FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VSC] 22/03/2019 41.4 40.7 42 41.4 171.280 Bán
2 [HOSE.VSC] 21/03/2019 43.5 40.1 43.5 41.5 149.950 Bán
3 [HOSE.VSC] 20/03/2019 43 42.7 43.75 43.1 96.240 Theo dõi
4 [HOSE.VSC] 19/03/2019 44.1 43.3 44.25 43.3 118.010 Theo dõi
5 [HOSE.VSC] 18/03/2019 43.3 43.3 44.1 44.1 198.760 Mua
6 [HOSE.VSC] 15/03/2019 44 43.2 44 43.3 126.130 Bán
7 [HOSE.VSC] 14/03/2019 43.9 43.9 44.75 44 231.900 Mua
8 [HOSE.VSC] 13/03/2019 44.5 43.65 44.55 43.9 153.820 Theo dõi
9 [HOSE.VSC] 12/03/2019 44 43.95 44.9 44.05 149.120 Theo dõi
10 [HOSE.VSC] 11/03/2019 43.5 43.2 44 43.95 87.730 Theo dõi
11 [HOSE.VSC] 08/03/2019 44 43.5 44.5 43.5 120.140 Bán
12 [HOSE.VSC] 07/03/2019 44.3 43.6 44.9 44.3 362.090 Mua
13 [HOSE.VSC] 06/03/2019 43.3 43.1 43.8 43.35 59.320 Bán
14 [HOSE.VSC] 05/03/2019 43.8 43.2 43.9 43.3 125.310 Bán
15 [HOSE.VSC] 04/03/2019 43.5 43 44.3 43.8 382.170 Bán
16 [HOSE.VSC] 01/03/2019 44 42.85 44 43.5 271.910 Bán
17 [HOSE.VSC] 28/02/2019 44.85 43.5 44.85 44 188.130 Theo dõi
18 [HOSE.VSC] 27/02/2019 45 44.85 45.3 44.85 93.330 Mua
19 [HOSE.VSC] 26/02/2019 44.4 44.4 45.7 45 434.620 Mua
20 [HOSE.VSC] 25/02/2019 45 44.2 45 44.4 100.640 Mua