FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPS] 03/01/2019 12 12 12 12 1.000 Bán
2 [HOSE.VPS] 27/12/2018 11.5 11.5 12.75 12.75 8.480 Mua
3 [HOSE.VPS] 26/12/2018 11.6 11.6 12.35 12.35 660 Bán
4 [HOSE.VPS] 21/12/2018 11.65 11.65 12.45 12.45 30 Bán
5 [HOSE.VPS] 20/12/2018 11.65 11.65 11.65 11.65 30 Bán
6 [HOSE.VPS] 19/12/2018 11.7 11.7 12.5 12.5 20 Theo dõi
7 [HOSE.VPS] 06/12/2018 11.2 11.2 12.55 12.55 3.130 Bán
8 [HOSE.VPS] 04/12/2018 11.75 11.75 12.6 12.6 1.080 Mua
9 [HOSE.VPS] 03/12/2018 12.6 12 12.6 12.6 1.410 Mua
10 [HOSE.VPS] 28/11/2018 12.75 12.75 12.75 12.75 200 Mua
11 [HOSE.VPS] 27/11/2018 12.75 12.75 12.75 12.75 2.170 Mua
12 [HOSE.VPS] 26/11/2018 12.75 12.75 12.75 12.75 10 Mua
13 [HOSE.VPS] 22/11/2018 12 12 12 12 120 Theo dõi
14 [HOSE.VPS] 07/11/2018 12.9 12.9 12.9 12.9 600 Mua
15 [HOSE.VPS] 29/10/2018 13 12.1 13 12.9 60 Mua
16 [HOSE.VPS] 26/10/2018 13 13 13 13 10 Mua
17 [HOSE.VPS] 19/10/2018 12.7 12.7 12.7 12.7 10 Mua
18 [HOSE.VPS] 17/10/2018 12.8 12 12 12 500 Bán
19 [HOSE.VPS] 15/10/2018 12.8 12.8 12.8 12.8 10 Mua
20 [HOSE.VPS] 11/10/2018 11.5 12.15 12.25 12.15 110 Bán