FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VSC] 20/03/2018 42.4 40 42.6 41.5 167.530 Theo dõi
2 [HOSE.VSC] 19/03/2018 42.4 42.05 43.2 42.4 137.220 Theo dõi
3 [HOSE.VSC] 16/03/2018 42.55 42.5 43.3 42.55 183.830 Mua
4 [HOSE.VSC] 15/03/2018 44.3 42.9 44.3 43.3 250.130 Mua
5 [HOSE.VSC] 14/03/2018 45.35 44.3 45.7 44.3 293.900 Mua
6 [HOSE.VSC] 13/03/2018 45 44.5 45.8 45.4 493.090 Mua
7 [HOSE.VSC] 12/03/2018 45 43.2 45.4 45 841.840 Mua
8 [HOSE.VSC] 09/03/2018 43.9 43.8 44.6 44.1 976.860 Mua
9 [HOSE.VSC] 08/03/2018 42.7 42.1 44 43.8 344.780 Mua
10 [HOSE.VSC] 07/03/2018 41.5 41 42.9 42.7 385.430 Mua
11 [HOSE.VSC] 06/03/2018 41.8 40.9 41.9 41.8 269.940 Mua
12 [HOSE.VSC] 05/03/2018 41.3 41 43.2 42 450.710 Mua
13 [HOSE.VSC] 02/03/2018 38.8 38.5 41.5 41.3 513.690 Mua
14 [HOSE.VSC] 01/03/2018 37.3 37 39.4 39.2 807.730 Mua
15 [HOSE.VSC] 28/02/2018 36 36 37.5 37.3 175.060 Mua
16 [HOSE.VSC] 27/02/2018 37.8 35.8 38 36 389.650 Theo dõi
17 [HOSE.VSC] 26/02/2018 37.9 37.5 38.6 37.8 371.370 Theo dõi
18 [HOSE.VSC] 23/02/2018 37.2 37.2 37.75 37.4 226.130 Theo dõi
19 [HOSE.VSC] 22/02/2018 37.9 37 37.9 37.2 147.040 Theo dõi
20 [HOSE.VSC] 21/02/2018 37.3 37 37.9 37.9 138.870 Bán