FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VSC] 20/09/2018 42.8 42.8 43.9 43.9 184.140 Mua
2 [HOSE.VSC] 19/09/2018 43.5 42 43.9 42.6 218.170 Mua
3 [HOSE.VSC] 18/09/2018 40 40 42.9 42.9 591.560 Mua
4 [HOSE.VSC] 17/09/2018 40 39.45 40.4 40.1 229.700 Bán
5 [HOSE.VSC] 14/09/2018 39.9 39.6 39.9 39.8 91.980 Bán
6 [HOSE.VSC] 13/09/2018 39.3 39.3 40 39.85 39.490 Bán
7 [HOSE.VSC] 12/09/2018 39.4 38.8 40 39.3 142.550 Theo dõi
8 [HOSE.VSC] 10/09/2018 41.3 40 41.3 40 134.230 Theo dõi
9 [HOSE.VSC] 07/09/2018 41 40.8 41.1 41 81.210 Mua
10 [HOSE.VSC] 05/09/2018 40.4 40.4 41.6 41.15 358.430 Mua
11 [HOSE.VSC] 04/09/2018 41 40.4 41.4 40.4 48.230 Bán
12 [HOSE.VSC] 31/08/2018 41.45 41 41.55 41 28.100 Mua
13 [HOSE.VSC] 30/08/2018 40.9 40.5 41.5 41.45 109.160 Mua
14 [HOSE.VSC] 29/08/2018 40 39.65 40.95 40.95 182.770 Mua
15 [HOSE.VSC] 28/08/2018 40.3 39.8 40.3 40 147.200 Theo dõi
16 [HOSE.VSC] 27/08/2018 40.4 39.9 40.4 39.9 437.790 Theo dõi
17 [HOSE.VSC] 24/08/2018 40.35 40.35 40.8 40.6 128.650 Mua
18 [HOSE.VSC] 23/08/2018 41.2 40.6 41.3 40.6 62.060 Mua
19 [HOSE.VSC] 22/08/2018 41.3 40.7 41.35 41.35 207.290 Mua
20 [HOSE.VSC] 21/08/2018 40.5 40.05 40.9 40.8 174.130 Mua