FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VTB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VTB] 18/05/2018 16.75 16.05 17.85 16.05 150 Bán
2 [HOSE.VTB] 17/05/2018 18 17 18.9 17 100 Theo dõi
3 [HOSE.VTB] 16/05/2018 17.95 17.95 17.95 17.95 250 Theo dõi
4 [HOSE.VTB] 15/05/2018 18.85 17.1 19 17.95 1.060 Theo dõi
5 [HOSE.VTB] 14/05/2018 18.3 17 18.7 17.95 40 Bán
6 [HOSE.VTB] 11/05/2018 17.5 17.5 20 17.5 1.250 Bán
7 [HOSE.VTB] 10/05/2018 18.8 18.8 18.8 18.8 10 Mua
8 [HOSE.VTB] 09/05/2018 17.7 17.7 18.2 17.7 230 Bán
9 [HOSE.VTB] 08/05/2018 17.8 17.8 19 19 30 Mua
10 [HOSE.VTB] 07/05/2018 17.85 17.85 17.85 17.85 150 Theo dõi
11 [HOSE.VTB] 04/05/2018 17.85 17.85 17.85 17.85 110 Bán
12 [HOSE.VTB] 03/05/2018 17 17 17 17 60 Bán
13 [HOSE.VTB] 02/05/2018 18 18 18 18 150 Bán
14 [HOSE.VTB] 27/04/2018 17.75 17.75 18.2 18 2.230 Bán
15 [HOSE.VTB] 26/04/2018 17.05 17.05 17.05 17.05 150 Bán
16 [HOSE.VTB] 24/04/2018 18.3 18.3 18.3 18.3 20 Theo dõi
17 [HOSE.VTB] 23/04/2018 19.65 17.35 19.65 19.65 680 Mua
18 [HOSE.VTB] 20/04/2018 17.7 17.7 18.95 18.65 910 Mua
19 [HOSE.VTB] 19/04/2018 17.1 17.1 19 19 1.290 Mua
20 [HOSE.VTB] 18/04/2018 17.3 17.2 18.35 18.35 1.190 Mua