FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPS] 07/11/2018 12.9 12.9 12.9 12.9 600 Mua
2 [HOSE.VPS] 29/10/2018 13 12.1 13 12.9 60 Mua
3 [HOSE.VPS] 26/10/2018 13 13 13 13 10 Mua
4 [HOSE.VPS] 19/10/2018 12.7 12.7 12.7 12.7 10 Mua
5 [HOSE.VPS] 17/10/2018 12.8 12 12 12 500 Bán
6 [HOSE.VPS] 15/10/2018 12.8 12.8 12.8 12.8 10 Mua
7 [HOSE.VPS] 11/10/2018 11.5 12.15 12.25 12.15 110 Bán
8 [HOSE.VPS] 10/10/2018 11.5 11.5 11.5 11.5 430 Bán
9 [HOSE.VPS] 09/10/2018 11.55 11.5 11.55 11.5 1.150 Bán
10 [HOSE.VPS] 05/10/2018 12 12 12 12 500 Bán
11 [HOSE.VPS] 04/10/2018 12.8 12.8 12.8 12.8 10 Mua
12 [HOSE.VPS] 03/10/2018 12 12 12 12 880 Theo dõi
13 [HOSE.VPS] 02/10/2018 12.25 11.85 12.25 12.15 170 Theo dõi
14 [HOSE.VPS] 28/09/2018 12 12 12.3 12.3 20 Theo dõi
15 [HOSE.VPS] 26/09/2018 12 12 12 12 10 Theo dõi
16 [HOSE.VPS] 25/09/2018 12.6 11.8 12.8 12.8 510 Mua
17 [HOSE.VPS] 21/09/2018 11.8 11.8 12.6 12.6 190 Mua
18 [HOSE.VPS] 20/09/2018 12.7 12.65 12.7 12.65 30 Theo dõi
19 [HOSE.VPS] 18/09/2018 12 12 12 12 10 Bán
20 [HOSE.VPS] 17/09/2018 11.4 11.4 12.85 12.85 130 Theo dõi