FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VSH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VSH] 25/06/2019 18.6 18.5 18.9 18.5 20.710 Bán
2 [HOSE.VSH] 24/06/2019 19 18.6 19 18.6 13.110 Bán
3 [HOSE.VSH] 21/06/2019 19 19 19 19 3.900 Bán
4 [HOSE.VSH] 20/06/2019 19.4 19 19.4 19 11.730 Bán
5 [HOSE.VSH] 19/06/2019 19 19 19.3 19 19.330 Theo dõi
6 [HOSE.VSH] 18/06/2019 19.45 19.2 19.45 19.2 3.000 Mua
7 [HOSE.VSH] 17/06/2019 19.25 19.1 19.25 19.1 15.370 Theo dõi
8 [HOSE.VSH] 14/06/2019 19.5 19.2 19.5 19.2 23.000 Mua
9 [HOSE.VSH] 13/06/2019 19.2 19.2 19.2 19.2 13.000 Mua
10 [HOSE.VSH] 12/06/2019 19.2 19.2 19.5 19.2 34.160 Mua
11 [HOSE.VSH] 11/06/2019 19.2 19.2 19.5 19.2 36.450 Mua
12 [HOSE.VSH] 10/06/2019 19.2 19.2 19.25 19.2 14.950 Mua
13 [HOSE.VSH] 07/06/2019 19.1 19.1 19.2 19.2 25.710 Mua
14 [HOSE.VSH] 06/06/2019 19.3 19.1 19.3 19.1 41.060 Theo dõi
15 [HOSE.VSH] 05/06/2019 19.1 19.1 19.3 19.2 136.550 Mua
16 [HOSE.VSH] 04/06/2019 19.1 19.1 19.1 19.1 10.130 Theo dõi
17 [HOSE.VSH] 03/06/2019 19.05 19.05 19.1 19.05 830 Theo dõi
18 [HOSE.VSH] 31/05/2019 19.7 19 19.8 19 73.030 Theo dõi
19 [HOSE.VSH] 30/05/2019 19.4 19.35 19.6 19.4 49.960 Mua
20 [HOSE.VSH] 29/05/2019 19.5 19 19.5 19.35 55.880 Mua