FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VRC] 22/03/2019 16.85 16.6 16.9 16.85 408.430 Bán
2 [HOSE.VRC] 21/03/2019 17.2 16.85 17.3 16.85 374.730 Bán
3 [HOSE.VRC] 20/03/2019 17.3 16.8 17.3 17.3 373.370 Bán
4 [HOSE.VRC] 19/03/2019 17.9 17.4 17.9 17.4 595.570 Bán
5 [HOSE.VRC] 18/03/2019 17.8 17.6 18 17.9 819.910 Mua
6 [HOSE.VRC] 15/03/2019 17.9 17.6 18 17.8 425.010 Mua
7 [HOSE.VRC] 14/03/2019 18 17.75 18 17.9 464.920 Mua
8 [HOSE.VRC] 13/03/2019 17.9 17.7 18.2 18 866.100 Mua
9 [HOSE.VRC] 12/03/2019 17.8 17.7 18.1 17.9 685.640 Mua
10 [HOSE.VRC] 11/03/2019 17.9 17.5 17.9 17.6 439.180 Theo dõi
11 [HOSE.VRC] 08/03/2019 18.4 17.8 18.4 18 346.510 Mua
12 [HOSE.VRC] 07/03/2019 18.5 18.3 19 18.5 1.037.550 Mua
13 [HOSE.VRC] 06/03/2019 17.5 17.3 18.4 18.4 666.080 Mua
14 [HOSE.VRC] 05/03/2019 17.9 17.45 17.9 17.6 377.280 Mua
15 [HOSE.VRC] 04/03/2019 17.4 17.05 17.95 17.95 914.270 Mua
16 [HOSE.VRC] 01/03/2019 16.8 16.6 17.5 17.3 502.500 Theo dõi
17 [HOSE.VRC] 28/02/2019 17.2 16.85 17.3 17.05 407.040 Bán
18 [HOSE.VRC] 27/02/2019 17.3 16.75 17.3 17.3 575.620 Theo dõi
19 [HOSE.VRC] 26/02/2019 17.6 17 17.7 17.4 293.720 Theo dõi
20 [HOSE.VRC] 25/02/2019 17.3 17.1 17.6 17.6 319.110 Mua