FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.YBM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.YBM] 07/12/2018 18.05 17.8 18.05 17.8 13.590 Bán
2 [HOSE.YBM] 06/12/2018 17.55 17.55 18.2 18.05 12.710 Bán
3 [HOSE.YBM] 05/12/2018 18 17.8 18.15 17.8 13.550 Bán
4 [HOSE.YBM] 04/12/2018 17.7 17.7 18.15 17.75 16.790 Bán
5 [HOSE.YBM] 03/12/2018 17.8 17.8 18 18 12.750 Bán
6 [HOSE.YBM] 28/11/2018 18.2 17.8 18.25 17.9 17.920 Bán
7 [HOSE.YBM] 27/11/2018 18.55 18 18.95 18 23.600 Bán
8 [HOSE.YBM] 26/11/2018 19.5 18.7 19.5 18.8 25.500 Theo dõi
9 [HOSE.YBM] 23/11/2018 19.7 19.2 19.9 19.5 77.540 Mua
10 [HOSE.YBM] 22/11/2018 17.95 17.9 19.2 19.2 639.410 Mua
11 [HOSE.YBM] 21/11/2018 17.25 17.25 18 17.95 39.800 Bán
12 [HOSE.YBM] 20/11/2018 18.3 18.2 18.3 18.2 31.690 Bán
13 [HOSE.YBM] 19/11/2018 18.3 17.3 18.3 18.1 55.660 Bán
14 [HOSE.YBM] 16/11/2018 17.45 17.4 18.8 18.3 22.190 Theo dõi
15 [HOSE.YBM] 15/11/2018 18.55 17.4 18.55 18.25 35.300 Theo dõi
16 [HOSE.YBM] 14/11/2018 18.1 17.35 18.7 18.55 50.860 Theo dõi
17 [HOSE.YBM] 13/11/2018 18.05 18.05 18.8 18.6 29.410 Theo dõi
18 [HOSE.YBM] 12/11/2018 19.15 18.5 19.15 19 20.760 Mua
19 [HOSE.YBM] 09/11/2018 19.5 18.6 19.5 19.05 23.810 Theo dõi
20 [HOSE.YBM] 08/11/2018 19.3 19.2 19.5 19.5 28.570 Mua