07 3.2 3.07 2.250 Bán
6 [HOSE.VPK] 25/12/2018 3 3 3.3 3.3 1.800 Bán
7 [HOSE.VPK] 24/12/2018 3.1 3.1 3.1 3.1 1.460 Bán
8 [HOSE.VPK] 21/12/2018 3.1 3.1 3.1 3.1 700 Bán
9 [HOSE.VPK] 18/12/2018 3.2 3.15 3.2 3.15 4.730 Bán
10 [HOSE.VPK] 14/12/2018 3.1 3.1 3.16 3.15 880 Bán
11 [HOSE.VPK] 11/12/2018 3.1 3.1 3.3 3.3 20.120 Bán
12 [HOSE.VPK] 10/12/2018 3.3 3.05 3.3 3.24 200 Bán
13 [HOSE.VPK] 07/12/2018 3.2 3.1 3.25 3.24 6.430 Bán
14 [HOSE.VPK] 06/12/2018 3.1 3.1 3.3 3.3 2.150 Bán
15 [HOSE.VPK] 05/12/2018 3 3 3.2 3.2 1.250 Bán
16 [HOSE.VPK] 04/12/2018 3.25 3.07 3.25 3.07 118.410 Bán
17 [HOSE.VPK] 03/12/2018 3.4 3.22 3.4 3.3 26.220 Bán
18 [HOSE.VPK] 28/11/2018 3.99 3.99 3.99 3.99 83.010 Theo dõi
19 [HOSE.VPK] 27/11/2018 4.6 4.28 4.6 4.28 3.320 Theo dõi
20 [HOSE.VPK] 26/11/2018 4.5 4.5 4.6 4.6 3.010 Mua