FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.YBM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.YBM] 21/11/2018 17.25 17.25 18 17.95 39.800 Bán
2 [HOSE.YBM] 20/11/2018 18.3 18.2 18.3 18.2 31.690 Bán
3 [HOSE.YBM] 19/11/2018 18.3 17.3 18.3 18.1 55.660 Bán
4 [HOSE.YBM] 16/11/2018 17.45 17.4 18.8 18.3 22.190 Theo dõi
5 [HOSE.YBM] 15/11/2018 18.55 17.4 18.55 18.25 35.300 Theo dõi
6 [HOSE.YBM] 14/11/2018 18.1 17.35 18.7 18.55 50.860 Theo dõi
7 [HOSE.YBM] 13/11/2018 18.05 18.05 18.8 18.6 29.410 Theo dõi
8 [HOSE.YBM] 12/11/2018 19.15 18.5 19.15 19 20.760 Mua
9 [HOSE.YBM] 09/11/2018 19.5 18.6 19.5 19.05 23.810 Theo dõi
10 [HOSE.YBM] 08/11/2018 19.3 19.2 19.5 19.5 28.570 Mua
11 [HOSE.YBM] 07/11/2018 18.9 18.9 19.5 19.3 164.250 Mua
12 [HOSE.YBM] 06/11/2018 18.35 18.2 18.9 18.85 45.290 Bán
13 [HOSE.YBM] 05/11/2018 18.5 17.8 18.5 18.2 29.560 Bán
14 [HOSE.YBM] 02/11/2018 17.7 17.7 18.3 18.2 29.070 Bán
15 [HOSE.YBM] 01/11/2018 18.3 17.7 18.75 17.7 26.010 Bán
16 [HOSE.YBM] 31/10/2018 19 17.85 19 18.3 22.000 Bán
17 [HOSE.YBM] 30/10/2018 17.7 17.7 18.95 18.4 23.860 Bán
18 [HOSE.YBM] 29/10/2018 19.4 17.95 19.4 18.95 82.340 Theo dõi
19 [HOSE.YBM] 26/10/2018 19.6 18.95 19.6 19.3 24.920 Theo dõi
20 [HOSE.YBM] 25/10/2018 19.75 18.5 19.75 19.3 8.340 Theo dõi