FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.YBM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.YBM] 18/10/2018 19.4 19.2 19.8 19.8 72.760 Theo dõi
2 [HOSE.YBM] 17/10/2018 19.4 18.65 19.4 19.4 54.080 Bán
3 [HOSE.YBM] 16/10/2018 18.7 18.7 19.7 19.4 71.690 Bán
4 [HOSE.YBM] 15/10/2018 19.8 19.3 20.1 19.3 44.840 Bán
5 [HOSE.YBM] 12/10/2018 18 18 19.4 19.4 214.310 Bán
6 [HOSE.YBM] 11/10/2018 18.15 18.15 18.6 18.15 62.900 Bán
7 [HOSE.YBM] 10/10/2018 20.1 19 20.1 19.5 116.750 Bán
8 [HOSE.YBM] 09/10/2018 19.1 18.4 19.9 19.9 117.820 Bán
9 [HOSE.YBM] 08/10/2018 18.6 18.2 19.1 19.1 128.990 Bán
10 [HOSE.YBM] 05/10/2018 19.5 18.8 19.5 18.8 654.370 Bán
11 [HOSE.YBM] 04/10/2018 20 19.2 20.25 20.2 113.560 Theo dõi
12 [HOSE.YBM] 03/10/2018 19.9 19.1 19.9 19.9 70.060 Bán
13 [HOSE.YBM] 02/10/2018 19.2 19.2 19.9 19.9 207.180 Bán
14 [HOSE.YBM] 01/10/2018 20.7 19.45 20.7 20.1 62.870 Bán
15 [HOSE.YBM] 28/09/2018 20 19 20.55 20.2 170.250 Bán
16 [HOSE.YBM] 27/09/2018 20.2 19.3 20.2 20.2 90.590 Bán
17 [HOSE.YBM] 26/09/2018 20.5 19.6 20.5 20 76.950 Bán
18 [HOSE.YBM] 25/09/2018 20.75 18.7 21 20.75 380.100 Bán
19 [HOSE.YBM] 24/09/2018 20.1 20.1 21.25 20.1 566.510 Bán
20 [HOSE.YBM] 21/09/2018 21.6 21.6 22 21.6 588.800 Bán