FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VSH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VSH] 15/12/2017 17.2 17 17.5 17.2 126.620 Theo dõi
2 [HOSE.VSH] 14/12/2017 17.3 16.9 17.3 17.2 4.150 Theo dõi
3 [HOSE.VSH] 13/12/2017 17 16.7 17.7 16.85 39.160 Theo dõi
4 [HOSE.VSH] 12/12/2017 17.2 16.9 17.3 17.3 53.700 Mua
5 [HOSE.VSH] 11/12/2017 17.2 17.2 17.2 17.2 360 Mua
6 [HOSE.VSH] 08/12/2017 18 17.2 18 17.2 21.060 Mua
7 [HOSE.VSH] 07/12/2017 16.8 16.8 17.9 17.9 24.580 Mua
8 [HOSE.VSH] 06/12/2017 17.5 16.9 17.6 16.9 52.110 Theo dõi
9 [HOSE.VSH] 05/12/2017 18 17.5 18 17.6 53.660 Mua
10 [HOSE.VSH] 04/12/2017 17.6 17.4 18.1 18 58.030 Mua
11 [HOSE.VSH] 01/12/2017 17 17 17.5 17.4 37.440 Mua
12 [HOSE.VSH] 30/11/2017 17.15 17 17.3 17 29.030 Mua
13 [HOSE.VSH] 29/11/2017 16.9 16.8 17.3 17.05 13.310 Mua
14 [HOSE.VSH] 28/11/2017 17 17 17.1 17 8.250 Mua
15 [HOSE.VSH] 27/11/2017 17.2 17 17.2 17 26.680 Mua
16 [HOSE.VSH] 24/11/2017 16.7 16.7 17 17 40.980 Mua
17 [HOSE.VSH] 23/11/2017 16.55 16.55 16.7 16.65 101.390 Theo dõi
18 [HOSE.VSH] 22/11/2017 16.55 16.5 16.7 16.55 20.310 Bán
19 [HOSE.VSH] 21/11/2017 16.7 16.55 16.7 16.55 7.290 Bán
20 [HOSE.VSH] 20/11/2017 16.6 16.5 16.7 16.7 3.050 Theo dõi