FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VSH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VSH] 20/09/2018 17.4 17.3 17.45 17.4 80.010 Mua
2 [HOSE.VSH] 19/09/2018 17.45 17.4 17.5 17.4 47.500 Mua
3 [HOSE.VSH] 18/09/2018 17.45 17.45 17.5 17.5 12.820 Mua
4 [HOSE.VSH] 17/09/2018 18 17.4 18 17.45 11.390 Mua
5 [HOSE.VSH] 14/09/2018 17.3 17.3 17.4 17.4 21.590 Mua
6 [HOSE.VSH] 13/09/2018 17.3 17.25 17.35 17.3 26.080 Theo dõi
7 [HOSE.VSH] 12/09/2018 17.45 17.35 17.6 17.5 180 Mua
8 [HOSE.VSH] 10/09/2018 17.3 17.3 17.4 17.35 72.130 Theo dõi
9 [HOSE.VSH] 07/09/2018 17.25 17.25 17.3 17.25 6.500 Bán
10 [HOSE.VSH] 05/09/2018 17.6 17.3 17.6 17.3 1.650 Bán
11 [HOSE.VSH] 04/09/2018 17.5 17.2 17.5 17.25 18.640 Bán
12 [HOSE.VSH] 31/08/2018 17.8 17.2 17.8 17.2 43.220 Theo dõi
13 [HOSE.VSH] 30/08/2018 17.25 17.2 17.3 17.2 194.010 Theo dõi
14 [HOSE.VSH] 29/08/2018 17.15 17.15 17.8 17.2 153.320 Bán
15 [HOSE.VSH] 28/08/2018 17.15 17.1 17.25 17.15 135.220 Bán
16 [HOSE.VSH] 27/08/2018 17.2 17.15 17.25 17.15 114.300 Bán
17 [HOSE.VSH] 24/08/2018 17.5 17.2 17.5 17.2 102.850 Bán
18 [HOSE.VSH] 23/08/2018 17.3 17.2 17.35 17.2 104.170 Bán
19 [HOSE.VSH] 22/08/2018 17.45 17.3 17.45 17.3 122.260 Bán
20 [HOSE.VSH] 21/08/2018 17.65 17.45 17.75 17.45 112.540 Theo dõi