FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VTO
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VTO] 03/01/2019 7.5 7.34 7.5 7.5 13.230 Bán
2 [HOSE.VTO] 02/01/2019 7.6 7.4 7.65 7.6 62.880 Bán
3 [HOSE.VTO] 28/12/2018 7.58 7.55 7.59 7.55 24.280 Bán
4 [HOSE.VTO] 27/12/2018 7.5 7.5 7.5 7.5 2.620 Bán
5 [HOSE.VTO] 26/12/2018 7.7 7.31 7.7 7.4 42.670 Bán
6 [HOSE.VTO] 25/12/2018 7.55 7.3 7.75 7.75 45.060 Theo dõi
7 [HOSE.VTO] 24/12/2018 7.52 7.52 7.55 7.55 19.500 Bán
8 [HOSE.VTO] 21/12/2018 8.01 7.52 8.01 7.52 14.700 Bán
9 [HOSE.VTO] 20/12/2018 7.6 7.51 7.66 7.51 99.070 Bán
10 [HOSE.VTO] 19/12/2018 7.83 7.51 7.83 7.51 7.120 Bán
11 [HOSE.VTO] 18/12/2018 7.7 7.4 7.7 7.7 41.510 Bán
12 [HOSE.VTO] 17/12/2018 7.78 7.7 7.78 7.75 17.670 Theo dõi
13 [HOSE.VTO] 14/12/2018 7.86 7.78 7.86 7.78 12.980 Bán
14 [HOSE.VTO] 13/12/2018 7.87 7.8 7.87 7.8 5.760 Theo dõi
15 [HOSE.VTO] 12/12/2018 7.8 7.8 7.87 7.85 2.070 Mua
16 [HOSE.VTO] 11/12/2018 7.8 7.75 7.8 7.75 8.770 Bán
17 [HOSE.VTO] 10/12/2018 7.77 7.75 7.8 7.8 25.200 Theo dõi
18 [HOSE.VTO] 07/12/2018 7.8 7.75 7.8 7.75 3.900 Bán
19 [HOSE.VTO] 06/12/2018 7.9 7.75 7.9 7.75 21.500 Bán
20 [HOSE.VTO] 05/12/2018 7.75 7.75 7.77 7.77 14.420 Bán