FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VSH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VSH] 13/07/2018 17.1 17 17.1 17 14.050 Bán
2 [HOSE.VSH] 12/07/2018 17 16.7 17 17 32.850 Bán
3 [HOSE.VSH] 11/07/2018 17 16.35 17 16.35 96.700 Bán
4 [HOSE.VSH] 10/07/2018 17 17 17.1 17 40.530 Bán
5 [HOSE.VSH] 09/07/2018 17 16.9 17.1 17 27.980 Bán
6 [HOSE.VSH] 06/07/2018 16.9 16.8 17 17 26.520 Theo dõi
7 [HOSE.VSH] 05/07/2018 16.8 16.8 17 17 34.800 Theo dõi
8 [HOSE.VSH] 04/07/2018 17 16.8 17 17 11.810 Theo dõi
9 [HOSE.VSH] 03/07/2018 17.3 16.85 17.3 16.85 43.540 Theo dõi
10 [HOSE.VSH] 02/07/2018 17.3 17.15 17.4 17.3 17.850 Mua
11 [HOSE.VSH] 29/06/2018 17.2 17.2 17.3 17.3 66.140 Mua
12 [HOSE.VSH] 28/06/2018 17.2 17.2 17.3 17.2 56.870 Mua
13 [HOSE.VSH] 27/06/2018 17.15 17.15 17.2 17.2 103.660 Mua
14 [HOSE.VSH] 26/06/2018 17.15 17.1 17.2 17.2 29.040 Mua
15 [HOSE.VSH] 25/06/2018 17.2 17 17.2 17.1 31.110 Theo dõi
16 [HOSE.VSH] 22/06/2018 17 17 17.1 17.05 10.400 Theo dõi
17 [HOSE.VSH] 21/06/2018 17 16.9 17.2 17.2 82.170 Mua
18 [HOSE.VSH] 20/06/2018 17 16.9 17 17 16.350 Theo dõi
19 [HOSE.VSH] 19/06/2018 17 16.8 17.15 16.8 56.640 Theo dõi
20 [HOSE.VSH] 18/06/2018 17.2 16.9 17.2 17 24.120 Theo dõi