FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VSC] 13/07/2018 32.2 31.05 32.3 32.3 19.210 Bán
2 [HOSE.VSC] 12/07/2018 31.3 31.2 32.5 31.3 113.850 Bán
3 [HOSE.VSC] 11/07/2018 32 31 33 31.8 125.750 Bán
4 [HOSE.VSC] 10/07/2018 32.5 32 33.5 32.45 122.830 Bán
5 [HOSE.VSC] 09/07/2018 33.5 32.5 33.7 32.5 47.100 Bán
6 [HOSE.VSC] 06/07/2018 32.5 31.8 33.1 33 35.000 Bán
7 [HOSE.VSC] 05/07/2018 33.7 32 33.7 32 31.230 Bán
8 [HOSE.VSC] 04/07/2018 33 32.9 34 32.9 128.410 Bán
9 [HOSE.VSC] 03/07/2018 33.9 32.8 34.5 33 127.600 Bán
10 [HOSE.VSC] 02/07/2018 34.5 32.6 34.5 33.6 67.250 Bán
11 [HOSE.VSC] 29/06/2018 33.75 33.75 35.5 34.85 185.870 Bán
12 [HOSE.VSC] 28/06/2018 35 34 35.5 34.5 82.040 Theo dõi
13 [HOSE.VSC] 27/06/2018 35.5 34.6 36.2 35.5 316.730 Mua
14 [HOSE.VSC] 26/06/2018 34.45 34.45 35.8 35.5 114.940 Mua
15 [HOSE.VSC] 25/06/2018 35.6 35 36 35 44.290 Theo dõi
16 [HOSE.VSC] 22/06/2018 33.7 33.7 35.4 35.3 161.190 Mua
17 [HOSE.VSC] 21/06/2018 34 33.7 34.8 34.15 88.070 Theo dõi
18 [HOSE.VSC] 20/06/2018 33 33 34.45 34 83.630 Theo dõi
19 [HOSE.VSC] 19/06/2018 34.1 32.65 34.3 33 376.500 Theo dõi
20 [HOSE.VSC] 18/06/2018 35.7 34.25 36.2 35 97.870 Mua