FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VSC] 14/11/2018 40.5 39.2 40.5 39.7 183.080 Theo dõi
2 [HOSE.VSC] 13/11/2018 40.2 39.2 40.85 40.2 248.880 Mua
3 [HOSE.VSC] 12/11/2018 39.2 39 40.25 40.2 173.670 Mua
4 [HOSE.VSC] 09/11/2018 39.8 39.4 40.4 39.7 164.730 Theo dõi
5 [HOSE.VSC] 08/11/2018 39.8 39.8 40.75 40.15 371.170 Mua
6 [HOSE.VSC] 07/11/2018 39.6 39 40 39.8 109.010 Theo dõi
7 [HOSE.VSC] 06/11/2018 40.75 39.75 40.9 40 107.240 Theo dõi
8 [HOSE.VSC] 05/11/2018 40.1 40.1 41 40.4 188.160 Theo dõi
9 [HOSE.VSC] 02/11/2018 39 38.5 40.5 40.5 461.530 Theo dõi
10 [HOSE.VSC] 01/11/2018 38.6 38.4 39.2 38.4 272.000 Bán
11 [HOSE.VSC] 31/10/2018 39.15 38.5 39.15 38.6 191.520 Bán
12 [HOSE.VSC] 30/10/2018 38.2 37.8 39.4 38 153.840 Bán
13 [HOSE.VSC] 29/10/2018 39 38.2 39 38.2 61.980 Bán
14 [HOSE.VSC] 26/10/2018 38.5 38.1 39.3 38.5 243.140 Bán
15 [HOSE.VSC] 25/10/2018 37.5 37.3 38.35 37.4 208.380 Bán
16 [HOSE.VSC] 24/10/2018 39.1 38.5 40.15 38.5 357.000 Bán
17 [HOSE.VSC] 23/10/2018 41 39 42 40 452.810 Bán
18 [HOSE.VSC] 22/10/2018 43 41.2 43.6 41.2 348.710 Bán
19 [HOSE.VSC] 19/10/2018 43.8 42.5 43.8 43 273.840 Theo dõi
20 [HOSE.VSC] 18/10/2018 44.75 44.1 45.2 44.15 93.110 Theo dõi