FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VSC] 18/05/2018 33.5 32.6 34.3 32.8 188.520 Bán
2 [HOSE.VSC] 17/05/2018 33.85 33.7 34.6 33.7 21.640 Theo dõi
3 [HOSE.VSC] 16/05/2018 34.5 33.8 34.5 33.9 99.960 Theo dõi
4 [HOSE.VSC] 15/05/2018 33.8 33.8 34.8 34 137.140 Theo dõi
5 [HOSE.VSC] 14/05/2018 33.5 33 33.5 33.5 34.020 Bán
6 [HOSE.VSC] 11/05/2018 32.75 32.2 33.5 33.5 46.730 Bán
7 [HOSE.VSC] 10/05/2018 33.6 32.5 33.6 33.2 88.370 Bán
8 [HOSE.VSC] 09/05/2018 33.15 33 33.75 33.6 33.610 Bán
9 [HOSE.VSC] 08/05/2018 33.9 33.3 33.9 33.8 62.390 Bán
10 [HOSE.VSC] 07/05/2018 33.9 33.4 34.5 34 175.250 Bán
11 [HOSE.VSC] 04/05/2018 34.1 33.2 34.1 33.9 273.710 Bán
12 [HOSE.VSC] 03/05/2018 34.3 32.8 34.3 33.2 237.130 Bán
13 [HOSE.VSC] 02/05/2018 33.9 33.5 35.5 33.9 117.800 Bán
14 [HOSE.VSC] 27/04/2018 33 32.5 35 34.8 349.820 Bán
15 [HOSE.VSC] 26/04/2018 34.85 32.6 34.85 32.8 190.670 Bán
16 [HOSE.VSC] 24/04/2018 34.05 33.9 34.55 34.1 144.240 Bán
17 [HOSE.VSC] 23/04/2018 34.5 34.5 36.2 34.5 192.650 Bán
18 [HOSE.VSC] 20/04/2018 36 35.5 37 35.65 97.070 Bán
19 [HOSE.VSC] 19/04/2018 37.1 36 37.1 36 83.830 Bán
20 [HOSE.VSC] 18/04/2018 37.9 36.9 38 37.25 49.940 Bán