FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPS] 19/07/2018 13.35 13.35 14.35 14.35 20 Theo dõi
2 [HOSE.VPS] 18/07/2018 14.35 14.35 14.35 14.35 10 Theo dõi
3 [HOSE.VPS] 17/07/2018 14 12.3 14 13.8 90 Bán
4 [HOSE.VPS] 16/07/2018 13.4 12.7 13.4 13.2 920 Bán
5 [HOSE.VPS] 13/07/2018 12.35 12.35 14.1 12.7 570 Bán
6 [HOSE.VPS] 12/07/2018 13.25 13.25 14.9 13.25 50 Bán
7 [HOSE.VPS] 11/07/2018 14.2 14.2 14.2 14.2 10 Theo dõi
8 [HOSE.VPS] 10/07/2018 14.15 14.15 15.25 15.25 110 Mua
9 [HOSE.VPS] 09/07/2018 14.05 14.05 15.2 15.2 130 Mua
10 [HOSE.VPS] 06/07/2018 13.5 13.5 15.2 15.1 120 Theo dõi
11 [HOSE.VPS] 05/07/2018 13.65 13.65 14.5 14.5 460 Bán
12 [HOSE.VPS] 04/07/2018 14.65 14.65 14.65 14.65 50 Bán
13 [HOSE.VPS] 03/07/2018 13.5 13.5 14.65 14.65 20 Bán
14 [HOSE.VPS] 02/07/2018 12.7 12.7 14.35 14.35 1.130 Bán
15 [HOSE.VPS] 29/06/2018 14.4 13.45 14.4 13.45 90 Bán
16 [HOSE.VPS] 28/06/2018 14.35 13.5 14.35 13.5 60 Bán
17 [HOSE.VPS] 27/06/2018 15.25 14.25 15.3 14.25 260 Bán
18 [HOSE.VPS] 26/06/2018 14.3 14.3 15.3 15.3 1.390 Bán
19 [HOSE.VPS] 25/06/2018 15.35 15.35 15.35 15.35 40 Bán
20 [HOSE.VPS] 21/06/2018 13.4 13.4 15.4 15.4 340 Bán