FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VTB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VTB] 23/03/2018 18 16.3 18 16.35 260 Theo dõi
2 [HOSE.VTB] 22/03/2018 16.3 16.3 17.3 17.15 540 Mua
3 [HOSE.VTB] 21/03/2018 16.4 16.4 17.6 16.55 1.700 Theo dõi
4 [HOSE.VTB] 20/03/2018 17.7 16.7 18 16.7 270 Theo dõi
5 [HOSE.VTB] 19/03/2018 17.8 16.8 17.8 17.8 70 Mua
6 [HOSE.VTB] 16/03/2018 17.8 17.05 19.55 17.8 4.340 Mua
7 [HOSE.VTB] 15/03/2018 17.1 16.2 18.3 18.3 2.210 Mua
8 [HOSE.VTB] 14/03/2018 16.2 16.15 17.25 17.2 2.420 Mua
9 [HOSE.VTB] 13/03/2018 17.3 16.25 17.3 17.25 350 Theo dõi
10 [HOSE.VTB] 12/03/2018 17 16.1 17 17 1.430 Theo dõi
11 [HOSE.VTB] 09/03/2018 16.05 16.05 16.75 16.1 300 Bán
12 [HOSE.VTB] 08/03/2018 16.75 16.75 16.75 16.75 30 Bán
13 [HOSE.VTB] 07/03/2018 17 16.25 17.45 16.7 190 Bán
14 [HOSE.VTB] 06/03/2018 17.3 16.3 17.3 16.95 140 Theo dõi
15 [HOSE.VTB] 05/03/2018 16.95 16.7 16.95 16.95 1.140 Theo dõi
16 [HOSE.VTB] 02/03/2018 17 16.4 17 16.95 610 Theo dõi
17 [HOSE.VTB] 01/03/2018 16.3 16.25 17.4 16.3 830 Theo dõi
18 [HOSE.VTB] 28/02/2018 17.85 15.75 17.85 17.45 160 Mua
19 [HOSE.VTB] 27/02/2018 16.7 16.7 17.7 16.7 1.070 Theo dõi
20 [HOSE.VTB] 26/02/2018 17.6 17.6 17.9 17.9 300 Mua