FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPS] 22/03/2019 11.9 11.9 11.9 11.9 10 Mua
2 [HOSE.VPS] 21/03/2019 11.9 11.9 11.9 11.9 20 Mua
3 [HOSE.VPS] 20/03/2019 11.9 11.9 11.9 11.9 170 Mua
4 [HOSE.VPS] 19/03/2019 11.9 11.9 11.95 11.9 500 Mua
5 [HOSE.VPS] 18/03/2019 11.9 11.9 11.9 11.9 50 Mua
6 [HOSE.VPS] 15/03/2019 12.45 12.45 12.45 12.45 10 Mua
7 [HOSE.VPS] 14/03/2019 12 11.6 12 12 530 Mua
8 [HOSE.VPS] 12/03/2019 12 12 12 12 90 Mua
9 [HOSE.VPS] 11/03/2019 12 12 12 12 190 Mua
10 [HOSE.VPS] 08/03/2019 11.6 11.6 12.4 12.3 2.100 Mua
11 [HOSE.VPS] 07/03/2019 11.6 11.6 11.6 11.6 10 Mua
12 [HOSE.VPS] 06/03/2019 11.65 11 11.65 11.6 50 Mua
13 [HOSE.VPS] 05/03/2019 11.1 11.1 11.25 11.25 30 Bán
14 [HOSE.VPS] 04/03/2019 10.6 10.6 10.6 10.6 1.510 Bán
15 [HOSE.VPS] 28/02/2019 11.2 11.2 11.2 11.2 50 Bán
16 [HOSE.VPS] 22/02/2019 10.5 10.5 11.2 11.2 150 Bán
17 [HOSE.VPS] 18/02/2019 11.2 11.2 11.2 11.2 70 Bán
18 [HOSE.VPS] 15/02/2019 11.7 10.5 11.7 10.5 20 Bán
19 [HOSE.VPS] 14/02/2019 11.1 11.1 11.1 11.1 10 Theo dõi
20 [HOSE.VPS] 12/02/2019 11.05 11.05 11.8 11.8 450 Theo dõi