FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VTO
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VTO] 14/12/2017 7.7 7.6 7.7 7.64 52.980 Bán
2 [HOSE.VTO] 13/12/2017 7.7 7.5 7.87 7.69 39.720 Bán
3 [HOSE.VTO] 12/12/2017 7.8 7.5 7.9 7.78 154.270 Bán
4 [HOSE.VTO] 11/12/2017 7.96 7.8 8 7.8 131.950 Bán
5 [HOSE.VTO] 08/12/2017 8.01 7.96 8.05 8 192.750 Theo dõi
6 [HOSE.VTO] 07/12/2017 8.14 7.99 8.14 8.05 46.080 Mua
7 [HOSE.VTO] 06/12/2017 8.07 7.95 8.1 8 175.170 Mua
8 [HOSE.VTO] 05/12/2017 8.2 8.1 8.24 8.1 202.320 Mua
9 [HOSE.VTO] 04/12/2017 8.2 8.03 8.22 8.2 223.100 Mua
10 [HOSE.VTO] 01/12/2017 8.19 8 8.19 8.07 97.640 Mua
11 [HOSE.VTO] 30/11/2017 8.25 8.05 8.25 8.18 244.810 Mua
12 [HOSE.VTO] 29/11/2017 8.1 8.1 8.25 8.25 167.820 Mua
13 [HOSE.VTO] 28/11/2017 8.1 8 8.31 8.1 533.370 Mua
14 [HOSE.VTO] 27/11/2017 8 7.95 8.26 8.09 544.170 Mua
15 [HOSE.VTO] 24/11/2017 7.85 7.79 8 7.95 133.810 Mua
16 [HOSE.VTO] 23/11/2017 7.85 7.71 8 7.85 54.780 Mua
17 [HOSE.VTO] 22/11/2017 8 7.85 8.1 7.85 91.410 Mua
18 [HOSE.VTO] 21/11/2017 7.49 7.46 8.02 8 852.840 Mua
19 [HOSE.VTO] 20/11/2017 7.5 7.45 7.55 7.5 73.700 Mua
20 [HOSE.VTO] 17/11/2017 7.48 7.39 7.5 7.47 91.610 Mua