FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VSH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VSH] 23/03/2018 17.2 17.2 17.4 17.2 5.300 Theo dõi
2 [HOSE.VSH] 22/03/2018 17.4 17.1 17.5 17.5 105.590 Theo dõi
3 [HOSE.VSH] 21/03/2018 17.55 17.5 17.6 17.6 2.710 Mua
4 [HOSE.VSH] 20/03/2018 17.65 17.25 17.7 17.7 51.290 Mua
5 [HOSE.VSH] 19/03/2018 17.8 17.5 17.8 17.8 18.240 Mua
6 [HOSE.VSH] 16/03/2018 17.5 17.45 17.7 17.5 164.620 Theo dõi
7 [HOSE.VSH] 15/03/2018 17.5 17.5 18 17.8 9.950 Mua
8 [HOSE.VSH] 14/03/2018 17.8 17.65 17.9 17.9 17.680 Mua
9 [HOSE.VSH] 13/03/2018 17.8 17.5 17.8 17.5 59.490 Mua
10 [HOSE.VSH] 12/03/2018 17.8 17.55 17.8 17.8 15.530 Mua
11 [HOSE.VSH] 09/03/2018 17.5 17.45 17.6 17.45 116.990 Mua
12 [HOSE.VSH] 08/03/2018 17.4 17.35 17.6 17.45 18.290 Mua
13 [HOSE.VSH] 07/03/2018 17.5 17.45 17.5 17.5 26.450 Mua
14 [HOSE.VSH] 06/03/2018 17.5 17.4 17.6 17.5 36.790 Mua
15 [HOSE.VSH] 05/03/2018 17.5 17.4 17.6 17.4 35.010 Mua
16 [HOSE.VSH] 02/03/2018 17.3 17.3 17.4 17.4 11.860 Mua
17 [HOSE.VSH] 01/03/2018 17.4 17.3 17.45 17.4 22.920 Mua
18 [HOSE.VSH] 28/02/2018 17.4 17.2 17.4 17.4 17.270 Mua
19 [HOSE.VSH] 27/02/2018 17.2 17.2 17.3 17.3 112.260 Mua
20 [HOSE.VSH] 26/02/2018 17.5 17.2 17.5 17.2 36.710 Mua