FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VPS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VPS] 25/05/2018 15.45 15.45 15.45 15.45 10 Bán
2 [HOSE.VPS] 23/05/2018 15.3 15.3 15.3 15.3 10 Bán
3 [HOSE.VPS] 22/05/2018 14.4 14.4 14.4 14.4 10 Bán
4 [HOSE.VPS] 21/05/2018 15.45 15.45 15.45 15.45 1.000 Bán
5 [HOSE.VPS] 18/05/2018 14.05 13.6 15.45 15.45 1.030 Bán
6 [HOSE.VPS] 17/05/2018 15.55 14.5 15.55 14.5 3.390 Bán
7 [HOSE.VPS] 16/05/2018 15.55 15.55 15.55 15.55 300 Bán
8 [HOSE.VPS] 11/05/2018 15.6 15.6 16.65 16.65 1.370 Theo dõi
9 [HOSE.VPS] 08/05/2018 15.6 15.6 16.75 16.75 510 Theo dõi
10 [HOSE.VPS] 24/04/2018 16.75 16.75 16.75 16.75 20 Theo dõi
11 [HOSE.VPS] 20/04/2018 16.75 16.75 16.75 16.75 10 Theo dõi
12 [HOSE.VPS] 19/04/2018 16.9 15.7 16.9 15.7 2.760 Bán
13 [HOSE.VPS] 18/04/2018 15.8 15.8 16.85 16.85 320 Mua
14 [HOSE.VPS] 16/04/2018 15.55 15.55 16.95 16.95 3.000 Mua
15 [HOSE.VPS] 13/04/2018 15.5 15.5 16.95 16.7 1.980 Theo dõi
16 [HOSE.VPS] 12/04/2018 16 16 16.65 16.65 110 Bán
17 [HOSE.VPS] 11/04/2018 16.95 16.95 16.95 16.95 10 Theo dõi
18 [HOSE.VPS] 10/04/2018 16.5 16.5 16.5 16.5 30 Bán
19 [HOSE.VPS] 09/04/2018 16 16 17 17 20 Theo dõi
20 [HOSE.VPS] 06/04/2018 15.35 15.35 17.05 17.05 20 Theo dõi