FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VRC] 23/03/2018 20.5 19.7 20.5 20.4 327.230 Mua
2 [HOSE.VRC] 22/03/2018 20.9 20.6 21.2 20.8 446.360 Mua
3 [HOSE.VRC] 21/03/2018 21.6 21 21.95 21 733.350 Mua
4 [HOSE.VRC] 20/03/2018 21 20.95 22 21.6 807.500 Mua
5 [HOSE.VRC] 19/03/2018 20.95 19.5 20.95 20.95 1.082.310 Theo dõi
6 [HOSE.VRC] 16/03/2018 19.6 19.3 19.8 19.6 464.420 Bán
7 [HOSE.VRC] 15/03/2018 19.2 19.2 19.8 19.6 552.900 Bán
8 [HOSE.VRC] 14/03/2018 19.9 19.2 20 19.2 367.310 Bán
9 [HOSE.VRC] 13/03/2018 20 19.6 20 19.9 290.710 Bán
10 [HOSE.VRC] 12/03/2018 20 19.6 20.1 20 375.500 Bán
11 [HOSE.VRC] 09/03/2018 20 19.7 20.4 19.7 534.000 Bán
12 [HOSE.VRC] 08/03/2018 20.4 19.9 20.5 20.2 242.530 Bán
13 [HOSE.VRC] 07/03/2018 20.4 19.9 20.6 20.4 338.850 Theo dõi
14 [HOSE.VRC] 06/03/2018 20.2 20.1 20.9 20.4 664.930 Theo dõi
15 [HOSE.VRC] 05/03/2018 21.5 20.1 21.8 20.1 796.890 Theo dõi
16 [HOSE.VRC] 02/03/2018 21.1 20.8 21.5 21.5 501.500 Mua
17 [HOSE.VRC] 01/03/2018 21.25 20.85 21.5 21.1 613.430 Mua
18 [HOSE.VRC] 28/02/2018 20.8 20.55 21.6 21.25 757.270 Mua
19 [HOSE.VRC] 27/02/2018 21.5 20.9 21.7 21 548.520 Mua
20 [HOSE.VRC] 26/02/2018 21.7 21.4 21.9 21.6 681.610 Mua