FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VTB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VTB] 22/03/2019 15.3 15.3 16.35 16.35 1.490 Theo dõi
2 [HOSE.VTB] 21/03/2019 16.5 15.3 16.5 15.3 30 Theo dõi
3 [HOSE.VTB] 20/03/2019 16.4 16.05 16.4 16.4 330 Theo dõi
4 [HOSE.VTB] 19/03/2019 18 16.3 18 17 350 Mua
5 [HOSE.VTB] 18/03/2019 16.75 16.75 17.5 17.5 560 Mua
6 [HOSE.VTB] 15/03/2019 16.75 16.75 18 18 250 Mua
7 [HOSE.VTB] 14/03/2019 17 17 18 18 120 Mua
8 [HOSE.VTB] 13/03/2019 17 17 17 17 20 Mua
9 [HOSE.VTB] 12/03/2019 15.85 15.85 17 17 90 Mua
10 [HOSE.VTB] 11/03/2019 17 15.65 17 16.95 270 Mua
11 [HOSE.VTB] 08/03/2019 16.1 15.7 16.5 16.5 530 Mua
12 [HOSE.VTB] 06/03/2019 16.8 16.8 16.8 16.8 230 Mua
13 [HOSE.VTB] 05/03/2019 17 15.45 17 16.8 1.300 Mua
14 [HOSE.VTB] 04/03/2019 16.45 16.45 16.45 16.45 120 Mua
15 [HOSE.VTB] 01/03/2019 16.5 16.45 16.5 16.45 90 Mua
16 [HOSE.VTB] 28/02/2019 17 16.85 17 16.85 310 Mua
17 [HOSE.VTB] 27/02/2019 17.55 15.5 17.55 16.6 3.120 Mua
18 [HOSE.VTB] 26/02/2019 16.4 15 17.05 16.65 11.230 Mua
19 [HOSE.VTB] 25/02/2019 15.8 15.8 16 15.95 190 Theo dõi
20 [HOSE.VTB] 22/02/2019 15.6 15.55 15.6 15.55 40 Bán