FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VTO
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VTO] 22/03/2019 8.5 8.5 8.5 8.5 56.370 Theo dõi
2 [HOSE.VTO] 21/03/2019 8.62 8.4 8.62 8.59 20.840 Theo dõi
3 [HOSE.VTO] 20/03/2019 8.51 8.51 8.62 8.62 260 Mua
4 [HOSE.VTO] 19/03/2019 8.65 8.52 8.65 8.62 19.810 Mua
5 [HOSE.VTO] 18/03/2019 8.65 8.55 8.65 8.65 11.950 Mua
6 [HOSE.VTO] 15/03/2019 8.65 8.51 8.65 8.62 14.460 Mua
7 [HOSE.VTO] 14/03/2019 8.55 8.5 8.65 8.63 21.430 Mua
8 [HOSE.VTO] 13/03/2019 8.62 8.6 8.64 8.6 22.170 Mua
9 [HOSE.VTO] 12/03/2019 8.53 8.53 8.6 8.6 140 Mua
10 [HOSE.VTO] 11/03/2019 8.41 8.41 8.7 8.7 47.200 Mua
11 [HOSE.VTO] 08/03/2019 8.59 8.33 8.59 8.33 12.820 Theo dõi
12 [HOSE.VTO] 07/03/2019 8.59 8.51 8.59 8.59 11.920 Mua
13 [HOSE.VTO] 06/03/2019 8.51 8.5 8.56 8.51 23.800 Mua
14 [HOSE.VTO] 05/03/2019 8.63 8.5 8.63 8.59 58.110 Mua
15 [HOSE.VTO] 04/03/2019 8.42 8.42 8.7 8.63 7.230 Mua
16 [HOSE.VTO] 01/03/2019 8.45 8.4 8.46 8.42 21.730 Mua
17 [HOSE.VTO] 28/02/2019 8.47 8.4 8.47 8.45 40.870 Mua
18 [HOSE.VTO] 27/02/2019 8.41 8.41 8.5 8.47 6.470 Mua
19 [HOSE.VTO] 26/02/2019 8.56 8.4 8.56 8.4 155.250 Mua
20 [HOSE.VTO] 25/02/2019 8.6 8.55 8.61 8.57 17.240 Mua