FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VTO
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VTO] 21/11/2018 7.8 7.8 7.8 7.8 14.350 Bán
2 [HOSE.VTO] 20/11/2018 7.82 7.8 7.82 7.82 24.320 Bán
3 [HOSE.VTO] 19/11/2018 7.8 7.8 7.8 7.8 46.000 Bán
4 [HOSE.VTO] 16/11/2018 7.8 7.8 7.9 7.8 27.770 Bán
5 [HOSE.VTO] 15/11/2018 7.9 7.9 7.9 7.9 560 Theo dõi
6 [HOSE.VTO] 14/11/2018 7.75 7.7 7.9 7.9 10.220 Theo dõi
7 [HOSE.VTO] 13/11/2018 7.75 7.75 7.89 7.89 19.130 Theo dõi
8 [HOSE.VTO] 12/11/2018 7.74 7.74 7.89 7.89 210 Theo dõi
9 [HOSE.VTO] 09/11/2018 7.8 7.8 7.8 7.8 10.990 Bán
10 [HOSE.VTO] 08/11/2018 7.8 7.8 7.95 7.95 9.860 Mua
11 [HOSE.VTO] 07/11/2018 7.78 7.71 7.9 7.9 5.130 Bán
12 [HOSE.VTO] 06/11/2018 7.85 7.8 7.9 7.9 9.030 Bán
13 [HOSE.VTO] 05/11/2018 7.9 7.8 7.9 7.85 18.460 Bán
14 [HOSE.VTO] 02/11/2018 7.8 7.8 7.9 7.9 12.200 Bán
15 [HOSE.VTO] 01/11/2018 7.85 7.8 7.9 7.9 9.010 Bán
16 [HOSE.VTO] 31/10/2018 7.9 7.8 8.13 8.13 28.050 Mua
17 [HOSE.VTO] 30/10/2018 7.9 7.81 7.9 7.9 920 Bán
18 [HOSE.VTO] 29/10/2018 7.9 7.8 7.9 7.9 7.800 Bán
19 [HOSE.VTO] 26/10/2018 7.82 7.82 7.99 7.89 48.030 Bán
20 [HOSE.VTO] 25/10/2018 7.9 7.8 7.9 7.82 52.970 Bán