FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VSH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VSH] 20/11/2018 16.5 16.5 17 17 7.520 Theo dõi
2 [HOSE.VSH] 16/11/2018 16.7 16.7 16.7 16.7 2.000 Bán
3 [HOSE.VSH] 15/11/2018 16.9 16.7 16.9 16.7 3.990 Bán
4 [HOSE.VSH] 14/11/2018 16.7 16.5 16.75 16.7 21.790 Bán
5 [HOSE.VSH] 13/11/2018 16.55 16.5 16.7 16.7 2.010 Bán
6 [HOSE.VSH] 12/11/2018 17 17 17.1 17 6.120 Bán
7 [HOSE.VSH] 09/11/2018 17.1 17 17.1 17 750 Bán
8 [HOSE.VSH] 07/11/2018 16.5 16.5 17 17 9.610 Bán
9 [HOSE.VSH] 06/11/2018 17 16.9 17 16.9 6.210 Bán
10 [HOSE.VSH] 05/11/2018 16.5 16.5 17 16.9 7.010 Bán
11 [HOSE.VSH] 02/11/2018 16.9 16.9 16.9 16.9 3.660 Bán
12 [HOSE.VSH] 01/11/2018 17.1 16.9 17.1 16.9 39.280 Bán
13 [HOSE.VSH] 31/10/2018 17 17 17.1 17.1 25.930 Bán
14 [HOSE.VSH] 30/10/2018 17.6 16.95 17.6 17 22.170 Bán
15 [HOSE.VSH] 29/10/2018 16.6 16.6 17 17 39.130 Bán
16 [HOSE.VSH] 26/10/2018 17.05 17.05 17.1 17.1 1.110 Bán
17 [HOSE.VSH] 25/10/2018 17.45 17 17.45 17.2 45.360 Bán
18 [HOSE.VSH] 24/10/2018 17.25 17.25 17.4 17.4 4.900 Bán
19 [HOSE.VSH] 23/10/2018 17.7 17.3 17.7 17.35 10.880 Bán
20 [HOSE.VSH] 22/10/2018 17.8 17.5 17.8 17.6 63.730 Mua