FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VSI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VSI] 20/11/2018 20.2 20.2 21.6 21.6 6.020 Bán
2 [HOSE.VSI] 19/11/2018 19.15 19.15 20.8 20.2 850 Bán
3 [HOSE.VSI] 16/11/2018 21.7 20 21.7 20.2 15.300 Bán
4 [HOSE.VSI] 15/11/2018 21.05 20.9 21.5 21.5 6.840 Bán
5 [HOSE.VSI] 14/11/2018 21.6 21.15 23.9 22.45 1.120 Bán
6 [HOSE.VSI] 13/11/2018 22.6 22.6 23 22.6 3.680 Bán
7 [HOSE.VSI] 12/11/2018 23.7 22.6 24.3 24.3 1.870 Bán
8 [HOSE.VSI] 09/11/2018 24.35 21.25 24.35 24.3 4.560 Bán
9 [HOSE.VSI] 08/11/2018 23 21.7 23.8 22.8 4.200 Bán
10 [HOSE.VSI] 07/11/2018 23.95 23.2 23.95 23.3 3.910 Bán
11 [HOSE.VSI] 06/11/2018 24.05 24 25 24.9 870 Bán
12 [HOSE.VSI] 05/11/2018 26.6 25 26.6 25 190 Bán
13 [HOSE.VSI] 02/11/2018 25 23.8 25 24.9 2.020 Bán
14 [HOSE.VSI] 01/11/2018 25.9 25 25.9 25.5 820 Bán
15 [HOSE.VSI] 31/10/2018 26.4 25.5 26.4 25.9 360 Bán
16 [HOSE.VSI] 30/10/2018 26.4 26.4 26.4 26.4 1.440 Theo dõi
17 [HOSE.VSI] 29/10/2018 25.45 24.85 26 26 2.030 Bán
18 [HOSE.VSI] 26/10/2018 24.75 22.1 24.75 24.75 1.450 Bán
19 [HOSE.VSI] 25/10/2018 26.5 23.15 26.5 23.15 14.180 Bán
20 [HOSE.VSI] 24/10/2018 25 24.85 26.45 24.85 4.950 Bán