FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VRC] 13/06/2019 16.1 15.9 16.3 16.3 88.000 Bán
2 [HOSE.VRC] 12/06/2019 16.3 16.1 16.4 16.1 152.910 Bán
3 [HOSE.VRC] 11/06/2019 16.5 16.4 16.5 16.5 74.680 Bán
4 [HOSE.VRC] 10/06/2019 16.5 16.3 16.6 16.5 95.050 Bán
5 [HOSE.VRC] 07/06/2019 16.6 16.5 16.7 16.55 47.350 Bán
6 [HOSE.VRC] 06/06/2019 16.7 16.4 16.7 16.6 43.200 Bán
7 [HOSE.VRC] 05/06/2019 16.75 16.3 16.75 16.6 98.730 Bán
8 [HOSE.VRC] 04/06/2019 16.6 16.3 16.7 16.5 113.720 Bán
9 [HOSE.VRC] 03/06/2019 16.7 16.2 16.7 16.6 123.140 Bán
10 [HOSE.VRC] 31/05/2019 16.7 16.5 16.7 16.7 87.880 Bán
11 [HOSE.VRC] 30/05/2019 16.7 16.6 16.8 16.8 49.340 Bán
12 [HOSE.VRC] 29/05/2019 16.7 16.6 16.8 16.75 55.360 Bán
13 [HOSE.VRC] 28/05/2019 16.8 16.5 16.8 16.75 64.340 Theo dõi
14 [HOSE.VRC] 27/05/2019 16.9 16.6 16.9 16.8 49.600 Theo dõi
15 [HOSE.VRC] 24/05/2019 16.9 16.55 16.9 16.9 111.290 Theo dõi
16 [HOSE.VRC] 23/05/2019 16.7 16.6 16.9 16.9 72.540 Mua
17 [HOSE.VRC] 22/05/2019 16.6 16.6 17.1 16.6 156.980 Theo dõi
18 [HOSE.VRC] 21/05/2019 17.35 16.9 17.35 17.2 108.590 Mua
19 [HOSE.VRC] 20/05/2019 17.4 17.1 17.4 17.2 82.140 Mua
20 [HOSE.VRC] 17/05/2019 16.9 16.9 17.3 17.25 119.230 Mua