FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.YBM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.YBM] 20/09/2018 24.9 23.2 24.9 23.2 337.610 Theo dõi
2 [HOSE.YBM] 19/09/2018 23.5 21.9 25.1 24.9 656.810 Mua
3 [HOSE.YBM] 18/09/2018 22 21.8 23.5 23.5 558.590 Theo dõi
4 [HOSE.YBM] 17/09/2018 23.4 23.4 25 23.4 334.760 Theo dõi
5 [HOSE.YBM] 14/09/2018 27 25.15 27 25.15 271.130 Mua
6 [HOSE.YBM] 13/09/2018 28.85 27 29 27 507.160 Mua
7 [HOSE.YBM] 12/09/2018 28.1 26.1 29 29 281.970 Quá bán
8 [HOSE.YBM] 10/09/2018 26.3 24.5 26.7 26.25 760.650 Quá bán
9 [HOSE.YBM] 07/09/2018 24.6 24.6 26.3 26.3 413.000 Quá bán
10 [HOSE.YBM] 05/09/2018 21.5 20 23 23 709.490 Quá bán
11 [HOSE.YBM] 04/09/2018 21.7 20.3 22 21.5 227.150 Quá bán
12 [HOSE.YBM] 31/08/2018 22.05 20.55 22.1 21.8 135.030 Quá bán
13 [HOSE.YBM] 30/08/2018 21.9 21.85 22.25 22.05 125.770 Quá bán
14 [HOSE.YBM] 29/08/2018 21.5 21.4 22.5 22 776.680 Quá bán
15 [HOSE.YBM] 28/08/2018 24.15 21.65 24.25 23 213.750 Quá bán
16 [HOSE.YBM] 27/08/2018 22.1 22 23.25 23.25 634.360 Quá bán
17 [HOSE.YBM] 24/08/2018 21.75 21 21.75 21.75 544.430 Quá bán
18 [HOSE.YBM] 23/08/2018 20.35 20.35 20.35 20.35 207.920 Quá bán
19 [HOSE.YBM] 22/08/2018 19.05 19.05 19.05 19.05 42.250 Quá bán
20 [HOSE.YBM] 21/08/2018 17.85 17.85 17.85 17.85 33.580 Quá bán