FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VSI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VSI] 25/06/2019 29.6 28 29.6 28 620 Theo dõi
2 [HOSE.VSI] 24/06/2019 29 28.35 29.95 28.35 1.170 Theo dõi
3 [HOSE.VSI] 21/06/2019 29.7 29.7 29.7 29.7 1.420 Mua
4 [HOSE.VSI] 20/06/2019 31.9 31.9 31.9 31.9 10 Mua
5 [HOSE.VSI] 19/06/2019 30.3 30.3 30.3 30.3 10 Mua
6 [HOSE.VSI] 18/06/2019 28.7 27 28.7 28.35 800 Bán
7 [HOSE.VSI] 17/06/2019 28.9 27.05 28.9 28.9 2.100 Mua
8 [HOSE.VSI] 14/06/2019 29 29 29 29 60 Mua
9 [HOSE.VSI] 13/06/2019 29 26.1 29 28.8 820 Mua
10 [HOSE.VSI] 12/06/2019 28.5 28 30 28 5.680 Bán
11 [HOSE.VSI] 11/06/2019 29 29 29 29 10 Mua
12 [HOSE.VSI] 10/06/2019 29.5 27.5 29.5 28 1.050 Bán
13 [HOSE.VSI] 07/06/2019 29 29 30 29 440 Mua
14 [HOSE.VSI] 06/06/2019 28 27.95 29 29 1.020 Mua
15 [HOSE.VSI] 05/06/2019 29 28 29 28 6.340 Theo dõi
16 [HOSE.VSI] 04/06/2019 29 28 29.4 28 11.930 Theo dõi
17 [HOSE.VSI] 03/06/2019 28 27.5 28 27.5 2.150 Theo dõi
18 [HOSE.VSI] 31/05/2019 31 29.5 31 29.5 200 Mua
19 [HOSE.VSI] 30/05/2019 28.8 28.8 30.8 29.1 17.730 Mua
20 [HOSE.VSI] 29/05/2019 28.75 28.4 28.8 28.8 25.400 Mua