FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VTO
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VTO] 25/05/2018 7.5 7.45 7.6 7.47 31.690 Bán
2 [HOSE.VTO] 24/05/2018 7.53 7.4 7.53 7.46 37.440 Bán
3 [HOSE.VTO] 23/05/2018 7.55 7.35 7.55 7.53 57.960 Bán
4 [HOSE.VTO] 22/05/2018 7.57 7.39 7.61 7.52 56.460 Bán
5 [HOSE.VTO] 21/05/2018 7.6 7.36 7.6 7.58 98.250 Bán
6 [HOSE.VTO] 18/05/2018 7.7 7.4 7.7 7.58 36.240 Bán
7 [HOSE.VTO] 17/05/2018 7.45 7.36 7.79 7.6 58.240 Bán
8 [HOSE.VTO] 16/05/2018 7.65 7.35 7.7 7.45 174.280 Bán
9 [HOSE.VTO] 15/05/2018 8.01 7.7 8.05 7.7 141.870 Bán
10 [HOSE.VTO] 14/05/2018 8.2 8.01 8.29 8.01 80.860 Bán
11 [HOSE.VTO] 11/05/2018 8.2 8.1 8.2 8.2 118.910 Theo dõi
12 [HOSE.VTO] 10/05/2018 7.95 7.95 8.39 8.2 63.820 Theo dõi
13 [HOSE.VTO] 09/05/2018 8.86 8.71 8.99 8.99 409.380 Mua
14 [HOSE.VTO] 08/05/2018 9 8.81 9 8.85 220.190 Mua
15 [HOSE.VTO] 07/05/2018 9.3 9 9.3 9 207.760 Mua
16 [HOSE.VTO] 04/05/2018 9.06 9.05 9.23 9.18 173.230 Mua
17 [HOSE.VTO] 03/05/2018 9.24 9.1 9.24 9.2 157.420 Mua
18 [HOSE.VTO] 02/05/2018 9.23 8.71 9.3 9.23 357.750 Mua
19 [HOSE.VTO] 27/04/2018 8.63 8.63 8.7 8.7 169.070 Mua
20 [HOSE.VTO] 26/04/2018 8.75 8.6 8.83 8.63 136.100 Mua