FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VTO
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VTO] 19/09/2018 7.47 7.46 7.5 7.5 17.890 Bán
2 [HOSE.VTO] 18/09/2018 7.48 7.47 7.49 7.47 24.790 Bán
3 [HOSE.VTO] 17/09/2018 7.47 7.47 7.5 7.47 3.880 Theo dõi
4 [HOSE.VTO] 14/09/2018 7.55 7.47 7.55 7.55 2.620 Mua
5 [HOSE.VTO] 13/09/2018 7.51 7.5 7.59 7.55 54.660 Mua
6 [HOSE.VTO] 12/09/2018 7.6 7.5 7.6 7.55 63.510 Mua
7 [HOSE.VTO] 10/09/2018 7.6 7.58 7.6 7.6 2.090 Mua
8 [HOSE.VTO] 07/09/2018 7.6 7.42 7.6 7.6 15.210 Mua
9 [HOSE.VTO] 05/09/2018 7.41 7.41 7.6 7.6 16.930 Mua
10 [HOSE.VTO] 04/09/2018 7.65 7.6 7.65 7.6 11.480 Mua
11 [HOSE.VTO] 31/08/2018 7.59 7.45 7.65 7.64 48.040 Mua
12 [HOSE.VTO] 30/08/2018 7.5 7.41 7.6 7.6 44.320 Mua
13 [HOSE.VTO] 29/08/2018 7.44 7.4 7.55 7.55 30.790 Mua
14 [HOSE.VTO] 28/08/2018 7.45 7.4 7.5 7.4 22.300 Theo dõi
15 [HOSE.VTO] 27/08/2018 7.45 7.31 7.5 7.44 24.970 Theo dõi
16 [HOSE.VTO] 24/08/2018 7.47 7.45 7.47 7.45 4.680 Theo dõi
17 [HOSE.VTO] 23/08/2018 7.41 7.4 7.41 7.4 100 Bán
18 [HOSE.VTO] 22/08/2018 7.5 7.4 7.5 7.5 20.710 Mua
19 [HOSE.VTO] 21/08/2018 7.44 7.43 7.55 7.55 41.000 Mua
20 [HOSE.VTO] 20/08/2018 7.48 7.35 7.48 7.48 87.990 Mua