FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VSC] 15/01/2019 41.8 41.8 42.7 42.7 100.500 Mua
2 [HOSE.VSC] 14/01/2019 41.5 41.5 42 41.8 27.540 Mua
3 [HOSE.VSC] 11/01/2019 41.7 41.1 42 41.9 87.760 Theo dõi
4 [HOSE.VSC] 10/01/2019 40.75 40.65 41.8 41.05 103.700 Theo dõi
5 [HOSE.VSC] 09/01/2019 40.05 40 40.85 40.8 50.870 Bán
6 [HOSE.VSC] 08/01/2019 40.05 39.6 40.15 40.05 36.200 Bán
7 [HOSE.VSC] 07/01/2019 40.85 40.1 40.85 40.15 38.850 Bán
8 [HOSE.VSC] 04/01/2019 39.6 39 40.9 40.05 72.780 Bán
9 [HOSE.VSC] 03/01/2019 40.5 39.5 41 39.6 126.980 Bán
10 [HOSE.VSC] 02/01/2019 40.75 40.5 41.2 40.75 100.090 Bán
11 [HOSE.VSC] 28/12/2018 40.85 40.55 41 40.55 79.510 Bán
12 [HOSE.VSC] 27/12/2018 41.3 40.4 41.3 40.8 79.310 Bán
13 [HOSE.VSC] 26/12/2018 40.5 40 41.25 40 180.030 Bán
14 [HOSE.VSC] 25/12/2018 42 40.4 42 40.5 241.960 Bán
15 [HOSE.VSC] 24/12/2018 42.8 42.1 42.8 42.5 92.390 Bán
16 [HOSE.VSC] 21/12/2018 42.5 42.5 43.1 42.8 47.810 Theo dõi
17 [HOSE.VSC] 20/12/2018 43.3 43 43.3 43.1 43.650 Theo dõi
18 [HOSE.VSC] 19/12/2018 43.5 42.2 43.5 43.3 187.210 Mua
19 [HOSE.VSC] 18/12/2018 42 41.9 43.2 43.2 86.040 Mua
20 [HOSE.VSC] 17/12/2018 43 42.55 43.4 42.55 278.700 Mua