FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VRC] 07/12/2018 21.4 20.8 21.4 21.2 446.710 Bán
2 [HOSE.VRC] 06/12/2018 21 21 21.3 21.3 263.310 Bán
3 [HOSE.VRC] 05/12/2018 21.1 20.9 21.4 21 465.050 Bán
4 [HOSE.VRC] 04/12/2018 21.6 21 21.7 21.4 618.170 Bán
5 [HOSE.VRC] 03/12/2018 21.7 21.4 21.8 21.6 571.790 Bán
6 [HOSE.VRC] 28/11/2018 21 20.7 21.1 20.8 361.020 Bán
7 [HOSE.VRC] 27/11/2018 21 20.4 21.2 21 918.900 Bán
8 [HOSE.VRC] 26/11/2018 21.1 21 21.6 21 572.080 Bán
9 [HOSE.VRC] 23/11/2018 21.9 21.1 21.9 21.1 524.710 Bán
10 [HOSE.VRC] 22/11/2018 22.7 22 22.8 22 596.370 Bán
11 [HOSE.VRC] 21/11/2018 22.7 22.2 22.7 22.6 336.500 Bán
12 [HOSE.VRC] 20/11/2018 21.7 21 22.85 22.85 1.332.510 Theo dõi
13 [HOSE.VRC] 19/11/2018 21.9 21.8 22.1 21.9 270.180 Bán
14 [HOSE.VRC] 16/11/2018 22 21.8 22.2 22 456.630 Bán
15 [HOSE.VRC] 15/11/2018 22.2 22 22.4 22 228.820 Bán
16 [HOSE.VRC] 14/11/2018 22.6 22.2 22.9 22.3 516.930 Bán
17 [HOSE.VRC] 13/11/2018 22.6 22.3 22.9 22.6 274.970 Theo dõi
18 [HOSE.VRC] 12/11/2018 23.1 22.6 23.1 22.9 360.890 Theo dõi
19 [HOSE.VRC] 09/11/2018 23.5 22.9 23.5 23.2 227.680 Mua
20 [HOSE.VRC] 08/11/2018 23.1 23 23.6 23.6 440.980 Mua