FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VTB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VTB] 13/07/2018 15.65 14.35 15.65 15.5 110 Bán
2 [HOSE.VTB] 12/07/2018 14.65 14.65 16.25 14.65 60 Bán
3 [HOSE.VTB] 09/07/2018 15.65 15.65 15.65 15.65 10 Bán
4 [HOSE.VTB] 06/07/2018 16.8 15.7 16.8 16.8 1.080 Theo dõi
5 [HOSE.VTB] 05/07/2018 16.85 15.8 16.85 15.8 80 Bán
6 [HOSE.VTB] 04/07/2018 16.15 16.15 16.15 16.15 60 Theo dõi
7 [HOSE.VTB] 03/07/2018 17.3 17.3 17.3 17.3 10 Mua
8 [HOSE.VTB] 02/07/2018 18.55 18.55 18.55 18.55 210 Mua
9 [HOSE.VTB] 29/06/2018 17 16.35 17.55 17.4 3.670 Mua
10 [HOSE.VTB] 28/06/2018 16.9 16.9 17.55 17.55 420 Mua
11 [HOSE.VTB] 27/06/2018 16.45 16.45 16.45 16.45 100 Bán
12 [HOSE.VTB] 26/06/2018 16.9 16 16.9 16.05 490 Bán
13 [HOSE.VTB] 25/06/2018 16 16 16.9 16.05 470 Theo dõi
14 [HOSE.VTB] 22/06/2018 17 15.8 17.5 16.9 350 Mua
15 [HOSE.VTB] 21/06/2018 16.9 16.9 16.9 16.9 20 Mua
16 [HOSE.VTB] 20/06/2018 16.9 16 16.9 16.9 900 Theo dõi
17 [HOSE.VTB] 19/06/2018 17.5 16 17.5 16 80 Bán
18 [HOSE.VTB] 18/06/2018 16.3 16.3 17.4 16.9 230 Theo dõi
19 [HOSE.VTB] 15/06/2018 15.8 15.65 17.5 17.5 600 Mua
20 [HOSE.VTB] 14/06/2018 16.8 16.8 16.8 16.8 60 Theo dõi