FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.YEG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.YEG] 07/12/2018 267 267 276 270 8.630 Bán
2 [HOSE.YEG] 06/12/2018 270 261 271 267 1.420 Bán
3 [HOSE.YEG] 05/12/2018 279.5 268 279.5 279 240 Theo dõi
4 [HOSE.YEG] 04/12/2018 277.9 277.9 280 279.9 540 Bán
5 [HOSE.YEG] 03/12/2018 281 280 281 280 2.650 Bán
6 [HOSE.YEG] 28/11/2018 270 265 284 284 18.870 Theo dõi
7 [HOSE.YEG] 27/11/2018 277 270 279.9 270 2.650 Bán
8 [HOSE.YEG] 26/11/2018 279.5 279.5 280 279.5 750 Bán
9 [HOSE.YEG] 23/11/2018 270.2 270 281 280 610 Bán
10 [HOSE.YEG] 22/11/2018 290 289 290 289 200 Theo dõi
11 [HOSE.YEG] 21/11/2018 291 289 291 289 220 Theo dõi
12 [HOSE.YEG] 20/11/2018 290 290 300 290 12.890 Mua
13 [HOSE.YEG] 19/11/2018 286 286 290 290 200 Mua
14 [HOSE.YEG] 16/11/2018 300 285 301.6 285 17.950 Theo dõi
15 [HOSE.YEG] 15/11/2018 301 300.2 302 301.5 31.930 Mua
16 [HOSE.YEG] 14/11/2018 294 294 305 301 23.010 Mua
17 [HOSE.YEG] 13/11/2018 300 292 309 292 9.770 Mua
18 [HOSE.YEG] 12/11/2018 290.3 290 300 300 20.570 Mua
19 [HOSE.YEG] 09/11/2018 288.3 288.3 290 289.8 22.570 Mua
20 [HOSE.YEG] 08/11/2018 290 286.3 290 287 19.080 Mua