FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VRC] 13/07/2018 15.7 15.6 16 16 291.500 Bán
2 [HOSE.VRC] 12/07/2018 15.7 15.1 15.8 15.7 209.520 Bán
3 [HOSE.VRC] 11/07/2018 15.5 15.3 15.9 15.7 267.890 Bán
4 [HOSE.VRC] 10/07/2018 16.1 15.7 16.1 15.9 269.540 Bán
5 [HOSE.VRC] 09/07/2018 15.9 15.8 16.3 16.1 346.150 Bán
6 [HOSE.VRC] 06/07/2018 15.9 15.7 16.2 16 188.000 Bán
7 [HOSE.VRC] 05/07/2018 16.2 15.2 16.4 16 209.130 Bán
8 [HOSE.VRC] 04/07/2018 15.7 14.8 16.3 16.3 253.070 Bán
9 [HOSE.VRC] 03/07/2018 16.6 15.8 17 15.8 138.790 Bán
10 [HOSE.VRC] 02/07/2018 18 16.95 18 16.95 165.140 Bán
11 [HOSE.VRC] 29/06/2018 18.2 17.9 18.3 18.2 312.730 Mua
12 [HOSE.VRC] 28/06/2018 18.2 18 18.4 18.2 270.970 Mua
13 [HOSE.VRC] 27/06/2018 17.6 17.6 18.4 18.3 684.920 Mua
14 [HOSE.VRC] 26/06/2018 17.7 17.2 17.7 17.7 261.180 Mua
15 [HOSE.VRC] 25/06/2018 17.6 17.5 17.9 17.7 267.710 Mua
16 [HOSE.VRC] 22/06/2018 17.4 17.3 17.6 17.6 284.970 Mua
17 [HOSE.VRC] 21/06/2018 17.7 17.2 17.8 17.5 309.840 Mua
18 [HOSE.VRC] 20/06/2018 17.2 17.1 17.7 17.7 243.390 Mua
19 [HOSE.VRC] 19/06/2018 17.7 16.8 17.7 17.2 256.310 Theo dõi
20 [HOSE.VRC] 18/06/2018 18.7 17.8 18.8 18 274.350 Mua