FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPS] 13/06/2019 10.05 10.05 10.05 10.05 870 Theo dõi
2 [HOSE.VPS] 10/06/2019 10.7 10.7 10.8 10.8 20 Mua
3 [HOSE.VPS] 07/06/2019 10.9 10.9 10.9 10.9 10 Mua
4 [HOSE.VPS] 05/06/2019 10.9 10.9 10.9 10.9 10 Mua
5 [HOSE.VPS] 04/06/2019 10.65 10.65 10.65 10.65 30 Theo dõi
6 [HOSE.VPS] 03/06/2019 10 10 10.2 10.2 140 Bán
7 [HOSE.VPS] 31/05/2019 10.1 10.1 10.1 10.1 130 Bán
8 [HOSE.VPS] 30/05/2019 9.51 9.51 9.51 9.51 10 Bán
9 [HOSE.VPS] 29/05/2019 10.25 9.2 10.25 10.2 50 Bán
10 [HOSE.VPS] 28/05/2019 9.73 9.73 9.73 9.73 10 Bán
11 [HOSE.VPS] 27/05/2019 9.91 9.91 10.45 10.45 1.080 Bán
12 [HOSE.VPS] 24/05/2019 10.5 10.4 10.65 10.65 180 Bán
13 [HOSE.VPS] 23/05/2019 10.75 10.75 10.75 10.75 20 Bán
14 [HOSE.VPS] 22/05/2019 10.1 9.77 10.1 10.1 3.390 Bán
15 [HOSE.VPS] 21/05/2019 10 10 10.5 10.5 200 Bán
16 [HOSE.VPS] 20/05/2019 10.25 10.25 10.5 10.5 210 Bán
17 [HOSE.VPS] 17/05/2019 10.8 10.8 11 11 30 Bán
18 [HOSE.VPS] 15/05/2019 10 9.77 11.1 11.1 5.440 Bán
19 [HOSE.VPS] 14/05/2019 10.25 10.25 10.5 10.5 360 Bán
20 [HOSE.VPS] 13/05/2019 11 11 11 11 400 Theo dõi