FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VTB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VTB] 15/12/2017 16.8 16.8 16.8 16.8 1.410 Mua
2 [HOSE.VTB] 14/12/2017 15.05 15 17 16.9 39.910 Theo dõi
3 [HOSE.VTB] 13/12/2017 16 14.6 16 15.9 130 Bán
4 [HOSE.VTB] 12/12/2017 16.05 15.7 16.1 15.9 3.380 Bán
5 [HOSE.VTB] 11/12/2017 16.5 16.1 16.5 16.15 3.770 Bán
6 [HOSE.VTB] 08/12/2017 16.45 16.4 16.5 16.5 5.210 Bán
7 [HOSE.VTB] 07/12/2017 16.6 16.4 16.6 16.4 2.290 Bán
8 [HOSE.VTB] 06/12/2017 17 16.05 17 16.6 780 Bán
9 [HOSE.VTB] 05/12/2017 16.8 16 16.8 16 4.540 Bán
10 [HOSE.VTB] 04/12/2017 17.1 16.4 17.1 16.9 2.630 Mua
11 [HOSE.VTB] 01/12/2017 16.7 16.6 17 16.8 21.170 Mua
12 [HOSE.VTB] 30/11/2017 17.1 16.7 17.2 16.7 4.220 Theo dõi
13 [HOSE.VTB] 29/11/2017 17.6 16.45 17.6 16.45 3.280 Theo dõi
14 [HOSE.VTB] 28/11/2017 16.05 16 17.6 17.6 4.400 Mua
15 [HOSE.VTB] 27/11/2017 16.85 15.95 16.85 16.8 2.430 Theo dõi
16 [HOSE.VTB] 24/11/2017 17 15.9 17 15.9 60 Bán
17 [HOSE.VTB] 23/11/2017 16.9 15.75 16.9 16.7 14.420 Bán
18 [HOSE.VTB] 22/11/2017 16.3 16.1 18 16.85 18.520 Mua
19 [HOSE.VTB] 21/11/2017 16.75 16.7 17.8 17.3 1.050 Mua
20 [HOSE.VTB] 20/11/2017 15.5 15.45 16.75 16.75 570 Theo dõi