FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VTB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VTB] 07/12/2018 16 16 17 16.65 1.360 Mua
2 [HOSE.VTB] 06/12/2018 16.4 16.1 16.4 16.1 170 Mua
3 [HOSE.VTB] 05/12/2018 16 16 16 16 100 Mua
4 [HOSE.VTB] 04/12/2018 16 16 16 16 10 Mua
5 [HOSE.VTB] 03/12/2018 15 15 16.5 16.45 270 Mua
6 [HOSE.VTB] 28/11/2018 15.1 15.1 16.3 16.2 350 Mua
7 [HOSE.VTB] 27/11/2018 15.25 15.25 15.25 15.25 10 Mua
8 [HOSE.VTB] 26/11/2018 16.35 16.35 16.35 16.35 70 Mua
9 [HOSE.VTB] 23/11/2018 15.4 15.4 16.45 16.35 1.270 Mua
10 [HOSE.VTB] 20/11/2018 15.4 15.4 15.4 15.4 70 Mua
11 [HOSE.VTB] 19/11/2018 14.5 14.5 15.4 15.4 270 Mua
12 [HOSE.VTB] 16/11/2018 15.45 15.4 15.45 15.4 60 Mua
13 [HOSE.VTB] 15/11/2018 15.4 15.4 15.4 15.4 180 Mua
14 [HOSE.VTB] 14/11/2018 15.5 15.5 15.5 15.5 150 Mua
15 [HOSE.VTB] 13/11/2018 14.8 14.75 14.8 14.75 60 Theo dõi
16 [HOSE.VTB] 12/11/2018 14.05 14.05 14.05 14.05 70 Bán
17 [HOSE.VTB] 09/11/2018 15.4 14.1 15.4 15.1 70 Mua
18 [HOSE.VTB] 08/11/2018 14.5 14.5 14.5 14.5 230 Theo dõi
19 [HOSE.VTB] 07/11/2018 15 15 15 15 60 Mua
20 [HOSE.VTB] 06/11/2018 15 14.5 15.5 14.5 910 Bán