FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VSH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VSH] 22/03/2019 17.3 17.3 17.4 17.4 104.200 Mua
2 [HOSE.VSH] 21/03/2019 17.2 17.2 17.4 17.3 40.630 Mua
3 [HOSE.VSH] 20/03/2019 17.1 17.1 17.15 17.15 1.630 Theo dõi
4 [HOSE.VSH] 19/03/2019 17.3 17.1 17.3 17.1 94.620 Theo dõi
5 [HOSE.VSH] 18/03/2019 17.4 17.1 17.4 17.3 156.080 Mua
6 [HOSE.VSH] 15/03/2019 17.3 17 17.3 17.1 5.990 Theo dõi
7 [HOSE.VSH] 14/03/2019 17.3 17.2 17.3 17.2 5.480 Theo dõi
8 [HOSE.VSH] 13/03/2019 17.4 17.4 17.6 17.6 3.160 Mua
9 [HOSE.VSH] 12/03/2019 17.3 17.3 17.45 17.4 15.380 Mua
10 [HOSE.VSH] 11/03/2019 17.3 17.3 17.45 17.45 4.100 Mua
11 [HOSE.VSH] 08/03/2019 17.2 17.2 17.35 17.3 5.170 Mua
12 [HOSE.VSH] 07/03/2019 17.2 17.2 17.2 17.2 300 Mua
13 [HOSE.VSH] 06/03/2019 17.3 17.15 17.3 17.15 23.510 Mua
14 [HOSE.VSH] 05/03/2019 17 17 17.9 17.15 19.060 Mua
15 [HOSE.VSH] 04/03/2019 17.3 17.1 17.3 17.1 74.050 Theo dõi
16 [HOSE.VSH] 01/03/2019 17 17 17.25 17.1 2.020 Theo dõi
17 [HOSE.VSH] 28/02/2019 17.2 17 17.25 17 82.810 Bán
18 [HOSE.VSH] 27/02/2019 17.05 17.05 17.25 17.25 46.830 Mua
19 [HOSE.VSH] 26/02/2019 17 17 17.05 17.05 40.920 Bán
20 [HOSE.VSH] 25/02/2019 17 17 17.2 17.2 99.740 Mua