FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.YBM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.YBM] 15/01/2019 14.4 14.4 14.95 14.85 30.560 Bán
2 [HOSE.YBM] 14/01/2019 14.4 14.4 14.95 14.4 21.680 Bán
3 [HOSE.YBM] 11/01/2019 15.2 14.5 15.4 14.5 1.950 Bán
4 [HOSE.YBM] 10/01/2019 14.7 14.7 15.3 15.3 5.130 Bán
5 [HOSE.YBM] 09/01/2019 15 14.45 15 15 8.590 Bán
6 [HOSE.YBM] 08/01/2019 15.3 14.5 15.3 15 1.820 Bán
7 [HOSE.YBM] 07/01/2019 13.95 13.95 15.2 15.1 13.230 Bán
8 [HOSE.YBM] 04/01/2019 15 14.7 15 14.8 9.920 Bán
9 [HOSE.YBM] 03/01/2019 15.6 14.35 15.6 15.1 24.880 Bán
10 [HOSE.YBM] 02/01/2019 15.4 14.8 15.95 15.4 6.680 Bán
11 [HOSE.YBM] 28/12/2018 15.7 15.3 15.7 15.3 7.000 Bán
12 [HOSE.YBM] 27/12/2018 16 16 16.45 16.45 22.020 Bán
13 [HOSE.YBM] 26/12/2018 15.85 15.8 17.25 15.8 20.550 Bán
14 [HOSE.YBM] 25/12/2018 17 15.85 17 16.95 57.680 Bán
15 [HOSE.YBM] 24/12/2018 17.45 16.8 17.85 17 2.680 Bán
16 [HOSE.YBM] 21/12/2018 16.8 16.8 17.45 17 2.860 Bán
17 [HOSE.YBM] 20/12/2018 17 17 17.85 17.8 25.950 Theo dõi
18 [HOSE.YBM] 19/12/2018 17.75 17.75 17.75 17.75 15.310 Theo dõi
19 [HOSE.YBM] 18/12/2018 17.55 17.4 17.8 17.4 21.700 Bán
20 [HOSE.YBM] 17/12/2018 17.85 17.55 17.85 17.55 19.610 Bán