FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VSI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VSI] 15/01/2019 25.9 24.45 25.9 24.45 1.610 Bán
2 [HOSE.VSI] 14/01/2019 24 24 25.75 25.7 1.330 Mua
3 [HOSE.VSI] 11/01/2019 24.1 24.1 24.1 24.1 20 Bán
4 [HOSE.VSI] 10/01/2019 26.5 24.2 27.5 24.65 1.380 Theo dõi
5 [HOSE.VSI] 09/01/2019 26.95 25.1 26.95 25.95 2.740 Mua
6 [HOSE.VSI] 08/01/2019 26.95 26.95 26.95 26.95 10 Mua
7 [HOSE.VSI] 07/01/2019 23.6 23.3 26 25.2 820 Mua
8 [HOSE.VSI] 04/01/2019 23.3 23.3 24.9 24.9 2.280 Mua
9 [HOSE.VSI] 03/01/2019 24.6 24.6 25 25 310 Mua
10 [HOSE.VSI] 02/01/2019 26.45 23.85 26.45 26.45 400 Mua
11 [HOSE.VSI] 28/12/2018 26.3 24.2 26.5 25.6 1.170 Mua
12 [HOSE.VSI] 27/12/2018 26.8 24 26.8 26 760 Mua
13 [HOSE.VSI] 26/12/2018 26.5 23.25 26.5 25.5 450 Mua
14 [HOSE.VSI] 25/12/2018 26 25 26 25 210 Theo dõi
15 [HOSE.VSI] 24/12/2018 24.2 24.1 24.3 24.3 520 Bán
16 [HOSE.VSI] 21/12/2018 24.5 24 24.5 24.1 270 Theo dõi
17 [HOSE.VSI] 20/12/2018 23 23 23.5 23.5 50 Bán
18 [HOSE.VSI] 19/12/2018 22.8 22.5 23 23 4.040 Bán
19 [HOSE.VSI] 18/12/2018 23.5 23.5 23.5 23.5 450 Bán
20 [HOSE.VSI] 17/12/2018 23.3 23.25 23.7 23.5 2.420 Bán