FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VSC] 14/12/2017 50.2 50.1 50.4 50.2 203.270 Bán
2 [HOSE.VSC] 13/12/2017 50 49.8 50.8 50 243.110 Theo dõi
3 [HOSE.VSC] 12/12/2017 51.3 49.8 52.3 50 358.660 Theo dõi
4 [HOSE.VSC] 11/12/2017 52.3 51.3 52.9 51.3 354.340 Mua
5 [HOSE.VSC] 08/12/2017 52 51.4 52.5 51.4 164.890 Mua
6 [HOSE.VSC] 07/12/2017 52.8 51.7 52.9 52 75.150 Mua
7 [HOSE.VSC] 06/12/2017 53.2 52 53.2 52 289.520 Mua
8 [HOSE.VSC] 05/12/2017 53.5 52.5 53.5 53.2 230.680 Mua
9 [HOSE.VSC] 04/12/2017 52.5 52.2 53.5 53.4 161.130 Mua
10 [HOSE.VSC] 01/12/2017 51.2 50.3 52.4 52.2 369.510 Mua
11 [HOSE.VSC] 30/11/2017 51 51 51.5 51.1 255.950 Mua
12 [HOSE.VSC] 29/11/2017 51 50.6 51.1 51 170.300 Mua
13 [HOSE.VSC] 28/11/2017 51 50.8 51.8 51 503.860 Mua
14 [HOSE.VSC] 27/11/2017 49.55 49.55 50.8 50.6 446.320 Mua
15 [HOSE.VSC] 24/11/2017 49.5 48.6 49.5 49.3 94.380 Mua
16 [HOSE.VSC] 23/11/2017 48.3 48.3 49.5 49.15 83.440 Mua
17 [HOSE.VSC] 22/11/2017 48.9 48.1 48.95 48.7 61.830 Theo dõi
18 [HOSE.VSC] 21/11/2017 49.3 48.5 49.4 48.95 123.320 Mua
19 [HOSE.VSC] 20/11/2017 49.1 49 50 49.3 216.550 Mua
20 [HOSE.VSC] 17/11/2017 48.9 48.55 49.9 49 191.920 Theo dõi