FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPS] 15/12/2017 18.85 17.6 19.45 19.45 520 Mua
2 [HOSE.VPS] 13/12/2017 18.5 18.5 18.85 18.85 330 Theo dõi
3 [HOSE.VPS] 12/12/2017 19.85 19.85 19.85 19.85 10 Mua
4 [HOSE.VPS] 11/12/2017 19.45 19.45 19.45 19.45 10 Mua
5 [HOSE.VPS] 08/12/2017 18.6 18.6 19.45 19.3 1.040 Mua
6 [HOSE.VPS] 07/12/2017 19 19 19 19 10 Theo dõi
7 [HOSE.VPS] 06/12/2017 18.5 17.3 19.7 18.95 150 Theo dõi
8 [HOSE.VPS] 05/12/2017 17.6 16.4 18.5 18.5 1.640 Bán
9 [HOSE.VPS] 04/12/2017 17.6 17.6 17.6 17.6 170 Bán
10 [HOSE.VPS] 01/12/2017 17.65 17.6 17.65 17.6 230 Bán
11 [HOSE.VPS] 30/11/2017 18.2 18.2 18.2 18.2 1.620 Theo dõi
12 [HOSE.VPS] 29/11/2017 19.5 19.5 19.5 19.5 10 Mua
13 [HOSE.VPS] 28/11/2017 19.45 19.45 19.45 19.45 30 Mua
14 [HOSE.VPS] 27/11/2017 19.45 19.45 19.45 19.45 10 Mua
15 [HOSE.VPS] 23/11/2017 18.8 18.8 18.8 18.8 10 Bán
16 [HOSE.VPS] 22/11/2017 19 18 19 18.5 580 Bán
17 [HOSE.VPS] 21/11/2017 18.85 18.85 18.85 18.85 1.020 Bán
18 [HOSE.VPS] 20/11/2017 18.85 18.85 19.45 18.85 1.670 Bán
19 [HOSE.VPS] 17/11/2017 18.85 18.85 18.85 18.85 10 Bán
20 [HOSE.VPS] 16/11/2017 18.45 18.45 18.45 18.45 10 Bán