FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPS] 14/03/2018 17.4 17.4 17.4 17.4 20 Mua
2 [HOSE.VPS] 13/03/2018 17.1 17.1 17.1 17.1 860 Theo dõi
3 [HOSE.VPS] 09/03/2018 17 17 17.6 17.55 3.050 Theo dõi
4 [HOSE.VPS] 07/03/2018 17 17 17 17 10 Bán
5 [HOSE.VPS] 06/03/2018 17.8 17.8 17.8 17.8 20 Mua
6 [HOSE.VPS] 05/03/2018 17 17 17.85 17.85 100 Mua
7 [HOSE.VPS] 02/03/2018 17 17 17 17 10 Bán
8 [HOSE.VPS] 01/03/2018 16.35 16.35 17 17 20 Bán
9 [HOSE.VPS] 28/02/2018 16.85 16.75 16.85 16.75 750 Bán
10 [HOSE.VPS] 27/02/2018 16.85 16.85 16.85 16.85 40 Bán
11 [HOSE.VPS] 26/02/2018 16.7 16.7 17.6 17.6 20 Theo dõi
12 [HOSE.VPS] 23/02/2018 16.65 16.65 17.65 17.65 20 Bán
13 [HOSE.VPS] 21/02/2018 16.55 16.55 16.55 16.55 10 Bán
14 [HOSE.VPS] 09/02/2018 16.75 16.75 17.55 17.55 1.030 Bán
15 [HOSE.VPS] 08/02/2018 17.85 16.3 18 18 1.430 Mua
16 [HOSE.VPS] 07/02/2018 17.5 17.5 17.5 17.5 500 Theo dõi
17 [HOSE.VPS] 06/02/2018 17.6 16.4 18.8 18.8 110 Mua
18 [HOSE.VPS] 05/02/2018 17.6 16.55 17.6 17.6 1.010 Mua
19 [HOSE.VPS] 02/02/2018 17.05 15.9 17.6 17.6 250 Theo dõi
20 [HOSE.VPS] 01/02/2018 17.05 17.05 17.05 17.05 300 Theo dõi