FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VTB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VTB] 20/09/2018 14.55 14.45 14.95 14.95 170 Bán
2 [HOSE.VTB] 19/09/2018 14.95 14.5 15 15 9.070 Bán
3 [HOSE.VTB] 18/09/2018 14.55 14.2 15.25 14.45 14.460 Bán
4 [HOSE.VTB] 17/09/2018 15.25 14.55 15.3 14.55 10.310 Bán
5 [HOSE.VTB] 14/09/2018 16 14.45 16 15.25 9.010 Theo dõi
6 [HOSE.VTB] 13/09/2018 15.3 14.6 15.3 15.2 13.510 Bán
7 [HOSE.VTB] 12/09/2018 14.35 14.35 15.35 15.3 11.340 Bán
8 [HOSE.VTB] 10/09/2018 15 15 15.35 15.35 9.310 Bán
9 [HOSE.VTB] 07/09/2018 14.95 14.95 15.45 15.45 230 Theo dõi
10 [HOSE.VTB] 05/09/2018 15.5 14.5 15.5 14.55 3.250 Bán
11 [HOSE.VTB] 04/09/2018 14.75 14.65 15.45 14.65 1.440 Bán
12 [HOSE.VTB] 31/08/2018 14.8 14.8 15.7 15.7 310 Mua
13 [HOSE.VTB] 30/08/2018 14.9 14.8 15.75 15.75 320 Mua
14 [HOSE.VTB] 29/08/2018 15.7 14.85 15.75 15.75 220 Mua
15 [HOSE.VTB] 28/08/2018 15.8 15.1 15.8 15.1 40 Bán
16 [HOSE.VTB] 27/08/2018 14.8 14.8 14.8 14.8 30 Theo dõi
17 [HOSE.VTB] 24/08/2018 15.8 15.8 15.8 15.8 20 Mua
18 [HOSE.VTB] 23/08/2018 14.6 14.6 15.8 15.8 50 Mua
19 [HOSE.VTB] 22/08/2018 15.6 15.6 15.6 15.6 70 Theo dõi
20 [HOSE.VTB] 21/08/2018 14.75 14.75 15.7 15.7 150 Mua