FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VTO
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VTO] 17/07/2018 7.3 7.16 7.4 7.4 8.530 Mua
2 [HOSE.VTO] 16/07/2018 7.29 7.29 7.35 7.3 12.820 Theo dõi
3 [HOSE.VTO] 13/07/2018 7.18 7.18 7.29 7.29 91.000 Mua
4 [HOSE.VTO] 12/07/2018 7.29 7.15 7.29 7.29 2.890 Mua
5 [HOSE.VTO] 11/07/2018 7.2 7.12 7.25 7.25 10.750 Theo dõi
6 [HOSE.VTO] 10/07/2018 7.15 7.15 7.3 7.3 16.410 Mua
7 [HOSE.VTO] 09/07/2018 7 7 7.28 7.15 11.160 Theo dõi
8 [HOSE.VTO] 06/07/2018 7.29 7.1 7.29 7.29 1.320 Mua
9 [HOSE.VTO] 05/07/2018 7.3 7.1 7.34 7.29 16.610 Mua
10 [HOSE.VTO] 04/07/2018 7.39 7.2 7.39 7.3 610 Theo dõi
11 [HOSE.VTO] 03/07/2018 7.2 7.2 7.2 7.2 500 Bán
12 [HOSE.VTO] 02/07/2018 7.18 7.18 7.35 7.27 13.680 Theo dõi
13 [HOSE.VTO] 29/06/2018 7.08 7.08 7.3 7.3 68.400 Theo dõi
14 [HOSE.VTO] 28/06/2018 7.2 7.2 7.3 7.3 1.440 Theo dõi
15 [HOSE.VTO] 27/06/2018 7.24 7.12 7.24 7.23 16.170 Theo dõi
16 [HOSE.VTO] 26/06/2018 7.24 7.16 7.24 7.16 310 Bán
17 [HOSE.VTO] 25/06/2018 7.3 7.24 7.3 7.24 22.660 Bán
18 [HOSE.VTO] 22/06/2018 7.25 7.2 7.25 7.21 39.430 Bán
19 [HOSE.VTO] 21/06/2018 7.2 7.2 7.25 7.23 14.260 Bán
20 [HOSE.VTO] 20/06/2018 7.15 7.12 7.3 7.3 4.340 Theo dõi