FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VTB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VTB] 13/06/2019 14 13.9 14 14 2.310 Bán
2 [HOSE.VTB] 12/06/2019 14.5 13.8 14.55 14.5 50 Bán
3 [HOSE.VTB] 11/06/2019 14.25 14.25 14.5 14.5 140 Bán
4 [HOSE.VTB] 10/06/2019 15.05 14.3 16 15 460 Bán
5 [HOSE.VTB] 07/06/2019 15.05 13.75 15.15 15.05 290 Bán
6 [HOSE.VTB] 06/06/2019 15.3 14.25 15.4 14.25 1.350 Bán
7 [HOSE.VTB] 05/06/2019 14.65 14.65 15.5 15.3 170 Bán
8 [HOSE.VTB] 04/06/2019 14.7 14.5 14.7 14.65 440 Bán
9 [HOSE.VTB] 03/06/2019 16.4 14.65 16.4 15.7 1.410 Bán
10 [HOSE.VTB] 31/05/2019 15.35 15 15.5 15.5 5.950 Bán
11 [HOSE.VTB] 30/05/2019 15.5 15 15.65 15.5 2.780 Bán
12 [HOSE.VTB] 29/05/2019 15.3 15.3 15.65 15.65 1.210 Bán
13 [HOSE.VTB] 28/05/2019 15.3 15.1 15.8 15.75 470 Theo dõi
14 [HOSE.VTB] 27/05/2019 15.05 15.05 16.2 15.95 10.130 Theo dõi
15 [HOSE.VTB] 24/05/2019 16.15 16.15 16.15 16.15 10 Theo dõi
16 [HOSE.VTB] 23/05/2019 16.3 16.3 16.3 16.3 20 Theo dõi
17 [HOSE.VTB] 22/05/2019 16.35 15.4 16.4 16.35 9.060 Mua
18 [HOSE.VTB] 21/05/2019 15.5 15.45 16.6 16.55 7.080 Mua
19 [HOSE.VTB] 20/05/2019 16.6 16.6 16.6 16.6 210 Mua
20 [HOSE.VTB] 17/05/2019 15.7 15.5 16.65 16.6 1.280 Mua