FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VTO
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VTO] 13/06/2019 7.56 7.55 7.9 7.9 220 Bán
2 [HOSE.VTO] 12/06/2019 7.89 7.88 7.89 7.88 250 Bán
3 [HOSE.VTO] 11/06/2019 7.7 7.65 7.89 7.89 5.350 Bán
4 [HOSE.VTO] 10/06/2019 7.7 7.65 7.7 7.7 4.840 Bán
5 [HOSE.VTO] 07/06/2019 7.75 7.62 7.75 7.7 3.670 Bán
6 [HOSE.VTO] 06/06/2019 7.8 7.75 7.8 7.75 10.100 Bán
7 [HOSE.VTO] 05/06/2019 7.89 7.7 7.89 7.88 1.270 Bán
8 [HOSE.VTO] 04/06/2019 7.94 7.7 7.95 7.75 6.830 Bán
9 [HOSE.VTO] 03/06/2019 8 7.7 8 7.9 18.280 Bán
10 [HOSE.VTO] 31/05/2019 8 8 8 8 10.160 Bán
11 [HOSE.VTO] 30/05/2019 7.91 7.9 8.09 7.9 41.030 Bán
12 [HOSE.VTO] 29/05/2019 8.78 8.6 8.85 8.8 208.180 Mua
13 [HOSE.VTO] 28/05/2019 8.64 8.55 8.78 8.78 10.060 Bán
14 [HOSE.VTO] 27/05/2019 8.79 8.52 8.8 8.79 10.400 Mua
15 [HOSE.VTO] 24/05/2019 8.89 8.7 8.9 8.79 35.610 Mua
16 [HOSE.VTO] 23/05/2019 8.85 8.8 8.85 8.8 17.840 Mua
17 [HOSE.VTO] 22/05/2019 8.8 8.8 8.87 8.8 61.880 Mua
18 [HOSE.VTO] 21/05/2019 8.78 8.7 8.8 8.8 114.930 Mua
19 [HOSE.VTO] 20/05/2019 8.75 8.72 8.75 8.74 18.610 Mua
20 [HOSE.VTO] 17/05/2019 8.85 8.7 8.85 8.75 32.370 Mua