FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VSH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VSH] 15/01/2019 17 16.75 17.1 16.75 11.650 Theo dõi
2 [HOSE.VSH] 14/01/2019 17 17 17.1 17.1 210 Mua
3 [HOSE.VSH] 11/01/2019 17.1 17.1 17.1 17.1 11.000 Mua
4 [HOSE.VSH] 10/01/2019 17.15 17.1 17.15 17.1 3.510 Mua
5 [HOSE.VSH] 09/01/2019 16.6 16.6 17.2 17.15 5.830 Mua
6 [HOSE.VSH] 08/01/2019 17.3 17.2 17.3 17.2 24.180 Mua
7 [HOSE.VSH] 07/01/2019 16.75 16.75 17.3 17.3 60 Mua
8 [HOSE.VSH] 03/01/2019 16.65 16.6 17.2 16.6 12.050 Bán
9 [HOSE.VSH] 02/01/2019 16.75 17.5 17.5 17.5 10 Mua
10 [HOSE.VSH] 28/12/2018 17 16.75 17.1 16.75 7.020 Bán
11 [HOSE.VSH] 27/12/2018 17 17 17 17 2.700 Mua
12 [HOSE.VSH] 26/12/2018 16.9 16.9 16.9 16.9 1.680 Bán
13 [HOSE.VSH] 25/12/2018 16.7 16.7 17 16.9 35.210 Bán
14 [HOSE.VSH] 24/12/2018 17 16.5 17.05 16.8 10.760 Bán
15 [HOSE.VSH] 21/12/2018 16.5 16.5 17 17 4.210 Mua
16 [HOSE.VSH] 20/12/2018 16.5 16.5 17 17 1.010 Mua
17 [HOSE.VSH] 19/12/2018 17.1 16.9 17.1 16.9 54.810 Theo dõi
18 [HOSE.VSH] 17/12/2018 16.9 16.9 16.9 16.9 30.800 Theo dõi
19 [HOSE.VSH] 14/12/2018 16.9 16.9 16.95 16.9 16.830 Theo dõi
20 [HOSE.VSH] 13/12/2018 16.9 16.9 17.1 16.9 31.600 Theo dõi