FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VSC] 25/06/2019 31.7 31.25 31.7 31.3 52.270 Bán
2 [HOSE.VSC] 24/06/2019 31.9 31.5 31.9 31.5 39.070 Bán
3 [HOSE.VSC] 21/06/2019 31.8 31.6 32 31.8 24.530 Theo dõi
4 [HOSE.VSC] 20/06/2019 31.5 31.3 31.9 31.9 39.060 Bán
5 [HOSE.VSC] 19/06/2019 31.3 31.3 31.6 31.3 91.400 Bán
6 [HOSE.VSC] 18/06/2019 31.55 31.3 31.8 31.3 82.810 Bán
7 [HOSE.VSC] 17/06/2019 31.65 31.5 32 31.55 45.860 Bán
8 [HOSE.VSC] 14/06/2019 32.1 31.65 32.2 31.65 42.430 Bán
9 [HOSE.VSC] 13/06/2019 32.6 32.15 32.9 32.2 36.280 Bán
10 [HOSE.VSC] 12/06/2019 33 32.5 33 32.6 30.590 Bán
11 [HOSE.VSC] 11/06/2019 32 32 33 33 119.500 Bán
12 [HOSE.VSC] 10/06/2019 32.5 31.9 32.5 32.2 17.700 Bán
13 [HOSE.VSC] 07/06/2019 32 31.85 32.2 32.2 35.400 Bán
14 [HOSE.VSC] 06/06/2019 32.4 31.6 32.4 31.85 29.080 Bán
15 [HOSE.VSC] 05/06/2019 32.8 32.05 32.8 32.4 29.790 Bán
16 [HOSE.VSC] 04/06/2019 32.6 31.7 32.6 32.45 54.810 Bán
17 [HOSE.VSC] 03/06/2019 33.1 31.8 33.8 31.8 103.790 Quá bán
18 [HOSE.VSC] 31/05/2019 38 37.5 38 38 94.110 Mua
19 [HOSE.VSC] 30/05/2019 38.7 37.95 38.7 38 89.690 Theo dõi
20 [HOSE.VSC] 29/05/2019 37.9 37.9 39 38.3 249.230 Mua