FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VRC] 18/05/2018 17.7 17 17.7 17.05 318.220 Bán
2 [HOSE.VRC] 17/05/2018 17.8 17.1 17.8 17.7 298.570 Bán
3 [HOSE.VRC] 16/05/2018 18 17.65 18 17.8 300.920 Bán
4 [HOSE.VRC] 15/05/2018 18 17.9 18.3 18 196.160 Bán
5 [HOSE.VRC] 14/05/2018 18 17.8 18.2 18.2 116.720 Bán
6 [HOSE.VRC] 11/05/2018 18.2 17.7 18.2 18 179.130 Bán
7 [HOSE.VRC] 10/05/2018 18.7 18.2 18.8 18.2 155.320 Bán
8 [HOSE.VRC] 09/05/2018 18.7 18.3 18.8 18.8 249.250 Bán
9 [HOSE.VRC] 08/05/2018 19.2 18.7 19.2 18.8 216.970 Bán
10 [HOSE.VRC] 07/05/2018 18.6 18.4 19.2 19.2 269.200 Bán
11 [HOSE.VRC] 04/05/2018 18.5 18.5 18.8 18.6 226.980 Bán
12 [HOSE.VRC] 03/05/2018 18 17.6 18.8 18.8 406.390 Bán
13 [HOSE.VRC] 02/05/2018 18 17.3 18 18 477.170 Bán
14 [HOSE.VRC] 27/04/2018 18 17.9 18.6 18 387.970 Bán
15 [HOSE.VRC] 26/04/2018 19.2 18.2 19.2 18.2 348.030 Bán
16 [HOSE.VRC] 24/04/2018 18.9 18.7 19.3 19.2 399.130 Bán
17 [HOSE.VRC] 23/04/2018 18.9 18.9 20.4 18.9 322.380 Bán
18 [HOSE.VRC] 20/04/2018 20.3 20.1 20.4 20.3 278.390 Mua
19 [HOSE.VRC] 19/04/2018 20.2 19.9 20.6 20.3 571.610 Mua
20 [HOSE.VRC] 18/04/2018 20.3 20.2 21 20.2 731.970 Theo dõi