FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VSH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VSH] 25/05/2018 16.5 16.4 16.6 16.5 17.910 Bán
2 [HOSE.VSH] 24/05/2018 16.7 16.6 16.7 16.65 3.580 Theo dõi
3 [HOSE.VSH] 23/05/2018 17 16.5 17 16.8 22.470 Theo dõi
4 [HOSE.VSH] 22/05/2018 17 16.45 17 16.7 34.950 Theo dõi
5 [HOSE.VSH] 21/05/2018 16.7 16.7 16.8 16.8 5.030 Bán
6 [HOSE.VSH] 18/05/2018 16.7 16.7 16.9 16.9 26.340 Theo dõi
7 [HOSE.VSH] 17/05/2018 16.6 16.6 17 17 6.540 Theo dõi
8 [HOSE.VSH] 16/05/2018 16.9 16.7 17 16.9 4.110 Theo dõi
9 [HOSE.VSH] 15/05/2018 16.75 16.7 16.9 16.9 3.080 Theo dõi
10 [HOSE.VSH] 14/05/2018 16.8 16.7 16.8 16.7 11.010 Bán
11 [HOSE.VSH] 11/05/2018 16.6 16.6 16.7 16.7 6.240 Bán
12 [HOSE.VSH] 10/05/2018 16.7 16.7 16.9 16.7 21.770 Bán
13 [HOSE.VSH] 09/05/2018 16.7 16.7 16.7 16.7 16.270 Bán
14 [HOSE.VSH] 08/05/2018 17 16.7 17 16.7 34.860 Bán
15 [HOSE.VSH] 07/05/2018 17.9 16.9 17.9 17 10.620 Bán
16 [HOSE.VSH] 04/05/2018 17 16.8 17 17 14.310 Bán
17 [HOSE.VSH] 03/05/2018 16.8 16.6 17 17 14.010 Bán
18 [HOSE.VSH] 02/05/2018 16.9 16.5 17 17 25.390 Bán
19 [HOSE.VSH] 27/04/2018 16.9 16.9 17 16.9 3.210 Bán
20 [HOSE.VSH] 26/04/2018 16.9 16.8 17 16.9 22.520 Bán