FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VRC] 20/09/2018 22.7 22.4 23 23 601.000 Theo dõi
2 [HOSE.VRC] 19/09/2018 22.8 22.7 23.3 22.7 597.760 Bán
3 [HOSE.VRC] 18/09/2018 22.8 22.5 22.9 22.8 368.210 Bán
4 [HOSE.VRC] 17/09/2018 22.7 22.5 22.9 22.8 314.800 Bán
5 [HOSE.VRC] 14/09/2018 22.9 22.6 23.1 22.7 671.080 Bán
6 [HOSE.VRC] 13/09/2018 23 22.9 23.3 22.9 608.760 Theo dõi
7 [HOSE.VRC] 12/09/2018 23.6 23 23.8 23 593.740 Theo dõi
8 [HOSE.VRC] 10/09/2018 22.9 22.8 23.1 22.9 332.110 Theo dõi
9 [HOSE.VRC] 07/09/2018 23 22.8 23.3 22.9 380.060 Theo dõi
10 [HOSE.VRC] 05/09/2018 23.5 22.9 23.5 23.5 950.280 Mua
11 [HOSE.VRC] 04/09/2018 24 23.4 24 23.6 594.380 Mua
12 [HOSE.VRC] 31/08/2018 24.1 23.75 24.3 24 554.250 Mua
13 [HOSE.VRC] 30/08/2018 23 23 24.2 24.1 787.720 Mua
14 [HOSE.VRC] 29/08/2018 22.9 22.5 23.2 23 712.000 Mua
15 [HOSE.VRC] 28/08/2018 22.8 22.2 22.8 22.8 519.860 Mua
16 [HOSE.VRC] 27/08/2018 22.9 22.7 23.1 22.7 439.830 Mua
17 [HOSE.VRC] 24/08/2018 22.4 22.4 22.9 22.9 784.330 Mua
18 [HOSE.VRC] 23/08/2018 22.6 22.3 22.7 22.6 664.740 Mua
19 [HOSE.VRC] 22/08/2018 23.4 22.55 23.4 22.6 534.520 Mua
20 [HOSE.VRC] 21/08/2018 23.1 22.85 23.6 23.4 626.270 Quá mua