FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VSI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VSI] 19/03/2018 21.2 21.2 23.05 21.2 7.800 Theo dõi
2 [HOSE.VSI] 16/03/2018 22.75 22.75 24.45 22.75 22.050 Mua
3 [HOSE.VSI] 15/03/2018 23 23 24.45 24.45 1.700 Mua
4 [HOSE.VSI] 14/03/2018 27 24.65 27 24.7 3.550 Mua
5 [HOSE.VSI] 13/03/2018 26.6 25 27 26.5 2.450 Quá mua
6 [HOSE.VSI] 12/03/2018 26.8 24.95 28.6 26.65 8.230 Quá mua
7 [HOSE.VSI] 09/03/2018 26.8 25.95 26.8 26.8 21.620 Quá mua
8 [HOSE.VSI] 08/03/2018 25 25 25.05 25.05 4.180 Quá mua
9 [HOSE.VSI] 07/03/2018 23.45 23.45 23.45 23.45 1.010 Mua
10 [HOSE.VSI] 06/03/2018 21.95 21.7 21.95 21.95 14.940 Mua
11 [HOSE.VSI] 05/03/2018 20.55 20.55 20.55 20.55 4.080 Mua
12 [HOSE.VSI] 02/03/2018 18 18 19.25 19.25 2.300 Mua
13 [HOSE.VSI] 01/03/2018 18 18 18 18 10 Mua
14 [HOSE.VSI] 28/02/2018 17.2 17.2 17.2 17.2 10 Mua
15 [HOSE.VSI] 27/02/2018 18.1 18.1 18.15 18.15 2.310 Mua
16 [HOSE.VSI] 26/02/2018 18 17 18.15 17 1.610 Mua
17 [HOSE.VSI] 23/02/2018 18.8 17 18.8 17 20 Mua
18 [HOSE.VSI] 22/02/2018 17.5 17.5 17.7 17.7 1.620 Mua
19 [HOSE.VSI] 21/02/2018 16.55 16.55 16.55 16.55 1.500 Mua
20 [HOSE.VSI] 12/02/2018 15.5 15.5 15.5 15.5 10 Mua