FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VTO
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VTO] 20/03/2018 8.38 8.35 8.47 8.35 29.750 Bán
2 [HOSE.VTO] 19/03/2018 8.4 8.35 8.5 8.4 45.970 Bán
3 [HOSE.VTO] 16/03/2018 8.42 8.42 8.58 8.42 14.820 Bán
4 [HOSE.VTO] 15/03/2018 8.5 8.4 8.55 8.55 86.220 Theo dõi
5 [HOSE.VTO] 14/03/2018 8.63 8.5 8.63 8.5 84.320 Theo dõi
6 [HOSE.VTO] 13/03/2018 8.74 8.62 8.74 8.63 34.980 Mua
7 [HOSE.VTO] 12/03/2018 8.74 8.61 8.8 8.74 10.160 Mua
8 [HOSE.VTO] 09/03/2018 8.61 8.61 8.79 8.62 49.520 Mua
9 [HOSE.VTO] 08/03/2018 8.7 8.61 8.7 8.61 23.870 Mua
10 [HOSE.VTO] 07/03/2018 8.79 8.6 8.79 8.62 59.030 Mua
11 [HOSE.VTO] 06/03/2018 8.9 8.6 8.9 8.7 84.650 Mua
12 [HOSE.VTO] 05/03/2018 9 8.7 9 8.9 116.220 Mua
13 [HOSE.VTO] 02/03/2018 8.5 8.45 8.85 8.8 127.880 Mua
14 [HOSE.VTO] 01/03/2018 8.59 8.35 8.59 8.5 48.640 Mua
15 [HOSE.VTO] 28/02/2018 8.3 8.3 8.59 8.55 91.710 Mua
16 [HOSE.VTO] 27/02/2018 8.21 8.21 8.3 8.22 81.140 Bán
17 [HOSE.VTO] 26/02/2018 8.25 8.18 8.3 8.21 77.900 Bán
18 [HOSE.VTO] 23/02/2018 8.23 8.2 8.3 8.25 73.600 Bán
19 [HOSE.VTO] 22/02/2018 8.29 8.2 8.29 8.25 60.440 Bán
20 [HOSE.VTO] 21/02/2018 8.2 8.16 8.27 8.27 23.610 Bán