FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.YEG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.YEG] 18/10/2018 279 279 287.4 280 8.850 Mua
2 [HOSE.YEG] 17/10/2018 251.1 255 268.6 268.6 15.440 Mua
3 [HOSE.YEG] 16/10/2018 251.1 250 252 251.1 2.610 Mua
4 [HOSE.YEG] 15/10/2018 248 239.2 254.7 251.1 21.970 Mua
5 [HOSE.YEG] 12/10/2018 228 228 238.1 238.1 11.790 Mua
6 [HOSE.YEG] 11/10/2018 228 227.2 239.1 228 14.860 Theo dõi
7 [HOSE.YEG] 10/10/2018 244 239.1 244 239.1 20.860 Mua
8 [HOSE.YEG] 09/10/2018 240.2 240 245 244 15.330 Mua
9 [HOSE.YEG] 08/10/2018 232.2 226.5 239.8 239 14.710 Mua
10 [HOSE.YEG] 05/10/2018 227 227 230.1 230.1 27.970 Mua
11 [HOSE.YEG] 04/10/2018 232 227 232 227 3.780 Mua
12 [HOSE.YEG] 03/10/2018 226 225 230 228.3 6.270 Mua
13 [HOSE.YEG] 02/10/2018 224.9 222 225 224.9 7.030 Theo dõi
14 [HOSE.YEG] 01/10/2018 222 220 224.9 224.9 5.210 Theo dõi
15 [HOSE.YEG] 28/09/2018 222 221 222 222 8.540 Theo dõi
16 [HOSE.YEG] 27/09/2018 222 218 231 222 18.120 Theo dõi
17 [HOSE.YEG] 26/09/2018 225 214 225 223.7 6.080 Theo dõi
18 [HOSE.YEG] 25/09/2018 220 216 225 220 3.200 Theo dõi
19 [HOSE.YEG] 24/09/2018 222.1 219 222.1 221.5 3.790 Theo dõi
20 [HOSE.YEG] 21/09/2018 229 225 233 230 5.240 Mua