FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VRC] 15/12/2017 17.4 16.85 17.6 17.4 46.310 Theo dõi
2 [HOSE.VRC] 14/12/2017 16.6 16.4 17.4 17.4 204.290 Theo dõi
3 [HOSE.VRC] 13/12/2017 16.5 16.4 16.7 16.6 79.960 Bán
4 [HOSE.VRC] 12/12/2017 17 16.1 17 16.7 163.270 Bán
5 [HOSE.VRC] 11/12/2017 17.8 17.2 17.8 17.3 48.160 Bán
6 [HOSE.VRC] 08/12/2017 16.9 16.9 17.8 17.8 184.180 Bán
7 [HOSE.VRC] 07/12/2017 16.15 15.85 16.8 16.65 127.730 Bán
8 [HOSE.VRC] 06/12/2017 16.65 16.35 17 16.35 188.650 Bán
9 [HOSE.VRC] 05/12/2017 17.6 16.65 17.7 16.65 87.620 Bán
10 [HOSE.VRC] 04/12/2017 18.4 17.75 18.4 17.85 248.460 Bán
11 [HOSE.VRC] 01/12/2017 18.4 18 18.8 18.4 349.720 Bán
12 [HOSE.VRC] 30/11/2017 18.6 18.3 18.65 18.4 93.370 Bán
13 [HOSE.VRC] 29/11/2017 17.7 17.7 18.3 18 131.550 Bán
14 [HOSE.VRC] 28/11/2017 18.4 17.7 18.7 17.7 171.870 Bán
15 [HOSE.VRC] 27/11/2017 18 17.9 18.75 18.7 131.940 Bán
16 [HOSE.VRC] 24/11/2017 18.55 18.3 18.55 18.3 190.710 Bán
17 [HOSE.VRC] 23/11/2017 17.9 17.7 19.15 19.15 251.400 Bán
18 [HOSE.VRC] 22/11/2017 18 17.7 18.2 17.9 116.190 Bán
19 [HOSE.VRC] 21/11/2017 18.4 18 18.5 18.4 72.780 Bán
20 [HOSE.VRC] 20/11/2017 19 18.6 19.3 18.6 143.730 Bán