FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPS] 18/09/2018 12 12 12 12 10 Bán
2 [HOSE.VPS] 17/09/2018 11.4 11.4 12.85 12.85 130 Theo dõi
3 [HOSE.VPS] 14/09/2018 11.5 11.45 12.05 12.05 470 Bán
4 [HOSE.VPS] 12/09/2018 11.9 11.9 12.2 12.2 120 Bán
5 [HOSE.VPS] 10/09/2018 12.1 12.1 12.1 12.1 120 Bán
6 [HOSE.VPS] 07/09/2018 12.85 12.85 12.85 12.85 30 Theo dõi
7 [HOSE.VPS] 05/09/2018 11.15 11.15 11.8 11.8 150 Bán
8 [HOSE.VPS] 04/09/2018 11.4 11.25 11.4 11.25 1.480 Bán
9 [HOSE.VPS] 31/08/2018 12.05 12.05 12.75 12.05 1.210 Bán
10 [HOSE.VPS] 29/08/2018 13.15 12 13.15 12.95 80 Bán
11 [HOSE.VPS] 28/08/2018 11.85 11.85 12.9 12.9 5.010 Bán
12 [HOSE.VPS] 27/08/2018 13 12.55 13 12.55 2.030 Bán
13 [HOSE.VPS] 24/08/2018 12.65 12.65 13.45 13.45 2.800 Theo dõi
14 [HOSE.VPS] 23/08/2018 12.7 12.7 13.6 13.6 30 Mua
15 [HOSE.VPS] 22/08/2018 13.95 12.8 13.95 13.65 970 Mua
16 [HOSE.VPS] 21/08/2018 13.8 12 13.8 13.75 60 Mua
17 [HOSE.VPS] 20/08/2018 11.95 11.9 13 12.9 1.800 Theo dõi
18 [HOSE.VPS] 17/08/2018 12.6 12.6 12.6 12.6 1.290 Theo dõi
19 [HOSE.VPS] 16/08/2018 13.5 13.5 13.5 13.5 80 Theo dõi
20 [HOSE.VPS] 10/08/2018 13.55 13.55 14.5 14.5 1.020 Mua